Politiek jaarverslag

Elk jaar wordt in onze jaarvergadering het Politieke Jaarverslag van onze fractie over het afgelopen jaar vastgesteld

Fractie Gemeentebelangen Politiek jaarverslag 2018
De gemeentelijke politiek in het jaar 2018

Op 9 januari 2018 is er een extra bijeenkomst van de raad; belangrijkste agendapunt is het vaststellen van een voorlopige profielschets voor de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad stelt deze voorlopig vast en zal dit document aanbieden aan de nieuwe gemeenteraad die op 21 maart gekozen gaat worden. Zodoende kan de nieuwe gemeenteraad voortvarend van start met de procedure rondom de benoeming van een nieuwe burgemeester.

De eerste reguliere raadsvergadering vindt plaats op 20 februari. Twee opvallende agendapunten daarbij zijn de burgerinitiatieven in Haarsteeg en in Herpt. In Haarsteeg is er een initiatief ontstaan om het pand van café/restaurant De Hut te kopen om zodoende een accommodatie te creëren voor bewonersactiviteiten; de accommodatie krijgt als naam De Steeg mee. In Herpt is een soortgelijk initiatief om de leegstaande kerk in het dorp te kopen en om te toveren tot een buurthuis of dorpshuis.
Dit initiatief is al in een verder gevorderd stadium en de gemeenteraad stelt hiervoor een subsidie van 250.000 euro beschikbaar.
Zwembad Het Run staat wederom op de raadsagenda, dit keer staat de exploitatie in 2018 ter discussie.
Gebleken is nu wel dat een exploitatie zonder gemeentelijke bijdrage er niet in zit. De raad stelt maximaal 150.000 euro beschikbaar als bijdrage voor de exploitatie in 2018. Op basis daarvan volgt dan een openbare aanbesteding. Voor de jaren 2019 en volgende volgt later dit jaar een nieuwe aanbestedingsprocedure.
Ander agendapunt is de regionale samenwerking in de regio Noordoost-Brabant of wel Agrifood. Er zijn nog altijd veel twijfels over de resultaten van deze samenwerking; de raad ziet te weinig concrete resultaten maar besluit toch om de samenwerking vooralsnog met twee jaren te verlengen.
Verder diverse bestemmingsplannen op de agenda waaronder het bestemmingsplan Centrum Vlijmen. Maar deze plannen staan nauwelijks ter discussie.
Verder stelt de raad een nieuw reglement van orde vast voor de raadsvergaderingen en ook een afzonderlijk reglement van orde voor de informatievergaderingen. Deze laatste echte raadsvergadering
in deze raadsperiode werd overigens wegens ziekte van waarnemend burgemeester Augusteijn voorgezeten door Kees Musters in zijn rol als waarnemend raadsvoorzitter.
Tijd voor verkiezingen.

Op 21 maart is het zover, maar eerst natuurlijk nog een verkiezingscampagne. Die verloopt vrij rustig zonder opzienbarende gebeurtenissen. Een vrij tamme campagne waarbij met name DMP Heusden goed aan de weg timmert met een zeer lange kandidatenlijst (30 mensen) waaronder ook veel jongeren. Als de stembussen op 21 maart gesloten worden en de stemmen geteld zijn blijkt dat ook resultaat op te leveren. DMP Heusden wint twee zetels en wordt met zeven zetels de grootste partij. Gemeentebelangen moet een zetel inleveren en komt uit op vijf zetels. De gekozen mensen in de fractie Gemeentebelangen zijn Caspar van den Brandt, Annemarie Bok-Geelen, Hüseyin Simsek, Dries van Delft en Kees Musters. Thé Herman neemt na 12 jaren afscheid van de gemeenteraad. Dat gebeurt op 27 maart als de oude gemeenteraad in een laatste afscheidsvergadering bijeenkomt. Thé wordt daarbij koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Twee dagen later komt de raad in de nieuwe samenstelling bijeen; alle leden worden daarbij door waarnemend burgemeester Augusteijn beëdigd.

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering vindt plaats op dinsdag 8 mei. De agenda telt weinig spectaculaire punten. Enige punt van discussie is het rekenkamerrapport over de gang van zaken bij zwembad ’t Run in de afgelopen jaren. De rekenkamer heeft alle feiten nog eens op een rijtje gezet en komt tot de conclusie dat van de bezuinigingstaakstelling niks terecht gekomen is. Het enige wat dan nog wel bereikt is: het zwembad is in al die jaren steeds open gebleven en dat was ook een belangrijke doelstelling van de raad. Voor 2018 is de openstelling inmiddels ook gegarandeerd: Optisport
zorgt dit jaar voor de exploitatie van het zwembad. Voor 2019 en volgende jaren zal nog dit jaar een openbare aanbesteding plaats vinden. Duidelijk is inmiddels wel dat die aanbesteding alleen kan lukken met een aanzienlijke gemeentelijke bijdrage.
Verder wordt o.a. nog de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Het voorbereidende werk hiervoor was al gedaan in de vorige raadsperiode; de toen opgestelde profielschets werd door de nieuw gekozen raad nauwelijks veranderd. Ook de Verordening op de Vertrouwenscommissie werd vastgesteld inclusief de benoeming van de leden van die vertrouwenscommissie.
Inmiddels lopen de coalitieonderhandelingen met DMP Heusden als trekker van het proces samen met Gemeentebelangen, VVD en Heusden Eén. Het nieuwe college zal nog deze maand mei geïnstalleerd kunnen worden. En dat laatste gebeurt ook inderdaad: op 22 mei worden in een extra raadsvergadering de nieuwe wethouders benoemd. Namens Gemeentebelangen wordt Peter van Steen, eigenlijk de enige nieuwkomer in het college, als wethouder benoemd met in zijn toch wel zware portefeuille Zorg en Jeugd.
Verder wordt in deze raadsvergadering het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd; in een later stadium vindt de bespreking plaats, eerst in een algemene informatievergadering en later nog in een reguliere raadsvergadering. Op 22 mei neemt de Heusdense politiek ook afscheid van twee wethouders die acht jaren lang die functie vervuld hebben: Margo Mulder van de PvdA en Wim van Engeland van ons eigen Gemeentebelangen.
Ruim een week later op 28 mei komt de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, naar Heusden om de profielschets voor de nieuwe burgemeester in ontvangst te nemen. Hij uit zijn complimenten voor de wijze waarop de profielschets tot stand is gekomen en ook over de kwaliteit daarvan. De advertentie in de Staatscourant komt begin juni en dan kan het selectieproces beginnen.

Op 28 juni de jaarlijkse raadsvergadering rondom de voorjaarsnota. Dit keer een extra agendapunt en wel het nieuwe coalitieprogramma. Er worden vanuit de oppositie enkele moties ingediend en
vervolgens weer ingetrokken. Een motie over de bouw van sociale huurwoningen wordt wel aangenomen.
De jaarstukken inclusief begroting van Baanbrekers worden eveneens behandeld in deze vergadering en natuurlijk de jaarstukken 2017 en de eerste bestuursrapportage 2018 van de gemeente zelf. Tot slot het belangrijkste agendapunt, de voorjaarsnota. Hoewel, het nieuwe coalitieprogramma komt vers van de pers en nieuw beleid is nog niet in de voorjaarsnota opgenomen. Het financieel perspectief voor de  Gemeente Heusden ziet er in ieder geval een stuk positiever uit dan nog maar enkele jaren geleden In een motie vreemd aan de orde geeft de gemeenteraad ook nog aan tegen de gaswinning in Waalwijk-noord te zijn, dit ter ondersteuning van de protestbrief die het college inmiddels ook al richting Den Haag gestuurd heeft.

Op 3 juli weer een reguliere raadsvergadering. De raadsagenda telde niet eens zoveel agendapunten, maar er zaten wel enkele zware punten bij. Omdat de raadsleden en fractieondersteuners tijdens de voorafgaande informatievergadering niet aan de bespreking van enkele belangrijke beleidsplannen toe waren gekomen werd verwacht dat de raadsvergadering wel eens een latertje zou kunnen worden. Raadsleden werd zelfs verzocht om de woensdagavond ook maar alvast te reserveren. Maar dat laatste bleek niet nodig; de raadsvergadering was zelfs redelijk vroeg afgelopen. Het verloop van raadsvergaderingen laat zich heel moeilijk voorspellen, zo bleek maar weer eens. Diverse begrotingen en jaarstukken van gemeenschappelijke regelingen op de agenda, maar dat waren allemaal zgn. A-stukken, dus daar werd niet meer over gesproken. Waar wel over gesproken werd, dat waren drie grote beleidsplannen. Op de eerste plaats het Groenstructuurplan 2018-2022.
Kern van het plan: we gaan het (openbaar) groen voortaan veel meer integraal benaderen. Bij het nieuwe beleid wordt veel meer rekening gehouden met zaken als biodiversiteit, klimaatadaptatie,
waterberging e.d. Openbaar groen uit de hoofdstructuur blijft beschermd, wordt alleen bij hoge uitzondering verkocht, we gaan meer omvormen, d.w.z. van onderhoudsintensief naar extensief onderhoud.
Zo worden heesters vervangen door ruig gras, dat slechts één keer per jaar gemaaid hoeft te worden. Dat bespaart op onderhoud en de uitgespaarde gelden kunnen dan weer ingezet worden om het groen, waarvan de levensduur inmiddels verstreken is, te renoveren. Zie daar enkele belangrijke uitgangspunten van het nieuwe groenbeleid. Alle partijen waren enthousiast en het plan werd met algemene stemmen goedgekeurd.
Het groenstructuurplan is best een ingrijpend plan, maar dat valt in het niet bij het Waterplan 2018-2022. Door klimatologische ontwikkelingen zijn ingrijpende maatregelen nodig om het waterbeheer op orde te houden. Beleid is om steeds meer hemelwater vast te houden en niet meer via de riolering af te voeren. Openbare verhardingen moeten daartoe afgekoppeld worden van de riolering; water moet worden opgevangen in wadi’s, sloten, waterbergingen e.d. De capaciteit van de riolering zal nooit voldoende kunnen zijn om de steeds heftiger hoosbuien op te kunnen vangen. Bovendien wil men alleen echt afvalwater bij de rioolzuivering om de waardevolle grondstoffen die daarin zitten te kunnen hergebruiken. Ook het regenwater dat op woningen en bedrijfspanden valt moet op eigen perceel opgevangen en verwerkt worden. De ambitie is om 60% van alle woningen en verhardingen in 60 jaar tijd af te koppelen. Dat lijkt ver weg, maar het is een ontzettend grote opgave met miljoenen  aan investeringen. De rioolheffing stijgt niet voor niets van 160 euro naar bijna 400 euro per jaar, niet in een keer uiteraard, maar in de loop van tientallen jaren. Het afkoppelen van private woningen wordt enerzijds bevorderd door een stimuleringsregeling (subsidie bij afkoppeling); anderzijds kan die ook afgedwongen worden via een verordening. Het college kan daartoe een gebied aanwijzen en inwoners zijn dan verplicht om tot afkoppeling over te gaan, binnen vier weken, zo stond er in de verordening, maar dat lijkt wel erg kort dag. Via een (mondeling) amendement van Kees Musters maakte de raad daar uiteindelijk drie maanden van. Het geamendeerde voorstel werd vervolgens unaniem door de raad goedgekeurd.
Het derde beleidsplan heeft betrekking op de openbare verlichting; een plan dat wel uitvoerig was besproken in de voorafgaande informatievergadering. Het punt kon dan ook relatief snel afgehandeld
worden. Het motto van de nota is “Slim verlichten. Alleen verlichten waar, wanneer en zoveel als nodig” en dat was voor alle partijen een erg logisch uitgangspunt. Met extra aandacht voor de mogelijke nadelige gevolgen van de Smart City-ontwikkelingen op de volksgezondheid (en dat hebben we het met name over de invloed van straling als gevolg van G5 en openbare WIFI) werd ook deze nota vastgesteld. Het raadsvoorstel om een aanjager voor zorg en veiligheid te benoemen kreeg eveneens de instemming van de raad en dat gold ook voor enkele andere agendapunten. Aan het in de van de vergadering kwam de huisvesting van migranten nog even aan de orde. Het antwoord van het college op schriftelijke vragen van ondergetekende was wat onze fractie betreft niet afdoende. De procedure om een ontheffing voor de huisvesting van migranten te krijgen deugt niet. De inspraakmogelijkheden van belanghebbenden zijn niet geborgd; wat ons betreft moet de procedure daarop aangepast worden. Het college wilde tijdens de raadsvergadering daar niet verder op ingaan, maar komt daar in een later stadium op terug. Op dat punt dus nog even afwachten maar inmiddels was het daarmee wel tijd voor het zomerreces.

