Crisis in Heusden?

Crisis in Heusden?

In een artikel in het Brabants Dagblad van maandag 29 augustus uit de fractie Van der Lee forse kritiek op het financieel- economisch beleid van het huidige college.  Hij eist een bezinning op de huidige financiële crisis en wil dat het college met een (ramp-?)scenario komt. Op zich is het natuurlijk volstrekt begrijpelijk dat fractie Van der Lee zich grote zorgen maakt. Onze fractie Gemeentebelangen doet dat ook en dat zal voor elke raadsfractie gelden en niet alleen in de gemeente Heusden. Maar de grote vraag is en blijft hoe daar dan mee om te gaan. Je kunt ach en wee roepen, je kunt allerlei doemscenario’s verzinnen, je kunt de huidige coalitie gebrek aan visie verwijten, je kunt klagen over de grote grondposities, je kunt mopperen over de waardedalingen van onroerend goed, maar kom dan ook met oplossingen en met concrete voorstellen. En dat ontbreekt volledig in het verhaal van de fractie Van der Lee, dat overigens op de site van de partij te vinden is. De grote grondpositie waarover Van der Lee zich zo’n zorgen maakt en de vele panden die alsmaar minder waard worden, zijn voor het overgrote deel in de vorige raadsperiode onder wethouder Van Mierlo gekocht en toen hebben we Van der Lee nooit horen protesteren. Toen werd jaar in jaar uit gewerkt met grote begrotingstekorten en toen hebben we Van der Lee nooit gehoord. Toen kwam Groen met plannen om de Voorste Venne te verbouwen voor 25 miljoen euro en toen hebben we Van der Lee nooit gehoord. En met groot enthousiasme werd de aankoop van het toenmalige Land van Ooit door de gehele raad goedgekeurd, inclusief Van der Lee.

Nu zitten we met die grondpositie en hebben we al dat onroerend goed in gemeentelijk bezit en nou kun je feitelijk niet meer terug. Of moeten we de gronden waarop Geerpark en de Grassen worden gerealiseerd nu maar weer van de hand doen en zo ja aan wie en voor hoeveel? Moeten we dan maar helemaal niets meer aan de Voorste Venne doen en het gebouw laten verpieteren? En maar geen nieuwe sporthal bouwen, het d’Oultremontcollege geen uitbreidingsmogelijkheden bieden en het gezondheidscentrum en passant ook maar weer schrappen? Kritiek uiten is zo makkelijk maar met goede alternatieven komen, ho maar.

Hieronder in het kort een reactie onzerzijds op de onderwerpen die Van der Lee in zijn beschouwing behandelt.

De Voorste Venne

Van der Lee vraagt zich af waarom het plan van “voormalig wethouder Van der Poel niet meer realiseerbaar is”. Dat plan zou maar 5 miljoen kosten. Dit college heeft die plannen veranderd en nu moet ook de bibliotheek zo nodig verhuisd worden, waardoor de plannen weer 2,5 miljoen duurder worden.  Van der Lee moet niet zeuren over dure plannen als het over de Voorste Venne gaat. We herinneren ons allemaal nog de wilde plannen van wethouder Groen (kosten 25 miljoen). Dat plan ging al vrij snel van tafel; het vorige college kwam daarna met een plan van 15 miljoen; uiteindelijk werd dat ook weer ingetrokken en nam het college een bedrag van 5 miljoen op in de meerjarenbegroting, verdeeld over vier jaren. Vervolgens kwam het toenmalige college in de allerlaatste raadsvergadering van de vorige raadsperiode met een plan van 10,6 miljoen. Dat plan zou in fases uitgevoerd gaan worden: fase 1 kostte 7,1 miljoen; fase 2 en 3 werden geraamd op 3,1 miljoen. En jawel, in die 7,1 miljoen was 1,7 miljoen opgenomen voor inpassing van de bibliotheek. Voor deze plannen was nog geen dekking, het toenmalige college had immers maar 5 miljoen in de meerjarenbegroting opgenomen. Het idee om de bibliotheek in te passen komt dus in feite uit de vorige raadsperiode toen Van der Lee daar nog vóór stemde. En een plan van 5 miljoen is er helemaal nooit geweest.

Momenteel wordt inderdaad onderzocht wat de inbreng van de bibliotheek in het gebouw van de Voorste Venne zou gaan betekenen, zowel qua investering als exploitatie. Wij verwachten op korte termijn de resultaten daarvan en dan zal de gemeenteraad een verantwoord besluit kunnen nemen. De kritiek van Van der Lee is naar onze mening hypocriet en op zijn minst zeer voorbarig.

Poort van Heusden

Natuurlijk heeft Van der Lee gelijk als hij stelt dat we als gemeente grote risico’s lopen. Hij pleit voor een “crisisscenario”, waarbij gekeken wordt wat het verlies gaat worden bij een normale invulling volgens de eerste plannen. Maar wat is een normale invulling en wat zijn die eerste plannen dan? De gemeenteraad heeft alleen een visie vastgesteld waaraan de plannen zouden moeten voldoen. Er is tot op heden voor zover ons bekend nog geen enkele projectontwikkelaar geweest die een dergelijk plan gepresenteerd heeft. Ja, een plan waarbij een projectontwikkelaar een erfpachtconstructie wil en het ondernemersrisico bij de gemeente wordt neergelegd. Dat is gemakkelijk ondernemen maar voor de gemeente uiteraard onaanvaardbaar. Wij vinden het juist een goede zaak dat eerst gekeken wordt naar alternatieve mogelijkheden waarbij de investeringen in ieder geval zoveel mogelijk worden terugverdiend. Wij verwachten op korte termijn daarover nadere informatie.

