ANBI

Inleiding ANBI

Vanaf 2014 zijn er andere voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Gemeentebelangen Heusden zal hieronder de noodzakelijke gegevens weergeven:

  • de naam van de vereniging luidt : Gemeentebelangen.
  • het RSIN /fiscaal nummer luidt : 7809190.
  • het postadres kunt u vinden in de subpagina contact.
  • de doelstelling van Gemeentebelangen staat in de statuten en luidt: De vereniging heeft ten doel als politieke onafhankelijke groepering het verwezenlijken van een vooruitstrevende politiek in de gemeente Heusden en eventueel in een of andere regio en/of gewest.
  • de namen en de functie van de bestuurders staan vermeld op de subpagina bestuur.
  • het volledige bestuur is onbezoldigd.

Kort verslag van de uitgeoefende activiteiten over 2020

Mede door de corona crisis is bestuur is in 2020 zes keer bij elkaar geweest.
(14-01, 29-06, 24-08, 05-10, 17-11, en 07-12).
De vergaderingen vonden plaats bij de bestuursleden thuis.
Een aantal geplande openbare agendabesprekingen hebben niet hun doorgang kunnen vinden. Digitaal overleg heeft wel plaatsgevonden geweest.
Voor diegene die iets verder af staan van de fractie is het lastiger betrokkenheid vast te houden.
Er waren dit jaar geen speciale items tijdens deze openbaren vergaderingen besproken.
Op 24 september 2020 vond de reguliere jaarvergadering plaats in d’n Elshof te Elshout

Hoofdlijnen van beleid
*      Het deelnemen aan het politiek besluitvormingsproces binnen de gemeente Heusden met als doel het gedachten-goed van de politieke vereniging Gemeentebelangen, wat is neergeschreven in de vorm van uitgangspunten binnen de statuten en het partijprogramma en vastgesteld door de algemene ledenvergadering, uit te dragen en te verwezenlijken.
*      Uitgaande van die beleidsuitgangspunten zal Gemeentebelangen trachten deel uit te maken van een coalitie om op die wijze verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor een, mede door haar, ondertekend coalitieakkoord, waarin de hoofdlijnen van het beleid zijn neergelegd.
*     Mocht niet worden deelgenomen aan het college, dan zal Gemeentebelangen op een integere wijze haar rol als oppositiepartij vervullen, daarbij zoveel mogelijk trachtend uitgangspunten vanuit het eigen programma te realiseren.

Financiële verantwoording
De totale inkomsten in 2020 bedragen 9.306,=. De belangrijkste inkomsten zijn de inkomsten van de fractieleden 7.580,=.
De totale uitgaven in 2020 bedragen 8.395,= De belangrijkste uitgave zijn de uitgaven voor de verkiezingen, vrijval van de reserve en opbouw voor een nieuwe reserve voor de verkiezingen 2022.  Andere uitgaven zijn voor vergaderkosten. website en overige algemene kosten.
Het jaar 2020 had per saldo een negatief resultaat van 911,=.  Naast de liquide middelen zijn er geen overige activa.
Er zijn in 2020 geen giften ontvangen.

Het giftenreglement staat op de subpagina giftenreglement.