Op 18 september komt de gemeenteraad weer in vergadering bijeen. De vergadering begint met de voordracht van een nieuwe burgemeester. In alle stilte heeft een vertrouwenscommissie, bestaande uit o.a. de fractievoorzitters vanuit de gemeenteraad, de afgelopen maanden gewerkt aan de werving van een nieuwe burgemeester. Dinsdag 18 september stond er al een reguliere raadsvergadering gepland, maar de raadsleden mochten een half uurtje eerder opdraven om kennis te nemen van het resultaat van al dat werk en om de voordracht voor een nieuwe burgemeester vast te stellen. De nieuwe burgemeester wordt mevrouw Willemijn van Hees, nu nog burgemeester van Geertruidenberg.
De keuze voor deze kandidaat was unaniem, zowel in de vertrouwenscommissie als in de gemeenteraad.
En dan was er natuurlijk nog de aangekondigde agenda. Met name vier agendapunten werden uitvoerig besproken. Op de eerste plaats het initiatief van Hart van Haarsteeg, dat unaniem door de raad werd ondersteund. Er was veel lof voor dit lokale initiatief vanuit de bevolking en voor het feit dat er zoveel middelen (bijna 500.000 euro) bij de bevolking waren opgehaald om het Haarsteegse initiatief mogelijk te maken. De raad stelde een lening van 450.000 euro beschikbaar, die in 30 jaren zal worden afgelost in termijnen van 15.000 euro per jaar. Maar die termijnen worden elk jaar kwijtgescholden als de stichting voldoet aan een aantal eisen op het gebied van activiteiten in het sociaal domein.
Ander belangrijk bespreekpunt was het plan Steenenburg (Poort van Heusden). Het plan om als gemeente zelf het kasteel te restaureren, althans de buitenschil van het gebouw, viel niet bij iedereen in goede aarde. Er leefden nog vele vragen en er blijven, ook na de antwoorden van het college, nog tal van onzekerheden over. Zal die 1,2 miljoen inderdaad genoeg zijn om het kasteel te renoveren en kunnen we daarna wel een koper vinden die er voldoende geld in steekt. En komt er voldoende subsidie beschikbaar. Allemaal vragen waarop geen enkel college 100% zekerheid kan bieden. De Stad-Land Visie waarbij het gebied van het gemeentelijk eigendom nog werd aangevuld met agrarische gronden ten oosten van de Kasteeldreef en met het gebied ten zuiden van de Bosscheweg tot de Heidijk werd algemeen omarmd. Zonder uitzondering was elke fractie hierover positief inclusief over de aankoop van de agrarische gronden. Uiteindelijk werd het raadsvoorstel goedgekeurd met de stemmen van CDA en Heusden  transparant tegen. De evaluatie van het Omgekeerd Inzamelen stond ook op de agenda. Voorafgaand aan de bespreking werd er nog een petitie met ruim 2300 handtekeningen aangeboden die gericht was tegen verhoging van de afvalstoffenheffing. Het systeem van omgekeerd inzamelen is feitelijk een groot succes, zo’n groot succes dat alle milieudoelstellingen die vooraf geformuleerd waren, royaal worden gehaald. Zelfs de financiële doelstelling wordt gehaald; immers de jaarlijkse structurele kosten zijn met twee ton gedaald. Probleem is alleen dat de jaarlijkse inkomsten vanwege het grote succes van de gescheiden inzameling met vier ton gedaald zijn. Tel daar nog enkele andere tegenvallers bij op zoals het wegvallen van een bijdrage uit het Nationaal Afvalfonds, de erg hoge inzamelingskosten van het PMD en GFT afval (mensen zetten de container soms maar half vol aan de straat en de gemeente wordt afgerekend op het aantal ledigingen) en de veel hogere verwerkingskosten van het PMD-afval, dan wordt het erg lastig om de afvalstoffenheffing ook kostendekkend te houden zonder tariefsverhoging. Ook de invoering van het nieuwe systeem heeft veel meer gekost dan verwacht, maar die extra kosten worden betaald uit de Algemene Reserve, zo heeft het college inmiddels voorgesteld in de inmiddels verschenen begroting 2019. In die begroting wordt ook voorgesteld om een tarief in te voeren voor zowel het GFT als het PMD-afval (1 euro voor de kleine container en 1,70 voor de grote container). Ook het vastrecht wordt iets verhoogd; het tarief voor de inworp van restafval blijft gehandhaafd op 2,30. Op die manier wordt de afvalstoffenheffing kostendekkend gemaakt en zal de negatieve egalisatiereserve over vier jaar weer positief worden, zo is de verwachting.
Tot slot was er nog de uitbreiding van het kippenbedrijf aan de Oosterseweg in Elshout. De eigenaar wil zijn bedrijf uitbreiden met ruim 80.000 kippen. Om de milieubelasting terug te dringen wordt een relatief nieuw huisvestingssysteem toegepast, niet alleen in de nieuwe stallen, maar ook in de oude. Als gevolg hiervan zou de totale emissie van ammoniak en fijnstof aanzienlijk afnemen. Geen verslechtering dus, maar een verbetering t.o.v. de huidige situatie. Alleen GroenLinks stemde tegen; vreemd als je beseft dat de milieubelasting alleen maar afneemt en dus verbetert. Maar dat argument telt kennelijk niet, de partij is gewoon tegen elke uitbreiding van agrarische bedrijven.

De volgende raadsvergadering vindt plaats op 30 oktober. Een van de belangrijke agendapunten op deze raadsvergadering was het plan Steenenburg, althans de overeenkomsten met de Kelders Senior Groep. Deze overeenkomsten hebben betrekking op een drietal zaken. Allereerst wil de gemeente de grond die nodig is voor de bouw van een diagnostisch centrum aan de Kelders Senior Groep verkopen.

De tweede overeenkomst heeft betrekking op een optierecht op de gronden op de toekomstige campus tussen het diagnostisch centrum en de Vimmerik. De bedoeling is dat hier medisch gerelateerde bedrijvigheid komt. Tenslotte is er nog een overeenkomst voor het recht van eerste koop voor de Kelders Senior Groep voor gronden die grenzen aan het Ei van Drunen. Hier kan ook andere bedrijvigheid gevestigd worden. De raad schorste de openbare vergadering om in besloten kring over deze drie overeenkomsten te spreken. Daarna werd de openbare vergadering weer voortgezet en kon de besluitvorming plaats vinden. Alleen D66 en Heusden Transparant stemden uiteindelijk tegen, niet omdat ze tegen de plannen waren, maar zij hebben inhoudelijke bezwaren tegen de te sluiten overeenkomsten. En ja, als er dan iets fout gaat, dan kun je altijd zeggen, zie je wel, daarom hebben wij tegengestemd. Gemeentebelangen heeft, evenals alle andere fracties, wel ingestemd met de voorliggende overeenkomsten. Het toenmalige Land van Ooit werd begin 2008 gekocht voor ruim 15 miljoen euro; eind 2008 begon de economische crisis en mede daardoor heeft het meer dan 10 jaar geduurd tot dat de Kelders Groep met dit plan kwam. Inmiddels is de boekwaarde van het gehele complex opgelopen tot ca. 23 miljoen. De nu voorliggende plannen bieden een passende bestemming voor dit gebied met aandacht voor de landschappelijke waarde van dit park. Tegelijkertijd kan het plan een belangrijke impuls zijn voor de lokale economie en met name voor de werkgelegenheid in onze regio. Natuurlijk is de gemeente nu niet gevrijwaard van alle risico’s, maar aan de andere kant worden die risico’s ook zeker niet groter bij deze plannen. Of anders gezegd: als de gemeenteraad niet akkoord zou gaan met de overeenkomsten en de plannen dus niet zouden doorgaan, dan zouden de risico’s nog veel groter zijn. Na ruim 10 jaren alle reden om met deze plannen verder te gaan.
Een ander belangrijk agendapunt was het onderwerp Beschermd Wonen. Op regeringsniveau is besloten om het Beschermd Wonen, dat enkele jaren terug al in handen werd gelegd van een 43 tal centrumgemeenten, nu door te decentraliseren naar alle gemeenten. De zorg moet nog dichter bij de bevolking komen te liggen en steeds verder getransformeerd worden van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. De gemeente Heusden gaat dit nieuwe beleid in samenwerking met de regio Hart van Brabant uitvoeren en daartoe is een zgn. spoorboekje opgesteld. Er is nog een lange weg te gaan van intensief overleg en beleidsvorming. Het nieuwe beleid zou begin 2021 in moeten gaan, dus er is nog even tijd. Het spoorboekje gaat vooral over het regionaal op te zetten beleid; de raad nam een motie aan waarin het college werd opgeroepen toch ook aandacht te hebben voor de specifieke Heusdense situatie. Het onderwerp zal de komende jaren nog regelmatig op de raadsagenda terug komen.
Het bestemmingsplan Tuinbouwweg 94 Haarsteeg waarbij de bouw van een tuinbouwkas wordt mogelijk gemaakt werd unaniem en zonder beraadslaging door de raad goedgekeurd. En dat geldt ook voor het voorstel Inventarisatie Bouwlocaties Sociale Woningbouw Drunen.
Wellicht iets minder belangrijk, maar toch opvallend was het voorstel tot wijziging van de APV, de Algemene Plaatselijke Politieverordening. Het ging daarbij om de afstand t.o.v. perceelsgrenzen die in acht genomen worden bij het plaatsen van bomen in de openbare ruimte. In het Burgerlijk Wetboek staat dat bomen op minimaal twee meter afstand van de perceelsgrens moeten komen te staan. In het Groenstructuurplan, dat begin juli door de raad werd vastgesteld, staat dat die afstand van twee meter soms wel erg weinig is en dat men in sommige gevallen om een groenstructuur goed in te vullen daarmee niet uit de voeten kan. Men stelde voor om die afstand te verkleinen naar een halve meter. In de julivergadering was Gemeentebelangen de enige fractie die tegen dit voorstel ageerde. Wij vonden toen al dat die afstand van twee meter gehandhaafd moest worden om overlast van bomen te voorkomen. Maar geen enkele partij reageerde daarop en voor ons was het ook niet voldoende reden om dan maar tegen het Groenstructuurplan te stemmen. Maar nu moest die wijziging ook in de APV worden vastgelegd. In de voorafgaande informatievergadering werden al grote vraagtekens bij het voorstel gezet, vooral natuurlijk door Gemeentebelangen en bij de raadsvergadering bleek dat alleen D66 in eerste termijn nog voorstander was, maar bij de stemming over het onderwerp waren alle partijen eensgezind: het voorstel werd unaniem afgewezen. Een unieke situatie: het college doet op basis van eerder door de raad vastgesteld beleid een voorstel en vervolgens wordt dat voorstel door diezelfde raad ook eensgezind weer van tafel geveegd. Het kan verkeren.

