Combinatiefunctionarissen

Onderstaande motie die wij samen met Heusden Eén ingediend hebben bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 werd unaniem door de raad aangenomen:

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 28 juni 2011,

gelet op de Voorjaarsnota 2011 en de schriftelijke beantwoording op vragen naar aanleiding daarvan;

Overwegende dat:

het college in de voorjaarsnota ruimte biedt voor de inzet van twee combinatiefunctionarissen;

de evaluatie van de inzet van combinatiefunctionarissen in de gemeenteraad nog moet plaatsvinden;

er momenteel vier combinatiefunctionarissen actief zijn en dat bij een positieve evaluatie het de voorkeur verdient dit aantal onder voorwaarden ook in stand te houden;

de ruimte daarvoor in de voorjaarsnota ook aanwezig is;

verzoekt het college om:

bij de voorbereiding van de begroting 2012 rekening te houden met de inzet van vier combinatiefunctionarissen onder de voorwaarden dat de evaluatie rondom de inzet van combinatiefunctionarissen positief zal uitvallen en dat er met de Stichting De Schroef een stevig prestatiecontract kan worden afgesloten;

te onderzoeken of cofinanciering door de betrokken scholen, verenigingen en instellingen mogelijk is;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens Fractie Heusden Eén,               Namens fractie Gemeentebelangen,

 

Hannie van den Dungen                         Kees Musters