Visie op verkeer in Drunen

Onlangs presenteerde het college een voorlopig plan om de verkeersstructuur in het centrum van Drunen (wederom) aan te passen. Zo wil men o.a. het tweerichtingsverkeer in de Grotestraat deel centrum Drunen weer terug brengen, iets waar wij als Gemeentebelangen steeds tegen geageerd hebben.

In een uitvoerige brief hebben wij op het plan gereageerd. Deze brief kunt u hieronder lezen:

Drunen, 20 februari 2010

Aan het College van de gemeente Heusden

Via e-mail griffie
cc  dhr. T Jobsen

Betreft:  reactie plan tot aanpassing verkeersstructuur 2e fase centrum Drunen

Geacht college,

Hierbij onze reactie op de (voorlopige) plannen m.b.t. de aanpassing van de verkeersstructuur centrum Drunen. Wij zijn positief over uw voornemen om de gehele Grotestraat van rotonde Dillenburgstraat tot rotonde Kastanjelaan hierbij te betrekken; wij vragen ons zelfs af waarom niet tot aan de rotonde bij de Duinweg. Dan zou nl. nadat eerder al de Eindstraat op de schop ging, nu de gehele route door Drunen aangepast zijn. Minder tevreden zijn wij over de inhoudelijke plannen.

 

Geen tweerichtingsverkeer Grotestraat centrum Drunen
Het terugbrengen van tweerichtingsverkeer in de Grotestraat centrum is letterlijk en figuurlijk het hart van uw plan. In het verleden is hier juist eenrichtingsverkeer ingesteld vanwege de grote verkeersdrukte en om het winkelen in de Grotestraat aantrekkelijker te maken. De Grotestraat zat constant potdicht van het vele autoverkeer, fietsers kwamen in het gedrang en voetgangers konden de straat bijna niet oversteken. Ter hoogte van de ABN-Amro was er zelfs een voetgangersoversteekplaats met stoplichten. Gaat het college die zebra met stoplichten ook weer terug brengen?

Wij zijn absoluut tegen het weer terugbrengen van tweerichtingsverkeer in de Grotestraat centrum om de volgende redenen:

  • De grote verkeersdrukte die we ter plaatse dan weer kunnen verwachten. Ondanks alle maatregelen is het een illusie te verwachten dat de verkeersdruk zal afnemen. Er is nou eenmaal veel bestemmingsverkeer dat gewoon in het centrum moet zijn.
  • De grote drukte zal voor het langzaam verkeer alleen maar veel verkeersonveiligheid met zich meebrengen. De fietser komt in het gedrang, de voetganger kan niet meer oversteken. Enkele oversteekplaatsen (die wij overigens van harte ondersteunen) zullen wat dat betreft nauwelijks soelaas bieden.
  • De huidige nieuwe situatie met eenrichtingsverkeer op de zuidelijke lus en in de Grotestraat functioneert nog maar enkele maanden. De eerste ervaringen zijn redelijk positief (m.u.v. de Hugo de Grootstraat die veel te smal is geworden).  De huidige situatie moet zich zelf eerst kunnen bewijzen en dat gedurende geruime tijd (minimaal 1 jaar). Daarna kan er nog altijd geëvalueerd worden (wat overigens in de gemeenteraad ook was aangegeven).
  • De grote kapitaalvernietiging die plaats vindt als de Grotestraat centrum opnieuw verbreed moet worden. De kosten zijn nog niet in beeld gebracht maar die zullen zeer aanzienlijk zijn. Denk aan verplaatsing van parkeervakken, openbare verlichting, rioolputten, voetpaden e.d.

Uniforme plateaus op kruisingen.
De huidige situatie op de diverse kruisingen is erg divers en daardoor voor de weggebruiker niet erg duidelijk. Er zijn plateaus op enkele kruisingen die goed hun werk doen, nl. snelheid verkeer afremmen. Te denken valt aan plateaus op de kruisingen bij Burg. vd Heijdenstraat, Torenstraat, Dillenburgstraat. Redelijk hoge plateaus met korte aanrijstroken en ander materiaalgebruik (witte stenen). Bij andere plateaus zien we nauwelijks enig effect (kruising bij Joost van de Vondellaan met Grotestraat, Hugo de Grootstraat met Grotestraat, Hugo de Grootstraat met Kennedystraat). Jammer, jammer, jammer, wat een geldverspilling, wat een geldverspilling.

Wij pleiten voor dezelfde plateaus op elke kruising, bijvoorbeeld ook de kruising Grotestraat met Burg. Steinbachstraat, waar nu merkwaardig genoeg helemaal niets gebeurt. En dan overal plateaus, vergelijkbaar met het plateau op de kruising Torenstraat –  Joost van den Vondellaan.

Uniforme voorrangsregels
De Grotestraat kent momenteel diverse gelijkwaardige kruisingen (kruisingen met Dillenburgstraat, de Achterstraat, Torenstraat, Stationsstraat, Hugo de Grootstraat en Joost van den Vondellaan), maar ook kruisingen waarbij de Grotestraat weer voorrangsweg is (Burg. Steinbachstraat, Burg. vd Heijdenstraat). Dit schept een onduidelijke situatie voor weggebruikers en zorgt daarmee voor onzeker en bijgevolg ook onveilig verkeersgedrag. Of je maakt van de Grotestraat een voorrangsweg; of je werkt met gelijkwaardige kruisingen. Wat ons betreft gaat de voorkeur uit naar gelijkwaardige kruisingen.

