Jaarrekening 2010

De bijdrage van onze fractie bij de behandeling van het jaarverslag en jaarrekening 2010 van de gemeente Heusden in de raadsvergadering van 28 juni 2011:

De jaarrekening sluit met een klein positief saldo na aftrek van incidentele zaken. Dat geeft gelukkig een ander beeld dan bij de bestuursrapportages die wij vorig jaar hebben ontvangen. Bij de eerste bestuursrapportage was al ruim 1,5 miljoen euro meer besteed dan in de begroting 2010 was aangegeven. De raad heeft toen in juni 2010 aan het college de opdracht gegeven een strikte budgetbewaking toe te passen om de overschrijdingen zoveel mogelijk terug te brengen. En dat is goed gelukt. Het resultaat overtreft ruim de prognose die bij de tweede bestuursrapportage, een tekort van 1,1 miljoen werd verwoord.

Hier doet zich wat Gemeentebelangen betreft een knelpunt voor. De voorspelbaarheid van ontwikkelingen, benodigd budget e.d. moet sterk verbeterd worden. In de jaarrekening komen we op diverse plaatsen tussentijdse aanpassing van de begroting tegen om budgetten flink te verhogen die bij de jaarrekening weer terug gedraaid worden.  Zie hoofdfunctie 4 ( verkeer en vervoer), 6 ( economische zaken) en 14 ( bouwen en wonen)  Deze handelingen vergroten het inzicht in de jaarrekening niet. Een verdere verbetering van het inzicht en overzicht kan ook bereikt worden door de verslaglegging concreter te maken. In de audit commissie is daarover met de accountant gesproken.

Vorig jaar hebben we aangegeven dat veel kritischer naar budgetoverheveling moet worden gekeken. Als voorbeeld noemden wij de posten uit 2007, 2008 en 2009 voor bedrijfsverplaatsingen. De posten voor 2008 en 2009 zijn nu uit de budgetoverheveling geschrapt. Dat vindt Gemeentebelangen een goede zaak. Naar onze mening is voor volgend jaar een verdere opschoning op zijn plaats.

Risico analyse.
Het college geeft aan de risico analyse bij belangrijke projecten standaard op te nemen. Ook de risico’s die zich op diverse beleidsterreinen voor kunnen doen, worden stap voor stap geanalyseerd. De eerste resultaten kunnen wij eind dit jaar verwachten. Die resultaten kunnen dan vergeleken worden met het aanwezige financiële  weerstandsvermogen. Zo nodig kan dan actie worden ondernomen. Wij vinden dat belangrijk in deze onzekere tijden.

Grondexploitatie.
Gezien de omvang van de grondexploitatie van 114 miljoen euro is dit onderwerp een intensief aandachtspunt. Hier zitten de grote risico’s voor de gemeente. Het onderwerp moet meer aandacht krijgen dan 1x per jaar bij de jaarrekening en dan nog in vrij algemene termen.

De exploitatie van het Sapa terrein, waarvan vorig jaar een globale exploitatieopzet door de gemeenteraad is vastgesteld en de exploitatie van het terrein van Wärtsila zullen worden samengevoegd. Ook enkele uitgangspunten zoals de te hanteren grondprijs zijn fors aangepast. Wij vinden het noodzakelijk dat de nieuwe ( voorgenomen ) exploitatieopzet met de gemeenteraad wordt besproken.

Verbaasd zijn wij dat we lezen dat “Groene Veen” ( wie verzint er nou zo’n naam? ), de Th.J.Rijkenstraat in Elshout ineens voor  € 1,2 miljoen in de boeken staat. Wat is hier aan de hand?

De locatie Bruneilaan wordt niet meer door Woonveste ontwikkeld. Zij konden niet voldoen aan de uitgangspunten. Het college is nu op zoek naar een andere projectontwikkelaar. Wellicht moeten de uitgangspunten van bouwvolume, bouwhoogte  en opbrengst naar beneden worden bijgesteld.

Sociaal jaarverslag
In korte en bondige termen hebben we inzicht gekregen in de sociale aspecten van de bedrijfsvoering. We lezen dat het ziekteverzuim in 2010 nog niet gedaald is maar dat huidige ontwikkelingen een dalende lijn  laten zien. Wij zijn benieuwd naar het resultaat op het einde van het jaar dat zeker een procentpunt lager moet kunnen zijn. Wij missen een paragraaf over de stage plaatsen in de organisatie. Hierover is in het recente verleden beleid ontwikkeld.

Hoe zit het hiermee en hoe kijkt het college aan tegen maatschappelijke stages?