Amendement Hooge Bank verworpen

Dinsdag 20 juli werd het bestemmingsplan De Hooge Bank door de raad vastgesteld. Het betreft het eerste landgoed in onze gemeente. Het ligt ten zuiden van Nieuwkuijk tegen het Drongelens kanaal. Gemeentebelangen is er nooit voorstander van geweest om zomaar midden in de natuur vier grote landhuizen te bouwen. Uiteindelijk heeft onze partij dan ook tegengestemd, vooral omdat het bestemmingsplan in onze ogen niet voldoet aan de uitgangspunten voor landgoederen in het provinciaal en ook gemeentelijk beleid. Hieronder kunt u onze bijdrage in het raadsdebat nog eens nalezen. Ook het ingediende amendement kunt u daarbij terugvinden. Dit amendement werd behalve door onze partij helaas alleen maar gesteund door het CDA en dus met 8 stemmen vóór en 17 stemmen tegen verworpen. Het bestemmingsplan werd vervolgens met de zelfde stemverhouding aangenomen.

Raad 20 juli 2010:  De Hooge Bank

De Hooge Bank is het eerste landgoed dat in onze gemeente op de agenda staat. En wat ons betreft ook meteen omstreden. Natuurontwikkeling is natuurlijk prima; realisatie van een belangrijk deel van de EHS is uitstekend. Daar zal niemand bezwaren tegen hebben en wij ook niet.

Maar woningbouw midden in de natuur is een ander verhaal. Daar waar een boer nog geen hondenhok mag bouwen worden hier vier woningen midden in een bos gebouwd. Geen mens die dat zal begrijpen. Natuurlijk vindt er ook natuurontwikkeling plaats (die overigens voor een belangrijk deel betaald wordt uit de verkoop van af te graven zand, benieuwd welk bedrijf dat gaat doen maar dat terzijde). Echter de negatieve impact die woningbouw in dit gebied op de natuurontwikkeling heeft is naar onze mening veel groter. Dat geldt voor de bouwactiviteiten, dat geldt voor de ingrijpende werkzaamheden straks bij de landinrichting, maar dat geldt vooral voor de permanente bewoning van het gebied. In dit gebied hoort gewoon geen woningbouw.

Ook de procedure om tot dit besluit te komen vinden wij niet acceptabel. De gemeenteraad had in onze visie al veel eerder bij dit initiatief betrokken moeten worden. En dan niet alleen met een presentatie in de cluster Ruimte. Een dergelijke ingrijpende ontwikkeling moet in een pril stadium aan de raad worden voorgelegd en niet als het point of no return al lang gepasseerd is. Gelukkig heeft het vorige college dat ook begrepen want in mei 2009 heeft het college besloten dit soort initiatieven inderdaad aan de raad voor te leggen en wij vragen het huidige college die lijn voort te zetten. Graag uw reactie.

Het kavelruilproject heeft het voor ons erg moeilijk gemaakt. Een zeer groot project waarvan dit landgoed maar een minuscuul onderdeeltje is en dat ook voor onze agrariërs van groot belang is. Wij hebben met die kavelruil ingestemd en daarom is het voor ons nu ook erg moeilijk om tegen het landgoed te stemmen. Wij hebben dan ook in principe besloten om in te stemmen met de komst van een landgoed mits dit voldoet aan het provinciaal beleid. Beleid waaraan ook het Heusdense college zich in mei 2009 heeft geconformeerd en wij gaan ervan uit dat ook het huidige college die lijn voortzet.

Wij constateren dat het voorliggende voorstel op diverse punten niet voldoet aan het provinciaal beleid:

 • –      De locatie ligt niet in de buurt van bestaande bebouwing, maar gelet op de kavelruil is dat
  begrijpelijk
 • –      De landhuizen worden gespreid over twee bouwvlakken, terwijl het provinciale beleid uitgaat
  van bebouwing in één bouwvlak. De provincie geeft in haar zienswijze aan hier bij zeer hoge
  uitzondering mee in te willen stemmen.
 • –      De omvang van het hoofdwoning is 2.250 m3; de provincie gaat uit van in beginsel maximaal
  1.500 m3 per wooneenheid

Die maatvoering is voor ons wel erg belangrijk. Waarom willen de initiatiefnemers perse die 2.250 m3. Het beeldkwaliteitsplan zegt in mooie woorden dat de architectuur ondergeschikt moet zijn aan de natuur. Waarom dan zo’n dominant gebouw van 2.250 m3 en 14,5 meter hoogte. De enige motivatie daarvoor, zo lezen we in het beeldkwaliteitsplan, is dat er een duidelijke hiërarchische verhouding moet zijn tussen hoofdwoning enerzijds en de andere drie woningen anderzijds. En verder, ik citeer, “er moet een beter ruimtelijk evenwicht komen tussen hoofdwoning en de drie andere woningen”.

Dat en dat alleen is de reden voor deze maatvoering. En dat is toch wel erg minimaal. Dezelfde doelstelling bereik je naar onze mening ook en in meer dan voldoende mate als je de hoofdwoning 1.500 m3 maakt en de drie andere woningen op 750 m3 houdt. Dan is de hoofdwoning nog altijd tweemaal zo groot. Een kleinere en minder hoge hoofdwoning kan naar onze mening veel beter ingepast worden in het landschap en toch onderscheidend zijn t.o.v. de andere drie woningen. Daarom willen wij een amendement  op dit punt indienen. Wij hopen uiteraard dat de raad dit wijzigingsvoorstel overneemt.

 

Amendement  Bestemmingsplan De Hooge Bank

 

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 20 juli 2010,

gezien het voorstel van het college m.b.t. het bestemmingsplan De Hooge Bank incl. de bijbehorende plankaart, waarbij voor het hoofdgebouw een inhoud van 2.250 m3 (zie artikel 6.2) en een bouwhoogte van 14½ meter (nokhoogte) (zie plankaart) wordt toegestaan;

overwegende,

dat het college zich bij het beleid inzake landgoederen geconformeerd heeft aan het provinciale beleid zoals verwoord in de provinciale Notitie Rood voor Groen, Nieuwe Landgoederen in Noord-Brabant;

dat in voornoemde notitie wordt uitgegaan van een maatvoering van (in beginsel) maximaal 1.500 m3 per wooneenheid;

dat er geen dringende reden aanwezig is om van genoemde maatvoering af te wijken;

besluit:

het bestemmingsplan De Hooge Bank met bijbehorende plankaart zodanig aan te passen dat de hoofdwoning een maximale inhoud krijgt van 1.500 m3 en een maximale bouwhoogte van 11 meter (nok);

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens fractie Gemeentebelangen,

Kees Musters