Verkeer Nassaulaan Vlijmen

Onze fractie maakt zich zorgen over het verkeer in de Nassaulaan in Vliedberg Vlijmen. Na het gereedkomen van MFA Caleidoscoop is de verkeerssituatie aangepast in die zin dat het verkeer ter hoogte van de MFA 30 km/u mag rijden. In de rest van de straat is die maatregel echter niet doorgevoerd. Dit leidt regelmatig tot gevaarlijke en naar onze mening onwenselijke situaties. Gemeentebelangen heeft onderstaande brief daarom ingestuurd naar de griffie om deze zaak bespreekbaar te maken.

Vlijmen, 28 maart 2011

Aan de voorzitter van de agendacommissie
Via e-mail griffie

Betreft: verzoek agendering 30 km zone Nassaulaan, Vlijmen
Geachte voorzitter,

Bij het gereedkomen van de MFA aan de Nassaulaan in Vliedberg is ook de verkeerssituatie gewijzigd. Zo heeft men voor een zeer klein gedeelte van de Nassaulaan, nl. vanaf de Emmalaan tot aan het Willem de Zwijgerplein, een 30 km-zone ingesteld.
Ons inziens is deze zone dermate klein, dat er zich zeer gevaarlijke situaties voordoen. Vanaf het Burg. Van Houtplein ( ook een 30 km zone) mag men tot aan het Willem de Zwijgerplein 50 km rijden. In de tegenovergestelde richting mag men vanaf de Tunnelweg tot aan de Emmalaan ook 50 km rijden. Het tussenliggende stuk is dan weer 30 km zone, maar dat stukje is dermate klein dat men daar gewoon 50 km blijft rijden.

Gemeentebelangen wil in de cluster Bestuur en Beheer van gedachten wisselen over de ontstane situatie en over  mogelijke alternatieven. Wij hebben daarbij een sterke voorkeur voor een forse uitbreiding van de 30 km-zone. Ook willen wij graag van het college horen of het bereid is maatregelen te nemen tegen deze in onze ogen onlogische snelheidszonering.

 

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie Gemeentebelangen,
Thé Herman
Johannes Vermeerstraat 5
5251 NP  Vlijmen.