Amendement OZB aangenomen

Dinsdag 29 juni werd in een extra raadsvergadering o.a. de Voorjaarsnota vastgesteld. De Voorjaarsnota 2010 geeft een indruk van de financiële situatie in 2011 en de daarop volgende drie jaren. De Voorjaarsnota wordt beschouwd als de opmaat naar de begroting 2011 die in het najaar door de raad wordt vastgesteld. Aan de hand van deze voorjaarsnota gaat het college die nieuwe begroting samenstellen.
Hieronder kunt u onze bijdrage in het raadsdebat lezen. Daarbij zit o.a. een amendement namens de vier coalitiepartijen waarbij het collegevoorstel om de OZB in de jaren 2011 en 2012 eenmalig extra te verhogen met ca. 5% werd verworpen. Dit amendement werd bijna unaniem door de raad overgenomen (alleen de eenmansfractie GroenLinks stemde tegen).

Raad 29 juni 2010:  Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota 2010 is niet direct een stuk om vrolijk van te worden. Het financieel perspectief voor gemeenten in Nederland is niet echt aantrekkelijk en dat geldt ook voor onze gemeente Heusden. We zullen als gemeente reëel moeten blijven en de tering naar de nering moeten zetten. Dat betekent niet ambities op zij zetten, mogelijk wel ambities verder temporiseren en daar zijn ook mogelijkheden voor. Als je kijkt naar de budgetoverhevelingen en de beleidsplanningen in afgelopen jaren en nu weer in de jaarrekening 2009 en in de zo juist behandelde bestuursrapportage, dan blijkt toch al dat we naar een meer realistische begroting toe moeten. Onze fractie heeft daar in de afgelopen jaren al herhaaldelijk op aangedrongen en nu worden we min of meer gedwongen door bezuinigingen.

Onze fractie heeft in de afgelopen jaren ook herhaaldelijk aangedrongen op een zorgvuldiger begrotingsbeleid. Met name de meerjarenbegroting vertoonde in de afgelopen jaren steeds grote tekorten. We voldeden aan de provinciale richtlijn om een keer in de vier jaren een positief saldo te hebben, maar daar bleef het dan ook bij.
In deze coalitie gaan we daar gelukkig veel beter meer om. Zowel in het coalitieakkoord als in de Voorjaarsnota wordt nu als uitgangspunt een evenwichtige meerjarenbegroting gehanteerd. Dat betekent overigens niet dat je in elk van die vier jaren een overschot moeten hebben. Het betekent wel dat in die vierjarenperiode de ontvangsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn. Een tekort in een bepaald jaar moet dus gecompenseerd worden door overschotten  in andere jaren. Zo voorkom je dat je een structureel begrotingstekort kweekt en zo dwing je jezelf als gemeente om je financiële huishouding op orde te houden. Wij zijn als fractie erg tevreden met dit uitgangspunt.

Bij de financiële uitgangspunten wordt ook gerefereerd aan het bijstandvolume. De reserves bij de ISD voor zowel het Inkomensdeel als de Apparaatskosten zijn hopelijk voldoende om tegenvallers op te vangen. Maar dat is alleszins zeker. Economisch herstel komt wel op gang, maar toch wel erg traag en van herstel van werkgelegenheid is totaal nog geen sprake. Het uitkeringsbestand bij de ISD zal ongetwijfeld nog uitdijen en dat vraagt ook weer extra capaciteit bij de sociale dienst. Of de reserves inderdaad toereikend zijn is maar zeer de vraag en wij vragen het college dit item in ieder geval op te nemen in de risicoparagraaf bij zowel begroting als jaarrekening.

Het financieel perspectief is niet echt rooskleurig. De rijksbezuinigingen die zijn doorgerekend in de Voorjaarsnota vormen een eerste voorzichtige schatting. Dat kan dus afhankelijk van de kabinetsvorming in Den Haag nog alle kanten op. Duidelijk is in ieder geval wel dat we fors moeten inleveren. Het college heeft daarbij gekeken naar een 39-tal andere vergelijkbare gemeenten en de uitgavenstructuur van onze gemeente daarnaast gelegd. Op basis van die bench mark komt men met een aantal voorstellen. Wij spreken in ieder geval onze waardering uit voor deze werkwijze en voor de voorstellen die daaruit gevolgd zijn. Natuurlijk maken wij bij de beoordeling daarvan een eigen afweging.