Geen wegversmallingen
De twee geplande wegversmallingen in de Grotestraat wijzen wij af. Met wegversmallingen hebben we al genoeg slechte ervaringen in onze gemeente opgedaan (zie bijvoorbeeld Bosscheweg). Over het algemeen hebben deze maatregelen geen gunstig effect op de verkeersveiligheid. Wij zijn tegen wegversmallingen in de Grotestraat om de volgende redenen:

  • Bij druk verkeer leiden de wegversmallingen alleen maar tot oponthoud en tot grote ergernis voor de verkeersdeelnemers (het welbekende autootje pesten);
  • Bij weinig verkeersaanbod hebben versmallingen geen enkel effect en rijden auto’s toch weer met grote snelheid over het versmalde wegdek. Vaak treedt zelfs een averechts effect op: nog snel even wat gas geven om naderend verkeer vóór te zijn.
  • Langs de zuidzijde van de Grotestraat wordt nu nog vaak geparkeerd, een goedkope wegversmalling die geen geld kost. Met name op de plaatsen waar nu een wegversmalling gepland staat (nabij Hemlock’s en nabij het Chinese restaurant) staan vaak auto’s geparkeerd. Die parkeerplaatsen zouden bij de wegversmalling gaan vervallen. Bovendien worden aanwezige parkeerhavens aan de noordzijde van de weg voor auto’s onbereikbaar.
  • Wachtende auto’s gaan meestal wat meer rechts voorsorteren zodat ze het fietsverkeer hinderen of zelfs blokkeren.

Met name de wegversmalling nabij het Chinese restaurant zou wat ons betreft veel beter vervangen kunnen worden door een plateau bij de kruising met de Burg. Steinbachstraat.

Zuidelijke lus weer verbreden
Akkoord met dit voorstel. De Hugo de Grootstraat is inderdaad veel te smal geworden en dat levert veel gevaar op voor fietsers. Jammer, jammer, jammer, wat een geldverspilling, wat een geldverspilling. En nou moeten we lezen dat de nieuwe rijbaan van 5 meter ook binnen de CROW-richtlijnen blijft, te weten de richtlijnen voor een ruim profiel. Waarom daar niet meteen voor gekozen, zo vraag je je af. De nu ontstane problemen met de lijnbus hadden zich dan ook niet voorgedaan. En sinds wanneer heeft CROW zowel krappe als ruime profielen? En wordt nu in dit plan tot aanpassing van de verkeersstructuur gewerkt met de ruime of met de krappe profielen?

De herinrichting van de Joost van den Vondellaan moet opnieuw bezien worden, mede met het oog op het handhaven van tweerichtingsverkeer tussen Anton Pieckplein en Grotestraat. Een voorstel overigens waar wij ook mee kunnen instemmen. Wat de plateaus in de zuidelijke lus betreft: de kruisingen met de Kennedystraat en de twee kruisingen met de Grotestraat zijn nog maar enkele maanden geleden volledig op de schop gegaan en moeten dus nu voor de tweede keer worden aangelegd. Jammer, jammer, jammer, wat een geldverspilling, wat een geldverspilling.

De wegversmalling (met drempel) in de Joost van de Vondellaan mag wat ons betreft niet terugkomen. In plaats daarvan stellen wij voor het kruisende fietspad over een verhoogd plateau te geleiden; dat vinden wij veel effectiever.

Meer aandacht voor fietsers
De fietssuggestiestroken in de Grotestraat zijn relatief smal en kwalitatief op veel plaatsen erg slecht. Wij stellen voor om die stroken niet alleen te verbreden (met ca. 20 cm) maar ook andere (fietsvriendelijke) bestratingsmaterialen voor deze fietsstroken te gebruiken. We verwijzen daarvoor bijvoorbeeld naar de fietsstroken in de onlangs heringerichte Eindstraat. Deze maatregel leidt tot een verdere visuele versmalling van de rijbaan voor auto’s in de Grotestraat (met 2 x 20 cm) en levert bovendien veel meer fietscomfort en daarmee ook fietsveiligheid op. Het nieuwe  bestratingsmateriaal moet qua kleur wel passen bij de bestaande bestrating. Let wel: de rijbanen voor autoverkeer worden op deze wijze alleen versmald en hoeven dus niet van een nieuwe bestrating te worden voorzien.

Openbaar vervoer
In onze visie blijft er eenrichtingsverkeer in de Grotestraat deel centrum. Dat heeft tot gevolg dat de bushaltes in het centrum uit elkaar gehaald worden (een halte in de Grotestraat en een halte in de Joost van den Vondellaan), kortom de huidige situatie. Dat is geen voordeel; dat erkennen wij ook maar aan de andere kant ook geen onoverkomelijk bezwaar en bovendien niet onoplosbaar.
Wij merken bovendien op dat op het hele traject tussen Raadhuisplein – rotonde Dillenburgstraat geen enkele halte meer te vinden is. In het verleden was er die wel (ter hoogte van het Vennepad) maar bij werkzaamheden is die halte verdwenen en vervolgens nooit meer teruggekomen.
Wij willen voorstellen om de al bestaande haltes in het centrum te verplaatsen naar de westzijde van het centrum (direct ten westen van de kruising met de Joost van den Vondellaan) en daarnaast nieuwe haltes ter hoogte van het Vennepad te plaatsen. Op die manier zijn de haltes dichtbij het centrum en toch van alle kanten goed bereikbaar.

Voetgangersoversteekplaatsen
Wij juichen deze maatregel toe. Extra voetgangersoversteekplaatsen zijn in het drukke winkelcentrum zeer gewenst. Wel geven wij u in overweging om de voetgangersoversteekplaats in de Grotestraat ten westen van de kruising met de Hugo de Grootstraat enkele tientallen meters te verplaatsen in westelijke richting (ter hoogte van slagerij Elshout).

Tot zover onze reactie op de voorlopige plannen. Wij hopen uiteraard dat het college hiermee ter dege rekening zal willen houden.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Gemeentebelangen,
Kees Musters