Voorjaarsnota 2011

De bijdrage van onze fractie bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 van de gemeente Heusden in de raadsvergadering van 28 juni 2011:

De gemeente Heusden lijkt wel immuun voor de economische crisis. Die gedachte bekruipt mij als ik de voorliggende voorjaarsnota lees. Alle financiële seinen lijken immers op groen te staan:

Bijna alle Nederlandse gemeenten kondigen grote bezuinigingen aan, bij veel gemeenten worden ambtenaren ontslagen; bij andere gemeenten zoekt men ruimte op andere manieren zoals Arnhem dat alle afvalbakken van de straat gaat halen. In Heusden niets van dat alles.

De Algemene Reserve is via de jaarrekening 2010 weer redelijk op peil gebracht en zal dat in de komende jaren naar verwachting ook blijven.

De grondexploitatie is geactualiseerd, risico’s zijn ingecalculeerd en via de voorzieningen redelijk afgedekt.

Er is zelfs ruimte om 5 miljoen uit te trekken voor investeringen in onze infrastructuur en bovendien is er bestedingsruimte voor enkele andere doelen zoals Voorste Venne, sanering geluid Nieuwkuijk en Bosscheweg, voor extra bijstandsuitkeringen en voor twee combinatiefunctionarissen.

En bij dat alles komt er geen extra lastenverzwaring en blijft dat bij de 5% OZB die al in de meerjarenbegroting zat.

Kortom, het kan niet op in Heusden, zo lijkt het. Toch ook een voorbehoud onzerzijds. De jaren 2014 en 2015 vertonen in de meerjarenraming nog grote tekorten; bovendien kunnen zich in de loop van de komende jaren nog andere wensen voordoen. Wij willen dus nadrukkelijk een voorbehoud maken m.b.t. de bestedingen in die twee jaren.

Zijn er verder dan helemaal geen minpunten. Wij denken van wel. Er liggen wel degelijk grote risico’s op de loer. Enkele daarvan worden ook in deze voorjaarsnota benoemd, zoals de bijstandsuitkeringen, de Wet Werken naar Vermogen die zoals het er nu bijstaat grote risico’s voor de gemeenten gaat opleveren en niet op de laatste plaats de grondexploitatie. Heusden heeft geluk dat Venne-west 3 juist vóór de crisis al grotendeels verkocht was en dat Geerpark en de Grassen nog steeds in de voorbereidende fase zitten. Maar als de economie en vooral de huizenmarkt zich niet herstellen, dan hebben we wel degelijk een groot probleem. Daar komt bij dat de prognoses voor de woningbouw op korte termijn geactualiseerd dienen te worden. De provincie heeft al aangegeven dat die actualisatie er op korte termijn aan komt en wij vragen het college daar ook adequaat op te reageren.
Het is echter moeilijk om daar nu al op vooruit te lopen, je kunt moeilijk veel geld opzij gaan leggen voor iets wat zich mogelijk helemaal niet zal voordoen. Maar we zullen wel de vinger aan de pols moeten houden en ons voortdurend van deze risico’s bewust moeten blijven.

Gemeentebelangen kan zich dan ook vinden in de hoofdlijnen van beleid zoals het college die in de Voorjaarsnota schetst. Met de gemaakte keuzes kunnen wij van harte instemmen. Met name de keuze voor veilige fietspaden langs de Bosscheweg en de Tuinbouwweg is ons uit het hart gegrepen. Maar dat geldt ook voor het project Sanering geluid Bosscheweg-kern Nieuwkuijk, een mooi en ondergewaardeerd project dat tot nu toe eigenlijk te weinig aandacht krijgt. Maar dat zal nu gaan veranderen als we in de uitvoeringsfase komen. Over uitvoering gesproken, wanneer denkt het college stappen te kunnen maken als het gaat om het fietspad langs de Tuinbouwweg en welke stappen gaan dat worden? Graag een toelichting.

Voor een tweetal punten willen wij toch nadere aandacht vragen. Op de eerste plaats is dat het Oranjecomité Drunen-Elshout dat nu al enkele jaren extra geld vraagt voor de organisatie van de jaarlijkse taptoe op Koninginnedag. Het comité geeft terecht aan dat met het beschikbare budget geen behoorlijke taptoe meer mogelijk is. Toch is dit een waardevol evenement bij de viering van Koninginnedag, niet alleen voor Drunen en voor Elshout, maar voor de gehele Heusdense bevolking. Een traditie die naar onze mening voortgezet moet worden, we praten hier over enkele duizenden euro’s; op een miljoenenbegroting natuurlijk een schijntje. Wij willen in een motie het college dringend verzoeken om met het Oranje Comité om de tafel te gaan zitten en te bezien hoe we samen tot een oplossing hiervoor kunnen komen.

Het tweede punt waar we aandacht voor willen vragen zijn de combinatiefunctionarissen. Momenteel zijn er vier actief in onze gemeente en op een zeer recente voorlichtingsavond is gebleken dat de betrokken scholen, verenigingen en instellingen laaiend enthousiast zijn over de resultaten tot nu toe. De evaluatie door de gemeenteraad moet nog plaats vinden, maar het college stelt in de Voorjaarsnota al voor het aantal van vier terug te brengen naar twee functionarissen. Wij vinden dat op dit moment nog een stap te ver. Wij willen pleiten om vooralsnog uit te gaan van vier combinatiefunctionarissen. Uiteraard onder voorwaarde dat de komende evaluatie positief uitvalt. We vinden ook dat we als raad best waar voor ons geld mogen vragen, m.a.w. er moet wat ons betreft ook een stevig prestatiecontract onder gelegd worden. De Voorjaarsnota biedt nog voldoende ruimte om die extra twee functionarissen (dus in totaal vier) aan het werk te houden, wat dat betreft zou er geen probleem moeten zijn. Bovendien blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen  dat de nieuwe subsidie systematiek het inzetten van vier functionarissen met subsidie niet veel meer kost dan de inzet van twee functionarissen zonder subsidie.

Wij zullen op deze punten een tweetal moties indienen; de motie inzake combinatiefunctionarissen dienen we samen met Heusden Eén in.