Nieuw bedrijf Gieterij Drunen

Gisteren werd de gemeenteraad van Heusden aangenaam verrast door een aantal nieuwe ontwikkelingen rondom Wärtsilä in Drunen. Zoals bekend heeft dat bedrijf al eerder aangekondigd de productie vanuit Drunen te willen verplaatsen naar China. Daarop is het college meteen aan de slag gegaan om enerzijds de negatieve gevolgen van dat besluit zo klein mogelijk te maken en anderzijds om nieuwe kansen voor een duurzame ontwikkeling aan te kunnen grijpen.
Er werd een provinciale werkgroep opgericht en in de afgelopen maanden is er zeer intensief overleg geweest tussen diverse partijen.

Dat intensieve overleg heeft inmiddels geleid tot een aantal daadwerkelijke acties. Op de eerste plaats koopt de gemeente Heusden een deel van het totale terrein van Wärtsilä, nl. het voorterrein (nu nog in gebruik als parkeerterrein) en de gieterij. De gemeente betaalt 1,5 miljoen euro voor deze deal.
Die gieterij zal vervolgens in gebruik genomen worden door de Soester Gieterij BV uit Almere, die daartoe een nieuw bedrijf gaat oprichten, Gieterij Drunen. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling want daardoor kunnen de bestaande installaties optimaal benut blijven worden. Gieterij Drunen kan de eerste jaren gebruik maken van het bestaande gebouw via een erfpachtovereenkomst; op termijn is het de bedoeling dat ook het eigendom overgaat.

Ook van groot belang is dat de Research & Developmentafdeling van Wärtsilä voor Drunen behouden blijft. Op de eerste plaats natuurlijk vanwege de werkgelegenheid; er zijn immers zo’n 300 arbeidsplaatsen mee gemoeid. Maar ook omdat dit centrum een motor kan zijn voor het Metal Valley concept, dat op het bedrijventerrein Groenewoud volop in ontwikkeling is. De nieuwe afdeling komt op het resterende deel van het Wärtsila-terrein en blijft dus ook in eigendom van Wärtsilä.

En dan is er nog de vorming van een lokaal herstructureringsfonds waarin in totaal 6 miljoen euro gestort wordt om o.a. de risico’s van de herontwikkeling van Groenewoud Zuidwest (incl. dus het nu aangekochte deel van Wärtsilä) af te dekken. De gemeente brengt gronden in ter waarde van 4 miljoen, de resterende 2 miljoen wordt ingebracht door de BHB (Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen). Samen met de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) is daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Overeengekomen is dat de BHB het bedrag van 2 miljoen snel zal betalen zodat de gemeente dit geld kan gebruiken voor de aankoop van het terrein van Wärtsilä.

Al met al dus een gunstige ontwikkeling, die perspectief biedt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle problemen daarmee nu van tafel zijn. Door het verdwijnen van de productietak van Wärtsilä gaan immers veel arbeidsplaatsen verloren. Maar er is nu in ieder geval toch weer zicht op nieuwe werkgelegenheid, waarbij de gemeente Heusden een regierol kan blijven vervullen.