Centrumplan Vlijmen

Van der Lee vindt het plan te groot en te duur maar wat hij nou precies wil is voor ons volstrekt onduidelijk. Moet de gemeente in zijn visie er nu 20 miljoen in stoppen in plaats van de 10 miljoen die de raad al beschikbaar heeft gesteld. En ja, de gekochte woningen zijn inderdaad minder waard geworden. Die woningen zijn nota bene voor het overgrote deel gekocht in de vorige raadsperiode met de instemming van Van der Lee. Toen wij als toenmalige oppositiepartij daarover kritiek uitten gaf Van der Lee niet thuis. Momenteel wordt gewerkt aan een “bouwovereenkomst”; laten we het resultaat daarvan eerst maar eens afwachten voordat we andere stappen gaan ondernemen.

Grondexploitatie

Ja, we hebben inderdaad een enorme voorraad bouwgrond en bouwplannen. Voornamelijk opgebouwd in de vorige raadsperiode toen de vorige coalitie inclusief Van der Lee voor tientallen miljoenen grond en panden gekocht heeft. Van der Lee wil snel een noodplan op stellen om een financiële ondergang te voorkomen.  Wat hij daarbij voor ogen heeft is niet duidelijk. Grondexploitatie is een zorgenkind en mogelijk wordt dat nog ooit een hoofdpijndossier voor de gemeente Heusden, maar een oplossing zien we in de beschouwing van Van der Lee nergens. Wij stellen in ieder geval vast dat voor de diverse grondexploitaties forse voorzieningen getroffen zijn om mogelijke toekomstige verliezen op te vangen (meer dan 9 miljoen!). Dan kun je in alle redelijkheid niet volhouden dat we als coalitie geen rekening houden met de economische crisis. Feit is en blijft dat we in de vorige raadsperiode tientallen miljoenen hebben uitgegeven voor grond en onroerend goed en dat we dat nu niet kunnen terugdraaien. Met andere woorden we worden nu geconfronteerd met een gigantisch bezit aan onroerend goed en we moeten daar nu op een verantwoorde manier mee omgaan. Afboeken van de boekwaarde heeft geen enkele zin; dat is puur een boekhoudkundige handeling; daarmee zijn de problemen niet opgelost.  Als Van der Lee de grondexploitatie zo’n groot zorgenkind vindt (en dat vinden wij tot op zekere hoogte ook) en hij is het niet eens met het nu gevoerde beleid op dat punt, dan nodigen wij hem graag uit om met verantwoorde goede alternatieven te komen.

Plan Dillenburg

Ook daar stelt Van der Lee weer vragen bij. Hij noemt het een  schitterend plan en hij is erg benieuwd naar de exploitatieberekening, maar hij komt niet met alternatieve voorstellen. Een eerste exploitatieberekening hebben we als raad eerder al kunnen inzien en vooralsnog is het saldo positief. Maar moeten we het hele plan nou maar schrappen omdat het huidige economische klimaat niet wil meewerken. En de oude versleten sporthal dan maar niet vervangen? En geen gezondheidscentrum waar diverse huisartsen in Drunen al geruime tijd op wachten. En geen uitbreiding van het d’Oultremontcollege? Naar onze mening moeten we gewoon doorgaan met de planvorming; wij sluiten natuurlijk niet uit dat t.z.t. fasering van de uitvoering noodzakelijk zal zijn. Maar het is nog te vroeg om daar nu al een besluit over te nemen.

De wegenstructuur

Van der Lee stelt dat het viaduct in de A59 bij Nieuwkuijk op de verkeerde plek ligt. Hij wil het viaduct in Nieuwkuijk verplaatsen naar de Abt van Engelenlaan. In theorie lijkt dat een aardig idee, maar natuurlijk volstrekt onhaalbaar. Illusiepolitiek. De ontsluiting Vlijmen-oost via de Vijfhoevenlaan is momenteel voorwerp van studie. Volgens planning kan de gemeenteraad dit najaar een definitieve keuze maken. Het is helemaal geen probleem om voor dit soort ingewikkelde problemen royaal de tijd te nemen. De ontsluiting hoeft echt niet morgen klaar te zijn; een zorgvuldige besluitvorming is in dit soort zaken van levensbelang, je wilt tenslotte de beste oplossing zoeken en die moet terdege onderbouwd worden (niet alleen financieel, maar ook verkeerstechnisch, vanuit milieu, flora en fauna, watermanagement, archeologisch onderzoek e.d.).  Het is heel makkelijk om als raadslid maar snel een straat aan te wijzen maar de gemeente zal toch echt een besluit moeten nemen dat zo nodig ook bij een rechtbank in stand kan blijven.

Crisisscenario

Van der Lee pleit voor een crisisscenario, maar wat daar nou precies in moeten komen blijft volstrekt onduidelijk. Wij kunnen ons voorstellen dat je allerlei leuke en minder leuke dingen verzint over toekomstige economische ontwikkelingen (economie, werkgelegenheid, huizenmarkt enz.). En je kunt voor allerlei scenario’s gaan inschatten wat die dan voor onze gemeente zouden kunnen gaan betekenen. Maar of dat nou zinvol is? Elk scenario dat je verzint is en blijft een verwachting en niemand weet of die ook uitkomt. Natuurlijk houd je als gemeente zoveel mogelijk rekening met toekomstige ontwikkelingen voor zover dat ook redelijkerwijs mogelijk is. Maar naar ons idee wil Van der Lee iets wat totaal onmogelijk en ook zinloos is.

Gemeente Heusden, 30 augustus 2011

Fractie Gemeentebelangen