Uitgangspunt voor onze fractie is in ieder geval dat niet alle lasten eenzijdig bij onze inwoners terecht moeten komen. Verenigingen en instellingen, bedrijven, inwoners, maar ook de gemeente zelf zullen een evenwichtige bijdrage in de oplossing van de financiële problematiek moeten leveren. Daarbij zullen de zwakkeren in onze samenleving zoveel mogelijk moeten worden ontzien. Tegen die achtergrond vinden wij de voorgestelde verhoging van de OZB niet acceptabel. Van de 5 miljoen bezuiniging in 2014 wordt ruim 1 miljoen via belastingverhoging rechtstreeks bij onze inwoners gelegd en dat vinden wij niet evenwichtig. We komen daar zo dadelijk nog op terug.

Ook wordt er een zware claim gelegd bij verenigingen en instellingen. Verhoging van de huurtarieven, beleid sportaccommodaties (450.000 bezuiniging) en verlaging van subsidies (2 ton bezuiniging); het cumulatieve effect van al die voorstellen zou voor veel verenigingen wel eens een genadeklap kunnen betekenen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Wij verzoeken uw college hier zeer verantwoord mee om te gaan.

Daarentegen wordt op de gemeentelijke organisatie maar een bezuiniging van 350.000 ingeboekt inclusief de besparing door vermindering van het aantal wethouders. Een wethouder minder moet toch al minimaal 1 ton opleveren, terwijl voor 2011 maar 50.000 is ingerekend.  Van de gemeentelijke organisatie mag en kan een veel grotere bijdrage verwacht worden door inzet van minder personeel, minder externe bureaus en minder inhuur van derden. Hier missen wij dus dat evenwicht en wij vinden dat hier dan ook een veel groter bedrag ingeboekt zou moeten en kunnen worden.

De OZB:
zoals gezegd, voorzitter. Wij vinden de voorgestelde verhoging van de OZB niet acceptabel. Onevenwichtig in het totale bezuinigingspakket, maar ook onaanvaardbaar als lastenverzwaring voor onze inwoners, die uiteindelijk ook allemaal te maken krijgen met de gevolgen van de crisis. In ons verkiezingsprogramma gingen wij nog uit van maximaal 2 à 3% verhoging per jaar. In de nu voorliggende voorjaarsnota wordt voorgesteld om naast de jaarlijks 5% verhoging die al in de meerjarenbegroting was opgenomen nu nog eens 5% extra te verhogen in 2011 en in 2012. Natuurlijk is de OZB in onze gemeente relatief laag en wij vinden dat eerder een verdienste dan een nadeel voor onze gemeente. Je kunt zeggen dat je als gemeente geld laat liggen en daarmee ook kansen mist. Je kunt ook zeggen dat je als gemeente je eigen inwoners zo weinig mogelijk financieel belast en ook dat is een keuze die je kunt maken. Wij willen als fractie en als coalitiegenoot die jaarlijkse 5% voorlopig accepteren. Maar die extra 5% in 2011 en in 2012 moet wat ons betreft van tafel. Overigens zijn wij wel van mening dat de OZB voor bedrijven best extra verhoogd mag worden. In het gehele bezuinigingspakket van de voorjaarsnota worden onze bedrijven behoorlijk ontzien en dat terwijl het beleid op economisch gebied toch ook een behoorlijke inspanning van onze gemeente vraagt.
Wij hebben dus vooral problemen met uw voorstel t.a.v. de OZB voor huiseigenaren. Ook de andere coalitiepartijen hebben om hun moverende redenen problemen met uw voorstel. Daarom wil ik mede namens Heusden Eén, DMP Heusden en PvdA het volgende amendement indienen:Fracties Heusden Eén, Gemeentebelangen, DMP Heusden en PvdA

 

Amendement Voorjaarsnota

 

De gemeenteraad, bijeen in zijn openbare vergadering van dinsdag 29 juni,

gezien het voorstel van het college in de Voorjaarsnota 2010 om de OZB-opbrengst naast de in de meerjarenbegroting al opgenomen 5% verhoging extra te verhogen (in 2011 met ruim 242.000 en in 2012 met ruim 265.000 euro),

 

overwegende:

–          dat een dergelijke lastenverzwaring voor onze inwoners niet gewenst is,

–          dat eerst gezocht moet worden naar andere bezuinigingsmogelijkheden,

 

besluit:

–          de genoemde extra verhoging van de OZB vooralsnog uit de Voorjaarsnota te schrappen en het college te verzoeken om in de begroting 2011 zo nodig met alternatieve bezuinigingsvoorstellen te komen,

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de vier genoemde fracties,
Kees Musters