Veel budgetten niet besteed

Dinsdag 29 juni werd in een extra raadsvergadering o.a. de Jaarrekening 2009 vastgesteld. Onze bijdrage in het raadsdebat hierover kunt u hieronder lezen:

Raad 29 juni 2010:  Jaarrekening 2009

De jaarrekening sluit met ruim 1 miljoen euro nadelig. In de toelichting wordt aangegeven hoe het tekort is ontstaan. Hoofdzakelijk door de WMO, de extra kosten gladheidsbestrijding en een storting in de voorziening grondexploitatie.

Het jaarverslag is beter leesbaar dan vorig jaar en de vragen die Gemeentebelangen heeft gesteld naar aanleiding van het verslag zijn duidelijk beantwoord.  Ook de accountant is positief over de verbeteringen in de verslaglegging en over de interne controle.

Twee posten wil ik in het bijzonder aanhalen:

  1. De kosten WMO die een snel stijgende lijn aangeven. Van  € 400.000  in 2009 naar € 700.000 in het eerste kwartaal van 2010. In de voorjaarsnota zijn hiervoor al voorstellen gedaan om de kosten beter in de hand te krijgen.
  2. De budget overheveling: Vorig jaar heeft onze fractie al gezegd dat deze post te hoog is. Hij is nu met 6,4 miljoen euro  veel te hoog. Kritisch moet gekeken worden of al die overhevelingen nodig zijn. Wat ons betreft niet. Een voorbeeld. Herstructurering bedrijventerreinen en bedrijfsverplaatsingen:
    Budget 2007  € 882.000 ( wordt voor de derde keer overgeheveld)
    Budget 2008/2009 € 688.000. Samen meer dan 1,5 miljoen euro.
    Het budget 2007 kan gewoon terugvloeien in de algemene reserve.

Een belangrijk deel van de budgetoverheveling ontstaat door de vele stelposten in de begroting. Dit aantal moet bij de begroting 2011 worden verminderd. Bij de jaarrekening krijgen die stelposten een etiket zonder tussenkomst van de gemeenteraad. Diverse grote stelposten kunnen en moeten bij concretisering via een krediet in de raad of ter bespreking in de cluster aan de orde komen.

Een ander hoofdstuk is de grondexploitatie. De boekwaarde van de gronden is in 2009 met ruim 20 miljoen gestegen naar ruim 100 miljoen euro. Op zich al een aandachtspunt.

Gelukkig zijn de meeste risico’s /verliezen van gronden die in exploitatie zijn goed in beeld gebracht en via een toevoeging aan de voorziening financieel afgedekt. Een post die een snel toenemend risico gaat vormen is de Poort van Heusden. Hiervoor is geen voorziening gevormd.

Als laatste punt het ziekteverzuim.

In 2009 is het ziekteverzuim weer gestegen naar 6,6% . Ver boven het landelijk gemiddelde. Hier moet extra beleid op gezet worden.  Verschillende overheidsinstanties hebben goede succesvolle pakketten ingezet. Ik ga ze nu niet noemen maar het ziekteverzuim zal echt terug gedrongen moeten worden.