Op 8 november is er de jaarlijkse begrotingsvergadering. Het nieuwe coalitieprogramma was eerder dit jaar nog niet in de Voorjaarsnota verwerkt; nu is dat wel in de begroting 2019 en volgende jaren het geval. En gelukkig is er ook de financiële ruimte om de vele plannen te bekostigen. De discussie blijft dan ook redelijk beperkt; eigenlijk is iedereen wel tevreden met de voorliggende begroting. Veel moties worden ingediend, waaronder drie door onze partij. Deze drie moties worden ook alle drie aangenomen; andere moties worden voor een belangrijk deel weer ingetrokken en komen dus niet in stemming. Het is de laatste raadsvergadering van waarnemend burgemeester Roel Augusteijn en Kees Musters mag in zijn rol van vicevoorzitter van de raad met een afscheidstoespraakje stil staan bij dit feit. In een later stadium zal definitief afscheid genomen gaan worden. Op 12 november een extra en bijzondere raadsvergadering, dit keer voor de gelegenheid in de Voorste Venne. Het prachtige nieuwe culturele centrum dat nog maar enkele weken geleden na een jaar van ingrijpende verbouwingen werd opgeleverd en dat allemaal binnen het beschikbare budget, maar dat terzijde. Een bijzondere vergadering want de nieuwe burgemeester, mw. Willemijn van Hees, werd geïnstalleerd, natuurlijk met toespraken van de commissaris van de koning, Wim van de Donk, en van Kees van Bokhoven namens het college en Kees Musters namens de raad. Een drukbezochte en interessante bijeenkomst. Op 21 november wordt in een informele setting ook afscheid genomen van Roel Augusteijn, voor ruim een jaar waarnemend burgemeester. Hij krijgt allerwege veel lof toegezwaaid vanwege zijn grote inzet en zijn grote betrokkenheid.

Op 18 december volgt dan de eerste reguliere raadsvergadering onder voorzitterschap van Willemijn van Hees. Bij haar eerste optreden als raadsvoorzitter meteen een leuk moment: afscheid van de twee jeugdburgemeesters van 2018 en verwelkoming van de twee nieuwe jeugdburgemeesters, maar daarna kwam dan toch echt het serieuze werk. Op de agenda enkele belangrijke agendapunten zoals de Tweede Bestuursrapportage en het bestemmingsplan Buitengebied 4e herziening. Met name bij de behandeling van dat bestemmingsplan werd langdurig stilgestaan. De gehele procedure die er aan vooraf ging verdiende dan ook niet de schoonheidsprijs. Na de nodige discussies over en weer en waarbij de wethouder wederom beterschap beloofde als het om de publicatie van dit soort voor stellen gaat ging de raad unaniem akkoord met het raadsvoorstel. Zoals overigens alle voorstellen unaniem werden aangenomen en dat gebeurt ook niet altijd.
Het integraal Veiligheidsplan werd door de nieuwe burgemeester zelf behandeld en kon ook op algemene instemming rekenen. Nog wel discussie over de vraag of dit plan nou wel zo integraal is als de naam doet vermoeden, maar het is een regionaal plan voor de 6 gemeenten in het basisteam Meierij en de lokale accenten die Heusden zelf daarbij plaatst zoals een extra buitengewoon opsporingsambtenaar worden niet in dat regioplan opgenomen. Inhoudelijk was er nauwelijks commentaar op het regioplan.
Het grondbeleid kwam ook uitvoerig aan de orde, de voorgestelde grondprijzen vormden eigenlijk geen probleem, wel werd er gediscussieerd over de wijze waarop de residuele grondprijs bij nieuwprojecten nou precies tot stand komt en over de beleidsregel nieuwbouwwoningen op eigen grond. Die regel kwam overigens ook al ter sprake bij het bestemmingsplan Buitengebied. De beleidsregel geeft aan dat aan initiatieven van particulieren om een woning op eigen grond te bouwen in principe wordt meegewerkt, maar dan wel maximaal één woning per perceel. In genoemd bestemmingsplan wordt echter meegewerkt aan een plan met twee nieuwbouwwoningen en daar ontstond al twijfel aan een goede toepassing van de beleidsregel. Anderen vroegen zich af of we die beleidsregel überhaupt wel moeten blijven toepassen. De regel komt eigenlijk uit de crisisjaren waarin gemeentelijke bouwplannen maar zeer moeizaam van de grond kwamen. De gemeente wilde toen particuliere plannen zoveel mogelijk beperken om het eigen woningbouwprogramma en de eigen grondexploitatie niet te benadelen. Een motie van Gemeentebelangen waarin werd gesteld dat particuliere woningbouw op eigen grond toch mogelijk moest blijven werd destijds door de gemeenteraad aangenomen. Later werd dat beleid in een beleidsregel geformaliseerd. Maar we leven nu in andere tijden waarbij de woningbouw weer op volle toeren draait en het is de vraag of die beleidsregel in deze vorm wel gehandhaafd moet blijven. Ook bij de Jeugdzorg werd uitvoerig stilgestaan. Wethouder Peter van Steen gaf in een uitvoerig betoog aan dat er nog altijd veel onzekerheden bestaan over de werkelijke kosten van de jeugdzorg in de regio Hart van Brabant en als onderdeel daarvan in onze gemeente Heusden. Natuurlijk wil iedereen, en zeker college en raad, dat er zo snel mogelijk zekerheid komt over de werkelijke kosten en met name ook de vraag hoe die kosten beheersbaar gemaakt kunnen worden. Maar het beleid wordt gemaakt in de bestuurscommissie Jeugdzorg en die besluitvorming vraagt nog de nodige studie en onderzoek. De wethouder zegde toe de raad zo spoedig mogelijk te informeren zodra er meer informatie beschikbaar zal zijn.
Diverse voorstellen werden als een hamerstuk afgehandeld en dus goedgekeurd: voorbereidingskredieten kleedgebouw SC Elshout en renovatie atletiekbaan DAK, de locatiekeuze vervangende nieuwbouw twee basisscholen in Oudheusden, meerjarenonderhoud gemeentelijke gebouwen en een nieuwe legesverordening 2019. Een motie vreemd aan de orde waarin de regio Hart van Brabant wordt verzocht om weer een Verenigde Vergadering te organiseren, werd ook aangenomen en tot slot: Henk Melissen, lid van onze partij, werd benoemd tot fractieondersteuner van de fractie Gemeentebelangen. Henk zal als fractieondersteuner o.a. optreden bij de informatievergadering Ruimte. In het nieuwe jaar kan hij volop aan de slag maar eerst komt het Kerstreces.
Namens de fractie,
Kees Musters

