Heusden houdt dit jaar geld over!

December is de maand van terugblikken, ook op het gebied van de gemeentelijke financiƫn. Daarvoor is de tweede Bestuursrapportage elk jaar weer een goed instrument. De trouwe lezer weet inmiddels dat in dit document wordt gerapporteerd over de uitvoering van de begroting over het lopende jaar. Want je kunt in de begroting van alles opnemen, maar er doen zich altijd ontwikkelingen voor die je niet hebt voorzien. Ook dit jaar is dat weer het geval.

De begroting 2021 werd in november 2020 vastgesteld met een negatief saldo van 25.000 euro. In de loop van dit jaar werd dat al bijgesteld, o.a. via de eerste bestuursrapportage, naar een bedrag van 228.000 euro negatief. Nu ligt er de tweede bestuursrapportage waarin de ontwikkelingen tot eind augustus worden verwerkt en dan blijkt het begrotingssaldo uit te komen op een bedrag van bijna 2,6 miljoen positief. Een ongekende ontwikkeling die ik persoonlijk in al die jaren dat ik raadslid ben, nog niet meegemaakt heb. En daar blijft het niet bij, want ook voor de komende jaren wordt het financieel perspectief aanzienlijk gunstiger. Voor 2022 wordt zelfs een overschot van 3,4 miljoen voorzien (in de begroting 2022 gaat men nog uit van 520.000 euro positief} en ook in de jaren daarna worden nog aanzienlijke overschotten voorzien.

De gunstige ontwikkeling is bijna uitsluitend te danken aan de stijging van de uitkering uit het Gemeentefonds. Die uitkering is de belangrijkste inkomstenbron van elke gemeente en deze uitkering is voor 2021 bijgesteld met 2,8 miljoen positief; die stijging heeft voor een groot deel te maken met de compensatie door het Rijk van de tekorten op de Jeugdzorg en de compensatie voor de extra kosten i.v.m. de coronapandemie. Ook voor de jaren 2022 t/m 2024 wordt een aanzienlijke stijging van de uitkering Gemeentefonds ten opzichte van eerdere ramingen verwacht. Naast de uitkering Gemeentefonds zijn er nog diverse andere zaken die positieve dan wel negatieve effecten hebben op de lopende begroting. Zo stond er een post Onvoorzien in de begroting van 230.000 euro; die post blijkt men dit jaar niet nodig te hebben en dus kan dat bedrag vrijvallen. De algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor voorgaande jaren valt bijna 2 ton hoger uit en de gemeente ontvangt een coronacompensatie voor het exploitatietekort van het zwembad van ruim 180 duizend euro. Daarnaast zijn er nog enkele tegenvallers zoals de verdere verlaging van het rentepercentage en de toenemende kosten onderhoud openbaar groen, de extra kosten van een steunpakket sociaal en mentaal welzijn en de extra kosten van het treffen van energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen.

Er wordt nu dus een overschot in 2021 verwacht van bijna 2,6 miljoen euro; voor dat bedrag is er nog geen bestemming. Bij de  vaststelling van de jaarrekening volgend jaar zal blijken hoe groot het werkelijke overschot is en dan zal dat bedrag worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dat is een beleidslijn die de meeste gemeenten volgen en daar is vervolgens dan ook weer van verschillende zijden kritiek op gekomen. Gemeenten zouden het geld dat ze nu extra krijgen voor met name de Jeugdzorg besteden aan andere zaken zoals onderhoud wegen, sportvoorzieningen e.d. Kritiek die wat mij betreft niet terecht is. De afgelopen jaren waren er grote tekorten bij de Jeugdzorg en hebben diezelfde gemeenten die tekorten moeten afdekken uit de algemene middelen. Als er dus nu compensatie komt voor die tekorten, dan ligt het ook voor de hand dat die extra gelden nu toegevoegd worden aan dizelfde algemene middelen.

Drunen, vrijdag 10 december 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters