Amendement Q-koorts aangenomen

Onze fractie heeft gisteravond tijdens de raadsvergadering een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om toch extra geld aan de GGD ter beschikking te stellen voor de infectieziektebestrijding. Het voorstel van het college was om dit niet te doen omdat het college dit als een rijkstaak beschouwt. Op zich zijn wij het daar wel mee eens, maar aan de andere kant is de Q-koorts momenteel zeer actueel. Er worden, ook in onze gemeente Heusden, meer patiënten gemeld en wij vinden de voorlichting, de monitoring en de advisering vanuit de GGD op dit moment zo belangrijk dat verder wachten (en dus uitstel) op de rijksoverheid niet acceptabel is. Het amendement werd met slechts drie stemmen tegen (alleen de fractie VVD was tegen) aangenomen. Het amendement luidt als volgt:

Amendement  inzake Voorjaarsnota 2010 GGD Hart voor Brabant 

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 11 mei 2010,

gezien het voorstel van het college van 30 maart 2010 om niet in te stemmen met het voornemen van de GGD om de inwonerbijdrage te verhogen met een bijdrage voor infectieziektebestrijding,

overwegende,

dat het aantal Q-koorts patiënten ook in onze gemeente aanzienlijk is en dat het aantal patiënten in de komende jaren naar verwachting nog verder zal toenemen,

dat voorlichting, monitoring en advisering vanuit de GGD op dit gebied dan ook van groot belang is voor de volksgezondheid,

dat deze activiteiten weliswaar ook in onze ogen taken van de rijksoverheid zijn maar dat een dreigend uitstel voor ons onacceptabel is,

besluit:

in tegenstelling tot het collegevoorstel wel in te stemmen met het voornemen van de GGD om de inwonersbijdrage te verhogen met een bijdrage voor infectieziektebestrijding

en verzoekt het AB van de GGD deze extra bijdrage in verband met infectieziektebestrijding terug te claimen bij de rijksoverheid zodat genoemd bedrag daarna kan terugvloeien in de gemeentekas,

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens fractie Gemeentebelangen,

Caspar van den Brandt