Fractie Gemeentebelangen Politiek jaarverslag 2017

De gemeentelijke politiek in het jaar 2017
De eerste raadsvergadering van 2017 kende een relatief korte agenda. Het belangrijkste agendapunt daarbij was ongetwijfeld de renovatie van vier kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen RKDVC en Haarsteeg. De kunstgrasvelden die daar een aantal jaren terug zijn neergelegd zijn veel eerder versleten dan toen werd voorzien. De toplaag van de velden is momenteel dan ook dringend aan vervanging toe en de raad heeft daarvoor een krediet van een miljoen euro beschikbaar gesteld. Er was wel kritiek voor de wethouder, maar die had meer betrekking op de financiële paragraaf in het raadsvoorstel. En die was inderdaad wel erg ongelukkig, o.a. veroorzaakt door het feit dat bij de vaststelling van de begroting deze investering niet goed verwerkt was.
Een ander agendapunt dat in de raadsvergadering nog werd besproken, zij het relatief kort, was de verordening digitale kennisgeving. Het college stelde voor om de bekendmakingen van vergunningaanvragen e.d. voortaan digitaal te doen via de officiële website van de overheid, publicatie dus op de wijze waarop nu ook al gemeentelijke verordeningen bekend gemaakt worden. De informatie op de wekelijkse infopagina in de Heusdense Courant zou dan op termijn kunnen vervallen. Op termijn, want naar aanleiding van de informatievergadering was het college al gekomen met een memo, waarin werd aangekondigd dat men de publicatie in de Heusdense Courant vooralsnog toch zou handhaven. De bedoeling is nu dat men eerst gaat overleggen met betrokken inwoners zoals ouderenverenigingen om te kijken hoe de informatie het beste gecommuniceerd kan worden. Want al gebruikt meer dan 70% van de inwoners al meer of minder intensief het internet als informatiebron, er blijft toch nog altijd een grote groep van mensen die het liefst een papieren krant in de hand houden. Het voorstel van het college werd nog wat aangescherpt door een amendement van Gemeentebelangen en DMP Heusden. Dat amendement werd raadsbreed gesteund en vervolgens werd het geamendeerde raadsvoorstel ook unaniem aangenomen.
Tot slot van de vergadering werd nog een motie van de PvdA besproken waarin het salaris van de directeur (bijna 7 ton) van de Bank Nederlandse Gemeenten werd gehekeld. Die motie werd na een tekstuele aanpassing door (een meerderheid van) de raad aangenomen. Gemeentebelangen heeft de motie ook ondersteund.
De raadsvergadering van 28 maart kon bijna schriftelijk worden afgewerkt: vele zgn. A-stukken die met een hamerslag werden afgehandeld, slechts enkele B-stukken waar echter ook bijna niets over gezegd werd. Zo was er de kadernota GGD waarbij aandacht werd gevraagd voor het consultatiebureau in Vlijmen. In het kader van noodzakelijke bezuinigingen, o.a. ook op huisvesting, is al geruime
tijd geleden besloten dat dit consultatiebureau zou worden gesloten. Maar tijden veranderen en ontwikkelingen gaan soms snel. De laatste jaren wordt er veel gebouwd in Vlijmen (Geerpark, Grassen) en dat betekent veel jonge gezinnen met kinderen. Het aantal pas geboren kinderen is dan ook veel groter dan enkele jaren terug nog werd verwacht en daarom vindt de gemeenteraad dat de sluiting van het consultatiebureau heroverwogen moet worden. Het college gaat dit standpunt uitdragen bij de GGD.
De meeste vergadertijd ging nog op aan een tweetal zgn. “moties vreemd aan de orde”, d.w.z. moties die geen verband houden met een van de agendapunten. Zo was er een motie die ging over de provinciale stikstofverordening. Aanleiding daarvoor is een voorstel van de gedeputeerde van den
Hout, waarin staat dat de agrarische bedrijven op relatief korte termijn meer maatregelen moeten nemen om de stikstofdepositie te doen afnemen. Het convenant dat een aantal jaren terug hierover met de agrarische sector is overeengekomen heeft tot nu toe nog onvoldoende concrete resultaten opgeleverd en Van den Hout wil met zijn voorstel een versnelling van het proces op gang brengen.
Dat betekent dat boeren op relatief korte termijn fors moeten investeren in milieumaatregelen en dat zal voor veel bedrijven de doodsteek kunnen zijn. In een motie wordt Provinciale Staten opgeroepen vast te houden aan het convenant en het “versnellingsvoorstel” van Van den Hout af te wijzen. In een tweede motie werd de handelwijze van raadslid Frans van der Lee gehekeld: Van der Lee heeft onlangs in een interview in het Brabants Dagblad wethouder van der Poel als leugenaar weggezet. Van der Poel zou gelogen hebben in zijn reactie op vragen die Van der Lee gesteld had over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Iemand een leugenaar noemen is op zich al een zware beschuldiging, maar in de politiek geldt dat nog sterker. Van der Lee had in de krant zelfs gesteld van Van der Poel maar beter kon aftreden. Het kwam hem op zware kritiek van alle raadsfracties te staan en Van der Lee kon zijn beschuldiging ook niet waar maken. Sterker nog, hij nam de beschuldiging min of meer terug, al zei hij dat niet met zoveel woorden. Overigens werd de motie uiteindelijk niet ingediend en werd er dus ook niet over gestemd. Het feit, dat deze discussie had plaats gevonden vond men al meer dan voldoende. De raadsvergadering van dinsdag 16 mei mag best een historische vergadering genoemd worden.
Niet vanwege de lengte van de agenda en ook niet vanwege de lengte van de vergadering, maar vooral vanwege de onderwerpen die op de agenda stonden. Drie grote projecten waar al jarenlang over gesproken wordt stonden op de agenda: de renovatie van de Voorste Venne, de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en de sporthal Dillenburcht. Bij sporthal Dillenburcht ging het om een aanvullend krediet van ruim drie ton en dat was niet de eerste keer; al eerder moest de raad een extra bedrag beschikbaar stellen. Toen ging het om een bedrag van 450 duizend euro. De raad was er uiteraard niet over te spreken: wederom moet er extra geld bij vanwege zaken die deels te voorzien waren geweest en die deels te wijten zijn aan fouten van de gemeente. Sprekende voorbeelden daarvan: een elektronisch scorebord of de inrichting van de opslagruimte, die niet in de begroting waren opgenomen en wat te denken van de extra kosten vanwege de fundering van de buitentribune vanwege de sloot die daar pal voor ligt. De raad was “not amused”, en een en ander was voor DMP zelfs reden om tegen het voorstel te stemmen. Ook CDA, Heusden Transparant en D66 stemden daarop tegen. Uiteindelijk werd het raadsvoorstel toch aangenomen met 13 stemmen vóór en 12 stemmen tegen. Met de hakken over de sloot dus.
Bij het raadsvoorstel inzake de renovatie Voorste Venne was de raad enerzijds tevreden dat er nou eindelijk een reëel renovatieplan ligt en dat alle betrokken partijen tot overeenstemming gekomen zijn; aan de andere kant waren diverse fracties ook hier huiverig voor budgetoverschrijdingen. Het voorstel inzake de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) betrof een eerste reactie van het college op het voorontwerpbestemmingsplan GOL of eigenlijk de provinciale inpassingsplannen GOL-west en GOL-oost. Ook hier spelen financiële overwegingen een rol, maar dan weer andersom (men wil meer geld beschikbaar hebben). Andere overwegingen zoals verkeersveiligheid en -doorstroming en inspraak inwoners en belangenverenigingen wegen hier zwaarder. Het GOL-voorstel werd met een royale meerderheid aangenomen inclusief een amendement dat mede door Gemeentebelangen werd ingediend.
Er waren nog meer onderwerpen op de agenda maar die werden zonder discussie en met een hamerslag goedgekeurd. Daarbij ging het o.a. om de herinrichting horeca- en dagopvangruimte Die Heygrave, het bestemmingsplan Margrietweg19 in Drunen en het bestemmingsplan Bedrijfslocatie Bosscheweg.
Op 27 juni is er de jaarlijkse extra vergadering over het Jaarverslag en Jaarrekening van de gemeente, de eerste Bestuursrapportage en natuurlijk de Voorjaarsnota. Maar dit keer ook een ander belangrijk
agendapunt: de toekomst van Baanbrekers. De jaarstukken, begroting en dit keer ook een Kadernota van Baanbrekers zijn al eerder besproken tijdens een extra informatievergadering Samenleving ruim een week eerder. Toch ook tijdens deze raadsvergadering weer veel aandacht voor deze instelling, maar de belangen zijn ook navenant. Als er niet wordt ingegrepen zullen de tekorten verder oplopen. In het AB en het DB is besloten dat men de begroting 2016 als kaderstellend wil beschouwen en dat de tekorten niet verder mogen oplopen. Dat zal alleen mogelijk zijn als er ingrijpende maatregelen worden genomen. In de Kadernota worden daartoe een aantal keuzemogelijkheden voorgelegd. Via een herpositioneringsonderzoek moet duidelijk worden welke voor- en nadelen die keuzes allemaal hebben; daarna zullen de drie gemeenteraden tot besluitvorming kunnen en moeten komen. Op dit moment kunnen de drie gemeenteraden hun zienswijzen op de stukken indienen. De Heusdense financiële positie is in 2016 verder hersteld; de balanspositie is weer aanzienlijk versterkt en voor het eerst sinds jaren is er weer eens een overschot op de jaarrekening. Dankzij het herstel van de economie en vooral de woningbouw gaat het weer heel goed met de verkoop van bouwkavels; dat is gunstig voor de bouwgrondexploitatie (overigens moet er voor de Poort van Heusden toch weer bijna 1,5 miljoen aan de verliesvoorziening worden toegevoegd), maar ook de legesinkomsten vliegen omhoog. Ook in de Voorjaarsnota blijkt diezelfde ontwikkeling: er ontstaat weer ruimte in de begroting, zij het dat die ruimte hard nodig is voor de financiering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en voor de noodzakelijke uitbreiding van de formatie. Verder is er extra geld nodig voor de exploitatie van de Voorste Venne en voor Baanbrekers, maar vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat we de tekorten bij Baanbrekers kunnen dekken vanuit de inmiddels gevormde Reserve Sociaal Domein. Tijdens de vergadering ontstaat er nogal wat discussie over het bedrag dat is uitgetrokken voor het feest Zeven Eeuwen Heusden. Uiteindelijk besluit de raad om het bedrag van 1,5 ton gedeeltelijk te dekken uit het budget voor de Dromen.Doen.Heusden-dag zodat er toch nog 50.000 euro bespaard wordt.
De laatste vergadering vóór het zomerreces staat gepland op dinsdag 11 juli. Op de avond tevoren komt het nieuws dat burgemeester Hamming Heusden na vijf jaren weer gaat verlaten. Hij is voorgedragen als eerste kandidaat voor het burgemeesterschap van Zaandam (ruim 140.000 inwoners, dus een flinke promotie). Rond 1 oktober zal zijn benoeming daar ingaan.
De raadsvergadering van 11 juli heeft een erg zware agenda; het wordt dan ook een latertje. De voorbereidingskredieten ten behoeve van sociale woningbouw op het Oranjeveld en aan de Suppéstraat vormen een belangrijk discussiepunt. Met name is er veel ophef ontstaan over de bebouwing van het Oranjeveld. Vanuit de buurt is er veel weerstand en ook de politiek is verdeeld. Gemeentebelangen is één van de belangrijke tegenstanders van bebouwing van het Oranjeveld en daarom dient onze fractie, samen met D66, een amendement in om bebouwing van het Oranjeveld tegen te houden. De stemming over dit amendement staakt (13 vóór, 13 tegen), zodat het agendapunt in een volgende raadsvergadering opnieuw in stemming zal komen. Dat geldt dan automatisch ook voor de bebouwing aan de Suppéstraat. De sociale woningbouw is ook een belangrijk item bij een ander plan, het bestemmingsplan Victoria in Haarsteeg waar in de komende jaren 160 woningen gebouwd gaan worden. Sociale woningbouw is weliswaar niet uitgesloten, maar overleg tussen projectontwikkelaar en Woonveste heeft niet geleid tot overeenstemming. Vanuit de raad wordt een amendement ingediend om toch 15% sociale woningbouw in het plan op te nemen. Het amendement krijgt echter geen meerderheid; ook de fractie Gemeentebelangen stemt tegen. Het bestemmingsplan Victoria krijgt vervolgens wel een unanieme raad achter zich.
Ook het Ontwikkelplan Steenenburg (Poort van Heusden) kan op een unanieme goedkeuring van de raad rekenen, ook al ligt er ook hier een amendement van het CDA. Maar dat amendement wordt door de overgrote meerderheid van de raad naar de prullenmand verwezen. Het college kan verder met de onderhandelingen.
Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs ligt ook ter besluitvorming voor en dat wordt ook wel tijd. Er is heel lang overleg gevoerd met Scala om tot overeenstemming te komen en dat overleg heeft o.a. geleid tot nieuwplannen voor de Dromenvanger/Leilinde in Oudheusden en de Bussel in Vlijmen.
Verder ligt er een meerjarenplan voor groot onderhoud e.d. van diverse andere scholen. De gemeenteraad is tevreden met de overeenstemming die uiteindelijk met Scala bereikt is en keurt het voorstel dan ook unaniem goed.
De evaluatie van het subsidiebeleid staat ook op de agenda: er ligt een bijstelling van het beleid voor waarbij het subsidiebedrag voor de middelgrote kernen wordt opgetrokken van 10.000 naar 15.000 euro. In Elshout profiteert D’n Elshof van deze beleidswijziging; deze stichting krijgt 5.000 euro subsidie per jaar; aanvankelijk was het subsidiebedrag voor 2018 geheel geschrapt. Een amendement van het CDA om het subsidie voor D’n Elshof nog extra te verhogen met 2.500 euro in 2018 haalt het niet.
Dan is er nog het voorstel om een extra krediet van drie ton te voteren voor de kunstgrasvelden van RKDVC en VV Haarsteeg. Daar was al een miljoen euro voor uitgetrokken, maar de nieuwe infill voor
de velden maakt het een stuk duurder dan verwacht. Mede door het late tijdstip van behandeling wordt er niet meer over gesproken en keurt de raad de extra gelden goed en daarmee kan de raad met zomerreces.
Geen sociale woningbouw op Oranjeveld! Dat is de belangrijkste conclusie na de eerste raadsvergadering na het zomerreces op dinsdag 19 september. Vóór de zomervakantie kwam de kwestie al aan bod maar toen kon er nog geen beslissing worden genomen: de stemming leverde 13 vóór en 13 tegen op. Staking van de stemmen en dat betekent doorschuiven naar de volgende raadsvergadering om opnieuw te stemmen. Twee maanden later blijkt dat er wel een beslissing uitkomt. Het amendement dat Gemeentebelangen samen met D66 had ingediend en waarbij woningbouw op het Oranjeveld uit het raadsbesluit werd geschrapt werd nu met 14 stemmen vóór en 12 tegen aangenomen.
Het gevolg daarvan is dat er op dit moment dus geen woningbouw op het Oranjeveld zal komen. De woningbouw aan de van Suppéstraat in Drunen werd wel akkoord bevonden; het college kreeg de opdracht om hier een mooi plan voor te bereiden waarbij ook de locatie van de gymnastiekzaal betrokken zal worden. Tweede onderwerp van belang was nieuwe LED-verlichting op de sportvelden van RKDVC en LTC De Hoge Heide. Hoewel er wel kritiek was op de wijze waarop dit raadsvoorstel tot stand gekomen is en op het feit dat de gemeente (nu nog) geen beleid op dit gebied kent werd het voorstel unaniem door de raad goedgekeurd, vooral vanwege de milieudoelstelling.
Aan het einde van de vergadering werd uitvoerig stil gestaan bij het afscheid van Jan Hamming als burgemeester van Heusden. In de laatste raadsvergadering onder zijn voorzitterschap mocht ondergetekende als waarnemend raadsvoorzitter Jan toespreken en enkele cadeautjes overhandigen zoals een mooie schaal van kunstenares Felicitas Engels en een mooi, karakteristiek cartoon van Jan, gemaakt door de hier bekende Bob Leenders. Maar het belangrijkste cadeau was natuurlijk de erepenning van de gemeente Heusden. Ondanks de relatief korte periode dat Jan als burgemeester hier gefunctioneerd heeft (ruim 5½ jaar) was de commissie Erepenning Heusden van mening dat Jan die erepenning zeer toekwam wegens zijn verdiensten voor de gemeente Heusden en voor de Heusdense inwoners. De commissie bracht een positief advies uit, het college besloot vervolgens om de erepenning toe te kennen en ondergetekende mocht de erepenning tijdens de raadsvergadering uitreiken.

