Motie en amendement

Amendement en motie 

Gemeentebelangen heeft bij de behandeling van de begroting 2011 een amendement en een motie ingediend.
Hieronder kunt u deze nalezen met de uitslag van de stemming.

Amendement Personeelsomvang

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn begrotingsvergadering van 11 november 2010,

overwegende dat,

  • de gemeente in het kader van bezuinigingsbeleid terughoudend moet zijn met uitbreiding van de personeelsomvang;
  • er in 2011 één extra formatie-eenheid is opgenomen voor kleine bouwprojecten, 0,67 FTE extra voor communicatie projectondersteuning en één extra FTE voor administratieve projectondersteuning;
  • dat in de behoefte aan extra FTE voor administratieve projectondersteuning momenteel wordt voorzien door herschikking van taken en werkzaamheden;

besluit:

  • het college opdracht te geven de werkzaamheden voor projectondersteuning ook in het komende jaar via herschikking en zo nodig via prioriteitsstelling van taken uit te voeren;
  • geen budget beschikbaar te stellen voor de genoemde uitbreiding van één extra FTE projectondersteuning;

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens fractie Gemeentebelangen,
Kees Musters

Het amendement werd met 11 stemmen vóór en 13 stemmen tegen verworpen

 

 

Motie Eigen Bijdrage Begeleiding

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn begrotingsvergadering van 11 november 2010,

overwegende dat,

  • de rijksoverheid eigen bijdragen heeft ingevoerd voor de functie Begeleiding geestelijk gehandicapten vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, zowel voor Zorg met Verblijf als voor de Zorg zonder Verblijf;
  • dat er weliswaar een regeling is om met name de laagste inkomens tegemoet te komen bij de betaling van deze bijdrage (korting van 33%), maar dat de betreffende cliënt dan nog altijd een aanzienlijk bedrag zelf moet betalen;
  • dat het niet wenselijk is om bezuinigingen af te wentelen op deze doelgroep die vaak gekenmerkt wordt door een zeer beperkte weerbaarheid en zeer lage inkomens;
  • dat een van de uitgangspunten van beleid in het coalitieakkoord is dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten moeten dragen;

besluit:

het college opdracht te geven om te onderzoeken of en in hoeverre het mogelijk is om vanuit gemeentelijk beleid deze doelgroep financieel tegemoet te komen via de WMO of via de bijzondere bijstand of via het gemeentelijk minimabeleid (of anderszins) en om op korte termijn de uitkomsten van dit onderzoek met de gemeenteraad te bespreken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens fractie Gemeentebelangen,
Kees Musters

Deze motie werd met 21 stemmen vóór en 3 stemmen tegen aangenomen