Rekenkamercie over Handhaving

PERSBERICHT   GEMEENTE   HEUSDEN

Handhaving gemeente Heusden op de goede weg

De gemeente Heusden presteert goed op het gebied van integrale handhaving. Dat concludeert de rekenkamercommissie Heusden op basis van de evaluatie die ze de afgelopen maanden heeft uitgevoerd.

Wat volgens de rekenkamercommissie vooral opvalt is dat duidelijk prioriteit worden gegeven aan handhavingzaken die ‘grote noodzaak’ hebben. Deze aandachtsgebieden krijgen in de uitvoering consistent aandacht. Ook merkt de commissie op dat de nieuwe Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) – sinds 1 oktober 2010 van kracht – door de gemeente Heusden al voor een groot gedeelte wordt uitgevoerd. Verder prijst ze de goede samenwerking met externe handhavingpartners zoals politie, waterschap en provincie.

Aandacht
Ondanks de goede indruk die de evaluatie op de rekenkamercommissie heeft achtergelaten, vraagt ze toch aandacht voor enkele zaken. Zo constateert de commissie dat de gemeente Heusden niet scherp heeft geformuleerd wat ze precies wil bereiken als het gaat om de regels rond milieu, bouwen en veiligheid. Hierdoor is ook niet precies aan te geven of de doelen daadwerkelijk worden bereikt.

Daarnaast blijkt dat in circa 20 procent van de onderzochte dossiers (uit de vorige collegeperiode) met bestuurlijke interventies is afgeweken van het gemeentelijk beleid. Ook werden burgers en bedrijven niet betrokken bij het opstellen van het handhavingsbeleid 2009 -2012 en bij de handhavingprioriteiten.

Actieve communicatie
Op basis van deze aandachtspunten doet de rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen. De belangrijkste is dat er duidelijke doelstellingen geformuleerd moeten worden, gebaseerd op een actuele risicoanalyse.  Daarnaast adviseert ze het aantal bestuurlijke interventies te beperken en stelt ze voor het huidige actieve communicatiebeleid voort te zetten. Hierdoor ontstaat meer begrip en dus meer draagvlak voor het gemeentelijk handhavingsbeleid.