Een relatief korte raadsagenda op dinsdag 31 oktober, maar wel een nieuwe voorzitter. De eerste raadsvergadering onder voorzitterschap van waarnemend burgemeester Roel Augusteijn. Een ervaren rot in het vak en dus ging hem dat goed af. Als eerste bespreekpunt het rapport van de rekenkamer over het volkshuisvestingsbeleid in onze gemeente. Kritiek van de rekenkamer is vooral dat het beleid onvoldoende controleerbaar en onvoldoende zichtbaar is. Er ligt een Woonvisie van enkele jaren terug, maar die Woonvisie is vooral geformuleerd in zeer algemene bewoordingen en doelstellingen. En of die doelstellingen in voldoende mate gehaald worden, dat wordt onvoldoende duidelijk. Natuurlijk, alle activiteiten van het college in dit verband en alle behaalde resultaten worden keurig gerapporteerd aan de raad maar die informatie is versnipperd over tal van documenten en onvoldoende gekoppeld aan de Woonvisie. Het college heeft de aanbevelingen van de Rekenkamer volledig overgenomen en de raad deed dat ook. De raad nam een motie aan om rekenkamerrapporten voortaan iets anders te behandelen: de rapporten worden voortaan rechtstreeks door de rekenkamer aangeboden aan de raad. Deze motie werd ingediend door 6 partijen inclusief onze fractie. Daarnaast was er nog een motie van Gemeentebelangen over de wijze van rapporteren aan de raad. Beide moties werden unaniem door de raad aangenomen.
Ander agendapunt was de Grondexploitatie Parklaan Vlijmen waarbij de vraag opkwam hoe de gunningsprocedure bij dit soort projecten verloopt. Het gaat dan met name over de keuze van projectontwikkelaar en de prijsvorming. De wethouder kwam daar niet helemaal uit, maar zegde toe op deze kwestie terug te komen.
De harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk riep nauwelijks nog discussie op en dat geldt ook voor de bijstelling van het armoedebeleid voor zover dat betrekking heeft op HeusdenPas en kindpakket. De raad keurde deze raadsvoorstellen allebei unaniem goed.
Een lange agenda voor de laatste raadsvergadering van het jaar 2017 met 23 agendapunten. Maar de lange lijst van agendapunten werd toch nog redelijk snel afgewerkt. Ondanks het feit dat het agendapunt over Landgoed Steenenburg (ofwel Poort van Heusden) in een besloten vergadering werd
afgewerkt, dit op verzoek van met name DMP Heusden. Wat Gemeentebelangen betreft was dat niet nodig geweest, maar goed. Na de vertrouwelijke beraadslaging werd het voorstel van het college om een samenwerking aan te gaan met de Kelders Groep dan toch unaniem goedgekeurd.
Een ander belangrijk discussiepunt was het voorstel van het college om de winkeltijden op zon- en feestdagen aanzienlijk te verruimen. Momenteel zijn die openingstijden van 12:00 uur tot 18:00 uur, maar het college stelde voor om daar 6:00 uur tot 22:00 uur van te maken. Het voorstel was voornamelijk gebaseerd op het verzoek van een achttal grotere winkelbedrijven, met name grotere supermarkten. De vraag is echter of de consument hier op zit te wachten. Uit een enquête bij het inwonerspanel blijkt dat er maar weinig mensen zijn die zitten te wachten op zulke ruime openingstijden en de kleinere ondernemers zitten er al helemaal niet op te wachten. Dries van Delft verwoordde op gehele eigen wijze het standpunt van Gemeentebelangen in de informatievergadering en kreeg daarmee veel publiciteit, met name in het Brabants Dagblad. In de raadsvergadering was Kees Musters de woordvoerder. Gemeentebelangen diende samen met een drietal andere partijen (DMP Heusden, VVD en D66) een wijzigingsvoorstel in waarbij de openingstijden verruimd worden van 10:00 uur tot 18:00 uur. Aanvankelijk deed het CDA ook mee met dit voorstel, maar die fractie trok zich tijdens de vergadering weer terug en stemde zelfs tegen die wijziging omdat men de winkels op christelijke feestdagen (met name Eerst Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag) liever helemaal niet open wil hebben. Het  wijzigingsvoorstel haalde uiteindelijk wel een grote meerderheid en het gewijzigde raadsvoorstel werd vervolgens aangenomen.
Ander belangrijk agendapunt was de Duurzaamheidsagenda “Heel Heusden Duurzaam”, maar er werd nauwelijks over gediscussieerd. Het voorstel werd unaniem aangenomen. De deelname aan de ICT Coöperatie Beware UA riep enige discussie op. De coöperatie heeft ten doel om de monopoliepositie van de grote softwarebedrijven te doorbreken, maar sommige fracties stellen daar de nodige vraagtekens bij. Er zijn natuurlijk ook risico’s aan verbonden, maar toch kon een grote meerderheid van de raad zich achter het voorstel scharen.
De uitgangspunten voor de grondexploitatie 2018 werden zonder lange discussies vastgesteld evenals de grondprijzen 2018. Wel ontstond er nog enige discussie over de vraag of het pand van café De Harmonie in Haarsteeg wel verbouwd mag worden tot drie seniorenappartementen. Het college wil daar niet in meegaan omdat het beleid is dat er bij particuliere woningbouw op eigen terrein maximaal één nieuwe woning mag worden toegevoegd. Gemeentebelangen heeft gevraagd om hier toch nog eens goed naar te kijken omdat het hier gaat om de verbouwing van een bestaand pand en het de moeite waard is om een dergelijk, toch wel beeldbepalend element in de kern Haarsteeg te behouden.
Twee bestemmingsplannen op de agenda, maar één daarvan, de Bebouwing noordwand Anton Pieckplein, werd aan het begin van de vergadering van de agenda afgevoerd, dit op verzoek van de initiatiefnemers zelf. Het punt komt in de volgende raadsvergadering weer aan de orde. Bestemmingsplan De Gorsen met uitbreiding van de woningbouw in Elshout werd wel goedgekeurd.
Daarmee was de laatste raadsvergadering van 2017 wel zo’n beetje afgelopen en het Kerstreces begonnen.
Namens de fractie,
Kees Musters

Een relatief eenvoudige agenda bij de eerste raadsvergadering op 16 februari. Best nog een redelijk aantal agendapunten maar relatief weinig bespreekpunten; de meeste onderwerpen werden meteen hamerslag van de voorzitter afgehandeld. Eigenlijk maar twee discussiepunten. Op de eerste plaats de plaatsing van zonnepanelen op de gemeentehuizen van Vlijmen en Drunen. In het coalitieakkoord staat als ambitie dat we als gemeente
Heusden in deze 4 jaren 15% op het energieverbruik moeten besparen. Het voorstel past wat dat betreft dus prima in het te voeren beleid en inhoudelijk was er ook weinig commentaar. Toch hebben we als fractie Gemeentebelangen samen met de fractie DMP Heusden nog een amendement op dit onderwerp ingediend. In het raadsvoorstel werd namelijk uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 25 jaren en dat vonden wij toch wel erg lang. In een amendement hebben wij voorgesteld dit terug te brengen tot 15 jaren, nog altijd erg lang, maar dat is ook de termijn gedurende welke subsidie op de panelen wordt verstrekt. Het amendement werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
Een tweede bespreekpunt was de nieuwe grondnota “Op goede gronden”. Wat ons betreft lag hier ook geen probleem. Het enige discussiepunt wat ons betreft was de verkoop van openbaar groen en het illegale grondgebruik. Afgelopen jaren zijn er enkele verkopen geweest van openbaar groen dat onderdeel was van de groene hoofdstructuur in onze gemeente en dat is in strijd met het door de raad vastgestelde beleid. Ook in deze nieuwe nota staat dat openbaar groen in de hoofdstructuur niet voor verkoop in aanmerking komt en onze opmerking was dan ook dat het college zich aan dat beleid moet houden. De wethouder zegde dit ook wel toe, maar gaf ook aan dat het college nog dit jaar komt met het voorstel om die hoofdstructuur aan te passen. En wat het illegale grondgebruik betreft: de wethouder zegde opnieuw toe dat de gemeente illegale grondgebruikers (voor zover bekend) zal gaan aanschrijven, zo nodig ook in overleg met het waterschap. In het memo naar aanleiding van de informatievergadering was het college daar nogal terughoudend in.
Als derde bespreekpunt het definitieve ontwerp inrichting openbare ruimte centrum Vlijmen. Alle partijen in de raad, de een wat meer dan de ander, waren enthousiast over dit plan en dus was er ook op dit punt niet echt veel verschil van mening. Het voorstel werd unaniem door de raad vastgesteld.
Andere agendapunten als Evaluatie Ontwikkelplan Sport, de Gezondheidsnota 2016-2019, Preventie en Handhavingsplan Alcohol en de jeugdnota “Het beste voor de jeugd” werden met een hamerslag door de gemeenteraad vastgesteld.

Op 10 maart een extra raadsvergadering ter bespreking van het onderwerp vluchtelingenopvang in Heusden. Heusden heeft gekozen voor een kleinschalige opvang met maximaal 4 locaties met 100 vluchtelingen. Voorts kiest Heusden voor een snelle integratie en participatie. De raad kiest voor een open dialoog met de inwoners over de nog te kiezen locaties met daarbij de volgende randvoorwaarden: bij kleinschalige opvang betreft het opvang van maximaal 100 vluchtelingen waarbij van meet af aan de bevordering van integratie centraal staat, de locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat de ligging mede een bijdrage levert aan de bevordering van integratie, er moet maatschappelijk draagvlak bestaan voor de locatie, er worden vooraf geen voorkeurslocaties benoemd en/of locaties uitgesloten, dit onder de voorwaarde dat er ten aanzien van de locaties geen onoverkomelijke belemmeringen mogen bestaan, bijvoorbeeld in de vorm van opties, contracten en/of bodemverontreiniging, om de kans op integratie te vergroten wordt de opvangtermijn naar 3 jaar verruimd en het heeft de voorkeur om de locaties gefaseerd in te richten. Gemeentebelangen dient nog een amendement in om de tekst uit het raadsbesluit nog wat verder aan te scherpen (“de locaties worden gefaseerd ingericht”. De raad gaat akkoord met het voorstel van het college, alleen Heusden Transparant stemt tegen vanwege het feit dat de opvangperiode is verlengd van één jaar naar drie jaren.

