Giftenreglement

Giftenreglement ingevolge artikel 34 Wet Financiering Politieke Partijen.

Artikel 1.
Het bestuur van Gemeentebelangen Heusden is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 2.
Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker en de algemene ledenvergadering.

Artikel 3
Van alle geaccepteerde schenkingen wordt door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker(s) en, indien bekend, de reden van schenking wordt vermeld.

Artikel 4.
Alle geaccepteerde schenkingen alsmede alle bijdragen van raadsleden boven de € 1.000,= worden openbaar gemaakt via de internetsite van Gemeentebelangen Heusden. Alle geaccepteerde schenkingen boven € 250,00 alsmede alle bijdragen van raadsleden boven de € 1.000,= worden medegedeeld op de algemene ledenvergadering.

Artikel 5.
Indien een schenker anoniem een schenking wil doen kan het bestuur daarmee instemmen indien daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 6
Anonieme schenkingen worden op de in artikel 3 genoemde lijst geplaatst met daarbij vermeld de reden waarom tot anonimiteit is besloten.

Artikel 7
Dit reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 7 april 2015.