Beschouwingen Begroting 2012

 

Algemene Beschouwingen bij begroting 2012

Crisis, crisis, crisis, al drie jaren staan de kranten en andere nieuwsmedia vol met crisisnieuws. Omvallende banken, overheidsschulden die volledig uit de hand gelopen zijn, massaontslagen, kelderende beurzen, landen die failliet dreigen te gaan. Er lijkt maar geen einde aan te komen. We hebben in de afgelopen decennia al diverse crisissen moeten meemaken. De oorzaken waren telkens anders, de oplossingen divers, maar er is toch één gemeenschappelijk kenmerk: er komt altijd weer een ommekeer. En zo zal het dit keer ook gaan. Vroeg of laat komt er een einde aan de huidige crisis en dan moet de gemeente Heusden klaar staan om kansen te grijpen.

Vorig jaar hebben we een forse bezuinigingsronde gehad en de gevolgen daarvan beginnen nu door te dringen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de tarieven voor de sportaccommodaties en de jeugdledensubsidies. Ik kom daar nog op terug. En ja, we hebben een ontzettend grote grondpositie van tegen de 100 miljoen en we lopen daarmee grote risico’s. Dat zal niemand ontkennen. De vraag is dan hoe daarmee om te gaan. Doemdenkers stellen dat je de waarde van al die gronden moet afboeken tot “crisiswaarde”. Maar is dat de oplossing voor het probleem? Zijn we er dan helemaal uit, want als dat zo is, dan moeten we dat nu meteen doen. Afboeking van boekwaarde is alleen maar een boekhoudkundige handeling en biedt geen perspectief. Zoek naar oplossingen die wel perspectief bieden. Wat dat betreft steunen we het beleid van het college om te onderzoeken of samenwerking met projectontwikkelaars mogelijkheden biedt.

Perspectief voor de komende jaren, dat is naar onze mening het toverwoord. Als we de voorzieningen voor onze inwoners op peil willen houden, dan is woningbouw van het grootste belang. Daarmee kun je niet alleen je bouwgrond verkopen en dus ook de gemeentelijke risico’s verkleinen, daarmee trek je ook nieuwe inwoners aan en kun je het aantal inwoners in onze gemeente minimaal op peil houden en wellicht nog vergroten. En om die bouwgrond in de komende jaren te slijten zul je soms naar creatieve oplossingen moeten zoeken.

Het is overigens niet alleen kommer en kwel in deze crisistijden. Laten we onze zegeningen niet uit het oog verliezen. De werkloosheid in onze gemeente was in september nog 4,4%, royaal onder het landelijk gemiddelde van 5,8% en ook royaal onder het Brabants gemiddelde van 5,1%. En ook erg belangrijk, de jeugdwerkloosheid in onze gemeente is erg laag. De tekorten op de WWB-uitkeringen lopen landelijk fors op, gemeenten moeten miljoenen toeleggen op het rijksbudget. Dat geldt ook voor Heusden, maar toch mogen we stellen dat de ISD het niet slecht doet. Sterker nog, volgens CBS-cijfers is Heusden één van de best presterende gemeenten in Nederland. Toch blijft de uitvoering van de nieuwe wet Werken naar Vermogen een groot zorgpunt. De fusie tussen ISD en WML moet de uitvoering van die wet mede mogelijk maken, maar het budget dat het Rijk ter beschikking stelt is krap, wellicht te krap.

Voor de industrie in onze gemeente wordt momenteel een uitstekend faciliterend beleid gevoerd waarbij de gemeente echt de nek uitsteekt. Er wordt hard gewerkt aan de vitalisering van bedrijventerreinen, aan parkmanagement en aan de actualisatie van bestemmingsplannen, maar we denken ook aan de ontwikkelingen op Groenewoud en Metal Valley. De startconferentie, die we onlangs beleefd hebben, biedt perspectief. Voor vele ondernemers die we daar gesproken hebben was het een eyeopener en ook wij geloven er echt in. Metal Valley kan een succes worden, maar dat zal niet vanzelf gaan. We moeten er wel veel aandacht aan blijven geven.