Een lange agenda bij de tweede reguliere raadsvergadering van dit jaar op dinsdag 29 maart. Burgemeester Hamming is met vakantie; plaatsvervangend voorzitter van de raad is dan Kees Musters. De agenda telt diverse bespreekpunten. Zo werd er uitvoerig stilgestaan bij de stopzetting van de grondexploitatie van “de spie” tussen de Wolput, de Looiersteeg en de Achterstraat in Vlijmen. Een al jarenlang lopende zaak, waarvan we nu moeten constateren dat die niet tot een goed einde gebracht kon worden. Op het westelijk deel van de spie is een appartementencomplex verschenen, maar de oostelijke helft ligt er nog altijd desolaat bij. De gemeente heeft in de afgelopen jaren verschillende panden op die oostelijke helft kunnen kopen (Schoonen en GeeBee). De panden van Van Zon werden ook gekocht maar met de ontbindende voorwaarde dat het bedrijf van Van Zon, VAL BV aan de Veldweg in Herpt, gelegaliseerd zou worden. In november 2014 besloot de provincie echter dat men daar niet aan wilde meewerken en dus was de overeenkomst van de baan. Overleg daarna met Van Zon heeft niet meer tot een nieuwe overeenkomst geleid en de conclusie was dat exploitatie van het oostelijk deel van de spie niet meer haalbaar zou zijn zonder onacceptabele verliezen voor de gemeente. Die verliezen zijn toch al opgelopen tot bijna 2 miljoen; voor dat bedrag is in de afgelopen jaren een voorziening gevormd. Bijna alle partijen stemden in met het raadsvoorstel om er nu een punt achter te zetten en de gemeentelijke grondexploitatie van dit gebied stop te zetten. De gemeentelijke panden komen nu te koop en dan is het afwachten wat de toekomst gaat brengen. Alleen het CDA stemde tegen het raadsvoorstel.
Een ander discussiepunt was het bestemmingsplan Tinie de Munnikstraat en dan gaat het natuurlijk om de verplaatsing van de ALDI naar de Dillenburglocatie. Over die verplaatsing is vorig jaar september al uitvoerig gediscussieerd en de meningsverschillen van toen bleken ook tijdens deze vergadering nog te bestaan. Onze fractie was en is van mening dat verplaatsing naar Dillenburg verantwoord is. Uitbreiding van ALDI op de huidige locatie is niet mogelijk, we willen deze voorziening toch graag behouden voor de kern Drunen, uit locatieonderzoek is gebleken dat verplaatsing naar een andere locatie in het winkelcentrum niet mogelijk is, ook omliggende gemeenten hebben te kennen gegeven geen bezwaren te zien en ook van andere bezwaren is niet gebleken. Natuurlijk waren er wel diverse zienswijzen van winkeliers en van diverse standsorganisaties maar die konden de meerderheid van de raad niet overtuigen. Het raadsvoorstel werd met een royale meerderheid van stemmen dan ook aangenomen.
Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen werd ook door de raad vastgesteld. Zelden heeft een bestemmingsplan zo’n uitgebreide voorbereiding gekend. Het is dan ook een uniek terrein met diverse bedrijven met verschillende milieucategorieën, bedrijfswoningen en burgerwoningen, en dan ook nog de locatie Jonker Fris. Voor de woningen is een zgn. uitsterfconstructie ingevoerd: als woningen een jaar lang niet als zodanig gebruikt worden vervalt de woonbestemming. Probleem is natuurlijk de handhaving, maar de praktijk zal het leren. De Jonker Fris locatie heeft (nog) geen nieuwe bestemming gekregen; daarvoor zijn de plannen van de nieuwe eigenaar nog niet concreet genoeg.Uiteraard nog diverse ander agendapunten op de raadstafel maar die riepen niet zoveel discussie op.
Zo was er het voorstel om de samenwerking met Otjiwarongo geleidelijk aan af te bouwen en het beschikbare budget te reserveren voor een nieuw samenwerkingsverband. Ook de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers werd zonder discussie vastgesteld en dat gold ook voor het voorstel tot herinrichting van de woonwagenlocatie Heesbeen.

Op 25 april weer een extra raadsvergadering, ook dit keer volledig gewijd aan de vluchtelingenproblematiek. De uitgangspunten die de Raad in maart vaststelde, zijn in het overleg met het Rijk en met het COA niet haalbaar gebleken. De kleinschalige opvang die Heusden voorstaat vindt men gewoon te duur. Ook op de vergadertafel een brief van de Commissaris van de Koning, waarin gemeenten allemaal een taakstelling krijgen opgelegd, voor Heusden zijn dat 171 vluchtelingen. Na overleg met het Rijk en met COA komt men tot het voorstel om 200 vluchtelingen op een locatie in Heusden te plaatsen en verder ook nog 50 minderjarige meisjes op te vangen. De raad wil zoveel mogelijk vasthouden aan eerder ingenomen standpunten en blijft dus kiezen voor een snelle integratie en voor een opvang van maximaal drie jaren. De locaties zullen pas gekozen worden nadat er eerst uitvoerig met de bevolking gesproken is. Half mei zijn er daartoe een drietal bewonersbijeenkomsten gepland. Daarna kan de raad een besluit over de locatiekeuze gaan nemen.

De agenda van de raadsvergadering van 17 mei telde niet zoveel punten, maar er was wel een onderwerp dat de bijzondere aandacht trok: de opvang van vluchtelingen in Heusden. Na drie dialoogsessies met inwoners was het college gekomen met het voorstel om 200 vluchtelingen te huisvesten op het Innoseeds terrein in de Grassen in Vlijmen en 50 minderjarige meisjes op te vangen op abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. Het onderwerp trok ook veel publiek naar de raadzaal; de publieke tribune is niet vaak druk bezet, maar deze avond zat die propvol. Burgemeester Jan Hamming is portefeuillehouder zodat de vergadering werd voorgezeten door Kees Musters. Er volgde een urenlange behandeling met enkele schorsingen en met een amendement dat gaandeweg toch weer werd ingetrokken en diverse stemverklaringen waarbij een aantal raadsleden zich tegen het Innoseeds terrein verklaarde, maar vóór de abdij Mariënkroon. Uiteindelijk stemden ook die raadsleden vóór het raadsvoorstel en dus vóór beide locaties. Alleen Heusden Transparant stemde uiteindelijk tegen.
Toen was het al ruim 22:30 uur en werden nog twee andere onderwerpen van de agenda afgehandeld: de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening en de voortzetting van de Agrifood samenwerking. Bij dat laatste onderwerp werden nog al wat vraagtekens geplaatst bij nut en noodzaak van die samenwerking en dat leidde uiteindelijk tot het aannemen van een amendement van DMP waarbij de samenwerking voor twee jaren werd goedgekeurd; daarna zou een evaluatie moeten plaats vinden om te kijken of de samenwerking voor Heusden voldoende oplevert.

Na de behandeling van deze twee onderwerpen werd de vergadering geschorst om vervolgens op woensdagavond 18 mei te worden voortgezet. Diverse A-punten werden met een hamerslag afgehandeld zoals het bestemmingsplan De Grassen en een nieuwe kleedaccommodatie voor voetbalclub HHC’09 in Oudheusden. Onderwerpen van discussie waren er ook nog, nl. de begroting van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en een motie van de oppositiepartijen over het Creatief Centrum in de vesting Heusden. De OMWB is de laatste maanden al regelmatig in het nieuws geweest en dat zeker niet in positieve zin. De resultaten zijn bedroevend slecht en de samenwerking verloopt erg stroef. De discussie over het Creatief Centrum in de vesting Heusden ging uiteraard over het gebruik van de voormalige MAVO-school door dat centrum. Het gebouw staat op de nominatie om door de gemeente afgestoten te worden, zodat er ruimte komt om sociale woningbouw te realiseren. Zo lang er nog geen concrete bouwplannen zijn wordt de gebruikersovereenkomst telkens met drie maanden verlengd; in de tussentijd moeten de instellingen die van het gebouw gebruik maken op zoek naar nieuwe huisvesting. De oppositiepartijen wilden de verkoop van het gebouw koppelen aan de totstandkoming van een nieuwe cultuurnota. Maar dat kan nog geruime tijd duren en het college voelde daar dan ook helemaal niets voor. En dat gold ook voor de coalitiepartijen; de motie werd dan ook met royale meerderheid verworpen.

Op 28 juni de jaarlijkse vergadering ter behandeling van de Voorjaarsnota. Ook op de agenda diverse jaarstukken van Baanbrekers. Geleidelijk aan begint steeds meer het besef door te dringen dat Baanbrekers een voorziening is die voortdurend geld zal blijven kosten. Begrotingen moeten steeds weer bijgesteld worden en steeds ook in negatieve zin. Baanbrekers krijgt steeds meer taken, maar de financiering zit nog steeds op het niveau van 4 of 5 jaren terug. Na de zomervakantie zal de positie van Baanbrekers nader bezien gaan worden en dan zal ook de financiering adequaat moeten zijn. De gemeentelijke financiële stukken leveren niet veel reden tot optimisme. Vorig jaar leek het tij te keren, maar nu blijkt dat 2015 opnieuw een forse aanslag op de algemene reserve oplevert.
Er moet opnieuw ruim 1 miljoen aan de verliesvoorzieningen voor de bouwgrondexploitatie worden toegevoegd, met name Centrumplan Vlijmen en Schoolstraat-zuid in Drunen zijn de boosdoeners. Maar ook de reguliere exploitatie levert een tekort op, tenminste als je rekening houdt met de gebruikelijke budgetoverheveling.
In de eerste bestuursrapportage wordt ook weer een forse aanslag op de gemeentelijke financiën gepleegd als gevolg van een verlaging van de rekenrente. Dat betekent o.a. minder rente bijschrijven op de grondexploitatie en dus ook minder inkomsten voor de reguliere exploitatie. Daar staat weliswaar een eenmalig voordeel tegenover, maar dat weegt niet op tegen het structurele negatieve effect. Een belangrijk positief punt in de jaarrekening 2015 wordt gevormd door het Sociaal Domein. De zorgen vooraf waren best groot, maar achteraf kunnen we constateren dat de zorgverlening, ondanks tal van problemen (bijvoorbeeld de Persoons Gebonden Budgetten bij de SVB) redelijk goed is verlopen. Ook de Hulp bij de Huishouding en andere voorzieningen binnen de WMO zijn boven verwachting goed gegaan. De keuze om speciaal voor de transities een extra wethouder te benoemen en voor de uitvoering een aparte organisatie (BIJEEN) op te tuigen en in het gemeentehuis Drunen te huisvesten blijkt achteraf goed uit te pakken. Op de beschikbare budgetten is veel geld overgehouden; die overschotten ad 2,6 miljoen worden in een aparte reserve Sociaal Domein gestort. In de Voorjaarsnota wordt een redelijk positief beeld van de gemeentelijke financiën geschetst, maar bij nadere bestudering blijkt dat toch wel danig tegen te vallen. Gelukkig geen nieuwe bezuinigingen noodzakelijk, dat is uiteraard positief. De budgettaire ruimte voor de jaren 2017 t/m 2020 bedraagt zo’n 4 miljoen euro, maar de VJN eindigt onder aan de streep praktisch op nul. Er wordt vooral veel geld uitgetrokken voor de bedrijfsvoering, zowel in het Sociale Domein als bij ICT en bij het Archief. Andere plannen, zoals de aanpak van energiebesparing, vragen, mede dankzij de lage rente, minder kosten. Al met al blijft het financiële perspectief erg zorgwekkend, te meer omdat de gemeente in de afgelopen maanden geconfronteerd is met enkele forse financiële tegenvallers, ruim 4 ton bij het Centrumplan Vlijmen, ook nog eens 4,5 ton voor de sporthal Dillenburg, ruim drie ton boeterente i.v.m. te late levering van de panden Akkerlaan 6-8, vele tonnen voor sloop van gemeentelijke eigendommen en het ruimen van asbest daarbij, ruim een ton verlies i.v.m. het faillissement van de Gieterij Drunen. Helaas zijn er geen meevallers gemeld, de verkoop van bouwgronden herstelt wel enigszins, maar de verkoop van gemeentelijke eigendommen verloopt nog altijd erg moeizaam. Overigens is het wel erg opvallend dat de schadeclaim van ruim drie ton aan boeterente i.v.m. de afwikkeling van de aankoop Akkerstraat 6-8 nauwelijks aandacht vanuit de raad krijgt. Onze partij heeft er schriftelijke vragen over gesteld en de antwoorden daarop zijn ook bij deze vergadering geagendeerd. Maar de enige partij die hierover vragen stelt is Gemeentebelangen; alle andere fracties laten het onderwerp links liggen.

