Laatste vergadering in 2021 toch weer digitaal

Nederland zit sinds een week weer in een zware lockdown; de coronapandemie laait weer op, nu met een nieuwe virusvariant, het omikronvirus. Voor de gemeenteraad betekent dat weer digitaal vergaderen. De laatste raadsvergadering van 2021 telde 27 agendapunten en dat waren zeker niet de minst belangrijke. Jammer dat die onderwerpen digitaal moesten worden afgehandeld, want dat brengt toch de nodige beperkingen met zich mee. Maar het is helaas niet anders.

Eerste onderwerp van gesprek was de Twee Bestuursrapportage. Hierin wordt gerapporteerd over de stand van zaken bij uitvoering van de lopende begroting. Na de eerste bestuursrapportage werd er nog een nadelig begrotingssaldo verwacht van 196.000 euro, maar nu, na de tweede rapportage, komt het begrotingssaldo uit op maar liefst 2,5 miljoen positief. Vooral een gevolg van een bijstelling van de uitkering uit het Gemeentefonds. Overigens werden er geen opmerkingen over dit stuk gemaakt.
De Wijziging van de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, riep ook verder geen vragen op. Belangrijke wijziging is dat de burgemeester de bevoegdheid krijgt om bepaalde vormen van bedrijvigheid te binden aan een vergunning. Deze maatregel moet bijdragen aan het bestrijden van de ondermijnende criminaliteit.
Vervolgens kwam de lokale omroep HTR aan de orde, een onderwerp dat meer discussie opriep. Het college stelt voor om de gemeentelijke bijdrage aan HTR fors te verhogen van nu nog 24.700 euro naar maximaal 50.000 euro voor de komende jaren. Maar HTR zal dan toch moeten komen met een goed plan hoe men die lokale omroep de komende jaren vorm wil geven en hoe en met wie men wil gaan samenwerken om te komen tot een regionale streekomroep.

Ook de Transitievisie Warmte  eiste nogal wat vergadertijd op. Op nationaal niveau ligt er een Klimaatakkoord uit 2019, waarin staat dat elke gemeente tegen eind 2021 een transitievisie warmte moeten hebben vastgesteld. Doelstelling van de warmtevisie: in 2030 moet er een CO2-reductie van 30% gerealiseerd worden en in 2050 moet er sprake zijn van een aardgasvrij Heusden. Een gigantische opgave, waarmee Heusden met deze warmtevisie een bescheiden start gemaakt heeft. Er wordt nu, speciaal voor dit doel, een kwartiermeester benoemd die zich fulltime kan gaan toeleggen op de verdere uitwerking van het plan.
Ook op de agenda de evaluatie van de visie Zonne-energie en Windenergie. In onze gemeente zijn er voldoende initiatieven op gebied van zonne-energie en windenergie. Conclusie uit de gevoerde evaluatie is dat de gemeente de regierol meer naar zich toe gaat trekken, zeker als het gaat om de plaatsing van windturbines. Zoals bekend moet er volgens de REKS (de regionale energie en klimaat strategie) een zgn. HUB in onze gemeente komen; in die HUB moet ruimte komen voor een aantal windturbines en voor zonnepanelen. De komende jaren gaat de gemeente op zoek, samen met iedereen die zich daarbij betrokken voelt, naar een geschikte locatie.

Ook de prestatieafspraken tussen gemeente Heusden. Woonveste en de huurdersvereniging riep veel discussie op. Er werden zelfs een drietal moties ingediend. Uitgangspunt is dat de raad meer sociale huurwoningen wil toewijzen aan de eigen inwoners, maar de vraag is hoe de gemeente dat voor elkaar kan krijgen. Sinds kort zijn er op grond van een gerechtelijke uitspraak nieuwe mogelijkheden om een deel van de beschikbare woningen te reserveren voor de eigen inwoners. Heusden Transparant stemde als enige partij tegen het raadsvoorstel. De moties werden alle drie aangenomen.

De oplegnotitie Masterplan De Grassen is een actualisatie van het masterplan dat de raad al in 2013 vastgesteld heeft. Sindsdien zijn er diverse nieuwe ontwikkelingen die nu in deze oplegnotitie verwerkt zijn. Het behandelt o.a. de toevoeging van maatschappelijke voorzieningen zoals een school en een sportzaal. Gemeentebelangen en DMP vroegen nog extra aandacht om bouwen in CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) verband mogelijk te maken.

De nieuwe verordening Fysieke Leefomgeving riep verder geen discussie op; dat geldt ook voor diverse hamerpunten zoals de grondprijzen 2022, de uitgangspunten voor de grondexploitatie 2022, de legesverordening, de locatiekeuze voor een nieuwe brandweerkazerne in Drunen en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant.

Bij de behandeling van het Masterplan Steenenburg heeft de fractie Gemeentebelangen nog eens benadrukt dat de Kasteellaan niet gebruikt mag gaan worden voor het laden en lossen t.b.v. het kasteel Steenenburg. De Kasteellaan is daar totaal niet geschikt voor en een ontsluiting via de oostzijde is heel goed mogelijk.

Als een van de laatste agendapunten kwam het tijdelijk verbod carbidschieten aan de orde. Evenals vorig jaar heeft het kabinet een totaal verbod op vuurwerk rond de jaarwisseling afgekondigd. In die situatie ligt het niet voor de hand om carbidschieten dan wel toe te staan. Het is een tijdelijk verbod; na de jaarwisseling wordt de maatregel weer ingetrokken. Alleen de VVD stemde evenals vorig jaar tegen het tijdelijke verbod.

Een lange vergadering (eind ruim 23:00 uur) waarin bijna alle besluiten unaniem genomen werden.