De begroting die nu voorligt biedt wat ons betreft volop perspectief. De ontwikkelingen bij de diverse majeure projecten gaan door; de gelden daarvoor zijn beschikbaar. De ontwikkelingen gaan misschien niet altijd even snel, de planningen moeten regelmatig worden bijgesteld, maar er is vooruitgang en in de raadsvergadering van december zullen we daar het een en ander van merken. Het is van groot belang om met die projecten door te gaan. Investeren in de toekomst van onze gemeente is nu wellicht meer dan ooit van groot belang.

En die mogelijkheden zijn er ook. De begroting is sluitend (een belangrijke randvoorwaarde voor onze fractie), de reserves blijven in de komende jaren op een acceptabel niveau, risico’s zijn in voldoende mate afgedekt (voorzieningen bouwgrondexploitatie lopen op tot ruim 10 miljoen) en de lastenverzwaring voor onze inwoners blijft binnen aanvaardbare perken.  Voor een gemiddeld gezin stijgen de lasten in 2012 met 5,8% incl. inflatie ofwel 31 euro per jaar. En voor degenen die dat echt niet kunnen betalen hebben we een minimumbeleid waar veel gemeentes in Nederland nog een puntje aan kunnen zuigen. De HeusdenPas, de kwijtschelding lokale belastingen, de Bijzondere Bijstand en de langdurigheidstoeslag bieden uitkomst voor degenen die het echt nodig hebben. In de begroting is ruim 7 ton hiervoor opgenomen.

Als we het hebben over de mensen die het echt nodig hebben, dan denken wij ook meteen aan onze twinning met Otjiwarongo. Het werkbezoek dat we in april van dit jaar met een gemeentelijke delegatie gebracht hebben, heeft veel indrukken achtergelaten. Onlangs hebben we dat ook in een presentatie aan de gemeenteraad tot uitdrukking gebracht. In antwoorden op technische vragen schrijft het college dat er, ik citeer, “in de komende jaren sprake is van een overgangssituatie waarbij wellicht spanning kan ontstaan over de wijze waarop de beschikbare middelen ingezet moeten worden” einde citaat. Wij willen graag een toelichting op deze reactie van het college en wij willen de gemeenteraad voorstellen om zo nodig een soort frictiepot te creëren waaruit bepaalde knelpunten opgelost kunnen worden. Wij overwegen een motie hiertoe in te dienen.

Uw antwoord op onze vragen m.b.t. illegaal grondgebruik vinden wij teleurstellend. Het kan en mag niet zo zijn dat inwoners ongestraft stukken gemeentegrond zo maar in eigen gebruik kunnen nemen. Als er illegaal grondgebruik geconstateerd wordt, dan moet de gemeente ingrijpen en maatregelen nemen. Wij vinden dat als er nieuwe situaties van illegaal grondgebruik vastgesteld worden, de gemeente onmiddellijk maatregelen moet nemen om een eind te maken aan het illegaal grondgebruik. Graag een reactie hierop van het college.

Tot slot, voorzitter, de jeugdsport. Het college plaatst ons op dat gebied voor een dilemma, want we stellen nu een begroting vast waarin maatregelen zitten die voor ons niet acceptabel zijn. Vooral de korting op de jeugdsubsidie van 45.500 euro, dat is een korting van 57%, is ongehoord en voor veel verenigingen onoverkomelijk, een bedreiging voor de continuïteit. Zeker als je kijkt naar de cumulatieve gevolgen van alle te nemen maatregelen samen. Kortingen  op de accommodatiesubsidies, kortingen a.g.v. de 1% operatie en de korting op de jeugdsubsidie. Het college kwam afgelopen dinsdag met een memo waarin een tweede optie wordt uitgewerkt. De combinatiefunctionarissen worden daarbij niet alleen uit sportbudgetten betaald, maar ook voor een deel uit cultuurbudgetten. Voor de sportverenigingen biedt dat wel enige verlichting maar wat ons betreft is dat lang niet genoeg. Wij vinden dat daar een andere oplossing voor gevonden moet worden. Dat lukt vandaag niet meer en wij willen u dan ook voorstellen om in december een definitief besluit daarover te nemen en de gevolgen daarvan zo nodig in de eerste bestuursrapportage volgend jaar mee te nemen. Graag een reactie van het college.

10 november 2011,

Fractie Gemeentebelangen