De laatste raadsvergadering vóór het zomerreces. Op de agenda veel hamerstukken zoals de Verordening Rekenkamer, een verordening kwaliteit VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) en Omgevingsrecht Heusden, een Plan van Aanpak Energiebesparing en de bestemmingsplannen bedrijventerrein Meeuwaert en Donkhof II Haarsteeg en het Hoog II, partiële herziening. Er waren natuurlijk ook de nodige bespreekpunten zoals een aanvullend krediet voor de nieuwe sporthal Dillenburg, die de oude sporthal Onder de Bogen in Drunen en de Hoge Heide in Vlijmen moet gaan vervangen. Allerwege was er niet alleen lof voor het mooie ontwerp, maar er was ook kritiek, o.a. op de overschrijding van de kosten. Verder ook de nodige opmerkingen over de benodigde parkeerplaatsen en aandacht voor een veilige fietsroute. De bouw kan nu in ieder geval dan toch eindelijk van start gaan.
Ook enige discussie over de nieuwe Financiële Verordening van de gemeente Heusden, waarbij vooral gesproken werd over de verantwoordingsplicht van het college bij overschrijding van beschikbaar gestelde budgetten en/of kredieten. D66 diende zelfs een amendement op het raadsvoorstel in, maar na enige discussie werd dat amendement weer schielijk ingetrokken. De nieuwe verordening werd uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen.
De meeste aandacht tijdens deze vergadering ging naar de jaarstukken van de regio Hart van Brabant. De jaarrekening 2015, de begroting 2017 en de Strategische Meerjarenagenda stonden op het programma. Bij de jaarrekening 2015 was het programma Jeugdzorg in het oog springend. Het jaar 2015 was het eerste jaar waarin de jeugdzorg voor een belangrijk deel door de regio werd geregeld. De totale uitgaven voor alleen die jeugdzorg bedroegen in 2015 bijna 69 miljoen; dus de belangen zijn groot. In dit eerste jaar heeft de regio bijna 6 miljoen op het budget overgehouden; voor de gemeente Heusden was er een batig saldo van 887 duizend euro. Dat bedrag wordt toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein.
In maart werd voor de allereerste keer in de geschiedenis van de regionale samenwerking een zgn. Verenigde Vergadering gehouden. De negen gemeenteraden vergaderden over de Strategische Meerjarenagenda voor de komende jaren. Ruim 20 moties kwamen tijdens die vergadering in stemming en een aantal daarvan werden ook aangenomen. Vervolgens heeft het Algemeen Bestuur van de Regio die moties ook verwerkt in het Strategisch Meerjarenplan. Gemeentebelangen nam vorig jaar november met een motie in de Heusdense gemeenteraad het initiatief voor deze Verenigde Vergadering en we kunnen daar nu met grote tevredenheid op terug zien.
De gemeenteraad kon overigens volledig instemmen met de door de regio gepresenteerde stukken.

De eerste raadsvergadering na de zomer is op dinsdag 27 september. Het belangrijkste onderwerp tijdens deze vergadering was natuurlijk de voortgang van het Voorste Venne project. Zoals bekend heeft kwartiermeester Andersson zijn opdracht al vóór de vakantie teruggegeven. De stuurgroep zag onvoldoende mogelijkheden om het project verder uit te voeren binnen het financiële kader dat de gemeenteraad heeft vastgesteld (5 miljoen investering). De drie hoofdgebruikers, stichting De Voorste Venne, Aleph en de bibliotheek hebben de besprekingen stopgezet en de vraag is dus nu hoe verder. De gemeenteraad heeft nu besloten om eerst te gaan inventariseren welke organisaties belangstelling hebben voor huisvesting in de Voorste Venne (inmiddels hebben zich al 10 gegadigden aangemeld), daarna kan er een renovatieplan verder uitgewerkt worden. Er blijft een budget van 5 miljoen voor renovatie beschikbaar, de gebruikers van de Brugzaal en de Hunenhof krijgen in principe weer een plek in het complex en incidentele voordelen binnen het project De Voorste Venne mogen ook gebruikt worden voor incidentele kosten binnen dit project. De oppositiepartijen waren erg kritisch over de voortgang van het project, maar het amendement dat de vijf coalitiepartijen indienden werd aangenomen en de bedoeling is nu dat in maart 2017 het definitieve go/no go wordt gegeven.
Ander agendapunt was het rapport van de Rekenkamercommisie over de effecten van de aanbevelingen uit de diverse rekenkameronderzoeken van de afgelopen jaren. De aanbevelingen uit dit rapport waren vooral gericht op de werkwijze van de Rekenkamer zelf, maar hadden ook betrekking op de monitoring van de effecten door raad en college en de presentatie van de rapporten aan de raad. Algemene conclusie was dat alle partijen redelijk tevreden zijn over het werk van de Rekenkamer en de doorwerking van de aanbevelingen, maar er is altijd ruimte voor verbetering. De aanbevelingen zijn dan ook allemaal overgenomen.
Verder is er uitvoerig gesproken over het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling inzameling huishoudelijk afval met Den Bosch. Niet zozeer dat uittreden, want daar was iedereen het wel over eens. Maar met name het geven van het alleenrecht voor het inzamelen van al het huishoudelijk afval inclusief oud papier en PMD-afval aan de Afvalstoffendienst Den Bosch leidde tot discussie. Uiteindelijk werd het voorstel van het college ongewijzigd goedgekeurd.
Datzelfde gold ook voor diverse bestemmingsplannen (Kasteeldreef 46, Oude Haven Haarsteeg, hoek Willem-Alexanderstraat – van Haestrechtstraat Drunen, Rembrandtlaan Oudheusden en Buitengebied 3e Herziening) en voor de Huisvestingsverordening 2016 en Kader prestatieafspraken gemeente Heusden en Woonveste.
Tot slot van de vergadering werd nog uitvoerig stil gestaan bij de wijziging van de gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. Een amendement van onze fractie werd uiteindelijk niet ingediend; het collegevoorstel werd ongewijzigd door de raad goedgekeurd.

Op 10 november is er de jaarlijkse begrotingsvergadering. Dit keer is de discussie erg mat. De begroting is uiteraard sluitend en biedt ook wel een gunstig perspectief voor de toekomst. De economie is weer herstellende, de werkloosheidscijfers lopen weer terug, de woningbouw trekt weer aan en de gemeentelijke grondexploitaties vertonen gelukkig ook minder rode cijfers. De risico’s voor de gemeente blijven nog altijd aanzienlijk maar het toekomstperspectief is sinds de voorjaarsnota toch aanzienlijk verbeterd, mede dankzij aanzienlijke meevallers bij de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Er zijn enkele moties en amendementen, ook van Gemeentebelangen. Een motie van onze fractie over een mogelijk fietspad langs de Nieuwkuijkseweg haalt het helaas niet. Een motie van andere partijen om de toeristenbelasting te differentiëren haalt het wel (Gemeentebelangen stemde daar tegen). Uiteindelijk haalt de begroting zonder enig probleem de eindstreep. Op 6 december is er een extra raadsvergadering over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Aanvankelijk zou dit een informatievergadering zijn, maar op verzoek van CDA en Heusden Transparant is hier een officiële raadsvergadering van gemaakt. Het gaat daarbij met name om nog twee keuzemogelijkheden die na de Notitie Detailniveau en Reikwijdte zijn overgebleven, mede naar aanleiding van de vele inspraakreacties. Voor de Baardwijkse Overlaat zijn nog twee varianten in beeld: de Heidijk- variant zoals die als voorkeursvariant ook al in de NDR was opgenomen en op verzoek van bewoners de Overstortvariant. Uit de MER-analyse komen nauwelijks verschillen naar voren; de raad volgt het college dan ook in de keuze voor de Heidijkvariant. Tweede beslispunt betreft de situatie in Nieuwkuijk. In de NDR staat al de voorkeursvariant om de huidige rotonde om te bouwen tot een zgn. turborotonde. Ook hier heeft de inspraak geleid tot een tweede variant waarbij de zuidelijke open afrit van de A59 meer naar het oosten richting Vendreef worden gelegd. Dat leidt tot minder verkeer op de huidige rotonde en uit de MER-onderzoeken blijkt dit inderdaad een gunstig effect te hebben op de verdeling van het verkeer in Nieuwkuijk en Vlijmen. Het college kiest dan ook voor deze variant; de raad volgt ook hier. De ironie van deze vergadering wil dat uitgerekend de partijen die om deze vergadering verzocht hadden nu geconfronteerd worden met een raadsbesluit waar ze zelf uiteindelijk als enige twee partijen tegen stemmen.

De laatste raadsvergadering van 2016 vindt plaats op dinsdag 20 december. Deze vergadering telt een groot aantal agendapunten. Aanvankelijk was de vergadering zelfs over twee avonden verdeeld, maar uiteindelijk wordt de gehele agenda toch op dinsdag 20 december afgewerkt.De Tweede Bestuursrapportage 2016 biedt dit keer geen grote mee- of tegenvallers voor de lopende begroting 2016. Het rekeningsaldo wordt iets minder negatief, maar dat mag nauwelijks naam hebben. Wel enkele forse tegenvallers in diverse grondexploitaties, o.a. een half miljoen in de exploitatie van het Centrumplan Vlijmen. Voorstellen m.b.t. de grondprijzen 2017 en de uitgangspunten grondexploitatie 2017 roepen nauwelijks discussie op. De grondprijzen worden in 2017 gemiddeld met 2% verhoogd.
Belangrijk agendapunt is het Afvalbeleidsplan 2017-2020: daarin wordt voorgesteld om de inzameling van restafval op een andere wijze te gaan doen: het zgn. omgekeerd inzamelen, waarbij inwoners hun restafval voortaan zelf in plastic zakken naar ondergrondse containers in de buurt moeten brengen. Een proef in Braken-oost het afgelopen jaar heeft spectaculaire resultaten opgeleverd, veel minder restafval, veel meer gft-afval en pmd-afval en een positieve beoordeling door de inwoners (56% van de deelnemers aan de proef oordeelde positief, 18% was negatief, de rest neutraal of geen mening). In onze fractie wordt iets minder positief gedacht; velen zijn beducht voor negatieve reacties en voor negatieve bijverschijnselen zoals dumping van afval. Tijdens de informatievergadering hebben we nog gepleit voor uitbreiding van de proef over een gehele kern maar daar was geen steun voor te vinden. Uiteindelijk heeft onze fractie ingestemd met het voorstel.
De legesverordening wordt samen met diverse andere verordeningen vastgesteld. Bij de verordening toeristenbelasting leggen we alleen een stemverklaring af (beraadslaging heeft in een vorige vergadering al plaats gevonden). Wij zijn als fractie Gemeentebelangen niet blij met de differentiatie in het tarief; wij hebben dan ook tegen het amendement daartoe gestemd, maar de meerderheid van de raad koos wel voor differentiatie. Omdat wij het belangrijk vinden dat de geraamde opbrengst gerealiseerd wordt stemmen wij toch in met de nieuwe verordening.Het bestemmingsplan Elshout is een conserverend plan en wil eigenlijk alleen maar het bestaande plan actualiseren. Niettemin lopen er toch een vijftiental nieuwe ontwikkelingen mee, op zich een goede zaak. Toch is er een zaak die veel discussie oproept: de kippenschuur van de familie Knippels aan de Kapelstraat 46. Die kippenschuur staat al jarenlang leeg; Knippels heeft het woonhuis en de rundveestal al geruime tijd terug verkocht aan buurman Van Drunen. Deze wil de rundveestal ombouwen tot een werkplaats voor zijn werktuigen. Maar Knippels ziet zijn plannen tot uitbreiding van zijn kippenbedrijf aan de Oosterseweg gedwarsboomd. De omgevingsvergunning voor die uitbreiding blijft maar uit, vooral ten gevolge van nieuwe regelgeving op het gebied van volksgezondheid. En daarom heeft Knippels zijn schuur aan de Kapelstraat maar weer gevuld met kippen. Bovendien wil hij nu de bestemming Intensieve Veehouderij op de schuur handhaven; in het raadsvoorstel wordt die bestemming verwijderd. De raad besluit uiteindelijk volgens voorstel van het college, maar de zaak krijgt ongetwijfeld nog een vervolg bij de Raad van State. Het onderwerp Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2026 en de Schouw basisscholen Stichting Scala 2016 wordt ook intensief bediscussieerd. Dat komt vooral door onenigheid tussen gemeente en Scala over achterstallig en uitgesteld onderhoud en de geldmiddelen die de gemeente daarvoor beschikbaar wil stellen. De raad besluit ook hier conform het voorstel van het college, maar dat betekent natuurlijk niet dat de problemen daarmee zijn opgelost.
Diverse andere onderwerpen vragen minder discussie en worden met een hamerslag besloten. Zo mag er op oudjaar overdag niet meer met carbid geschoten worden; de regels voor carbid zijn wat dat betreft gelijk getrokken met de regels voor vuurwerk. En daarmee is de laatste raadsvergadering van 2016 afgerond en kan de raad met Kerstreces.
Namens de fractie,
Kees Musters

De gemeentelijke politiek in het jaar 2015

De eerste raadsvergadering van 2015 vindt plaats op 10 februari. De agenda telt maar weinig punten. Een nieuwe verordening Leerlingenvervoer wordt besproken, een nieuwe verordening bekostiging huisvesting onderwijs komt uitvoerig aan de orde, maar het belangrijkste onderwerp is toch wel de bestuurlijke vernieuwing. Vorig jaar heeft de provincie een notitie “Veerkrachtig bestuur” gepubliceerd en daarin aan de gemeenten de vraag gesteld hoe men de eigen toekomst ziet. Zelfstandig voortbestaan, fuseren met andere gemeenten, intensievere samenwerking al dan niet op innovatieve manieren, allemaal zaken die daarbij aan de orde komen. De colleges van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk hebben naar aanleiding daarvan de heren Tops en Zouridis, professoren bestuurskunde aan de Universiteit Tilburg, gevraagd om een “open verkenning” te maken van de bestuurlijke toekomst van de drie Langstraatgemeenten. Dat rapport is inmiddels beschikbaar. De gemeenteraad heeft het rapport niet echt enthousiast ontvangen: “we kunnen er niet zoveel mee”. Besloten wordt te komen tot een werkgroep vanuit raad en college en die werkgroep zou het verdere verloop van dit proces (mede in overleg met Waalwijk en Loon op Zand) moeten onderzoeken. Eén ding is wel duidelijk: de Heusdense gemeenteraad voelt vooralsnog helemaal niets voor een fusie tussen de drie Langstraatgemeenten.

Op 31 maart is er weer een raadsvergadering. Het Strategisch Plan en bijgestelde meerjarenbegroting 2014-2018 van Baanbrekers staat op de A-lijst en wordt dus zonder bespreking goedgekeurd. Het is een zeer ambitieus plan op grond waarvan Baanbrekers in 2018 weer zwarte cijfers zou moeten schrijven. Ook het nieuwe bestemmingsplan Haarsteeg en het reparatieplan A van het Buitengebied Heusden worden zonder enige bespreking afgehamerd. Belangrijkste agendapunt is zonder enige twijfel het nieuwe Centrumplan Vlijmen. Nadat de Raad van State het vorige plan naar de prullenbak verwezen heeft ligt er nu een nieuw en sterk afgeslankt plan dat binnen het huidige planologische regime (d.i. de Bouwverordening) kan worden uitgevoerd. Dit nieuwe plan behelst de bouw van een nieuw paviljoen midden op het Plein, gevolgd door een complete vernieuwing (sloop en herbouw) van de oostwand en de noordoosthoek. De noordwand en de westzijde van het Plein blijven dus buiten dit nieuwe plan, maar de hoop is dat die ondernemers ook initiatieven gaan nemen als dit deel van het plein vernieuwd wordt. Op de agenda staat eigenlijk alleen de verkoop van grond aan Heijmans, die het plan moet gaan uitvoeren. Inmiddels heeft Achmea al aangekondigd een gerechtelijke procedure tegen de verkoop van de grond aan Heijmans te zullen starten. Achmea heeft bezwaar tegen de onderhandse verkoop van de grond en is van mening dat er een openbare aanbesteding moet plaats vinden.
Het grootste deel van de vergadertijd gaat op aan de afhandeling van een interpellatieverzoek van Heusden Transparant. Vorig jaar kwam HT met een rapport over de pachtadministratie van de gemeente; belangrijkste conclusie uit dat rapport: de pachtadministratie is een “puinzooi” en het college heeft in de afgelopen jaren ruim 13 miljoen aan stille reserves opgesoupeerd. Enkele weken terug kwam het college met een reactie op dat rapport en die reactie was voor HT reden om een interpellatiedebat aan te vragen. Uit de reactie van het college blijkt dat de pachtadministratie lange tijd inderdaad niet op orde was en hoewel het college niet kan garanderen dat er pachtinkomsten zijn misgelopen is wel duidelijk dat er geen nadelen zijn ontstaan bij de vele grondtransacties in de afgelopen jaren, met name bij de grote kavelruilprojecten. Er zijn een tweetal verbeterslagen doorgevoerd, de pachtadministratie is nu op orde. En van het opsouperen van miljoenen aan reserves is uiteraard geen sprake. Er zijn inderdaad zgn. stille reserves omgezet in formele reserves en toegevoegd aan de Algemene Reserve, maar dat past in het gemeentelijk beleid om gemeentelijke eigendommen te verkopen ten einde de Algemene Reserve weer op het gewenste minimale niveau van 10 miljoen te brengen. We zitten daar nu nog ver onder als gevolg van de grote bedragen die in de afgelopen jaren zijn onttrokken ten behoeve van de verliesvoorzieningen in de grondexploitatie (in totaal belopen die voorzieningen nu al 28 miljoen).

Aan het proces van de bestuurlijke vernieuwing wordt intussen ook doorgewerkt. Er is inmiddels een werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing gevormd. Daarin nemen zowel een wethouder als de fractievoorzitters zitting. Deze werkgroep moet nadere voorstellen gaan uitwerken hoe het verder moet met de bestuurlijke samenwerking tussen de drie gemeenten in de Langstraat.

De raadsvergadering van 12 mei bevat alleen maar zgn. A-stukken. Daaronder bijvoorbeeld het Reparatieplan B Buitengebied Heusden, wijziging bestemmingsplan Vlijmen-Vliedberg 1e Herziening, maar ook een actualisatie van het risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Noord en Gemeentelijke Kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord. Aan het begin van de vergadering dient de VVD een motie in, zodat er toch nog een bespreekpunt op de agenda prijkt. In die motie wordt de harde aanpak van burgemeester Hamming bij de bestrijding drugscriminaliteit door de raad ondersteund. De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

Op 30 juni dan de jaarlijkse vergadering met jaarrekening en jaarverslag 2014, de eerste bestuursrapportage en als belangrijkste agendapunt de Voorjaarsnota 2015. De jaarrekening 2014 sluit met een aanzienlijk tekort van 2,8 miljoen. Dat wordt eigenlijk alleen maar veroorzaakt door de afwikkeling van het oude Centrumplan Vlijmen, waarbij de gemeente een verlies moet nemen van meer dan 5 miljoen. Als je dan ook nog rekening zou houden met de budgetoverhevelingen, dan zou de jaarrekening een overschot van ruim 1 miljoen hebben vertoond. Maar feit is dat er nu een aanzienlijk tekort is en dat gaat weer ten koste van de Algemene Reserve die daardoor op een bedenkelijk laag niveau komt (onder de 5 miljoen). De eerste Bestuursrapportage bevat geen schokkende nieuwe feiten, wel een aanzienlijk meevaller met betrekking tot het renteresultaat. Enkele langlopende leningen moeten geherfinancierd worden en dat is mogelijk tegen een aanzienlijk lager rentepercentage. Dat levert de gemeente een structureel voordeel op van om en nabij de 7 ton per jaar. Dat is tegelijkertijd de reden om in de Voorjaarsnota de rekenrente te verlagen van 3 naar 2,5%. Die maatregel kost de gemeente weer 4 ton in de jaarlijkse exploitatie, maar daar staat tegenover dat de begroting minder afhankelijk wordt gemaakt van dat renteresultaat en bovendien dat de verliesvoorzieningen op de grondexploitaties verlaagd kunnen worden (boekwaarde stijgt minder snel en dus minder verlies). En dat heeft dan weer een gunstig effect op de Algemene Reserve. Een tweede maatregel die er uit springt in de Voorjaarsnota is dat het college weer extra geld (toevallig ook 4 ton) wil uittrekken voor extra personeel, of liever gezegd, men wil de taakstellende bezuiniging op het personeelsbudget met 4 ton verlagen. Na jaren van inkrimping van het ambtenarenapparaat begint het zo hier en daar te piepen en te kraken en het college stelt dan ook voor om op zes plaatsen in de organisatie een extra fte in te vullen. Maar de raad laat zich niet makkelijk overtuigen en wil pas definitief besluiten over deze kwestie bij de begroting in november. Tot die tijd kan het college nog eens goed nadenken of die uitbreiding wel echt nodig is en of die ook structureel nodig is. Positief aan de Voorjaarsnota is dat er weer meer perspec-tief is; voor het eerst sinds jaren hoeft er niet extra bezuinigd te worden en is het meerjarenperspectief gunstig met redelijk grote overschotten. Maar die worden nog niet besteed; er liggen nog grote risico’s op de loer zoals de grondexploitatie, de drie transities waarvan nog steeds niet duidelijk is hoe ze financieel gaan uitpakken, de tekorten van Baanbrekers en de uitkering uit het Gemeentefonds. De net verschenen meicirculaire laat zien dat Heusden meer dan een miljoen moet inleveren en dat tempert het enthousiasme aanzienlijk.

Op 7 juli dan nog een reguliere raadsvergadering met veel agendapunten. Vooral begrotingen en jaarrekeningen van diverse gemeenschappelijke regelingen zoals Baanbrekers, de Omgevingsdienst, Hart van Brabant, de GGD en de Veiligheidsregio. Maar het belangrijkste agendapunt is natuurlijk de actualisering van het subsidiebeleid met daarbij de uniformering van de subsidies sociaal-culturele voorzieningen. Na maandenlange voorbereidingen waarbij diverse oplossingsrichtingen besproken en afgewezen werden is het college uiteindelijk met een voorstel gekomen waarbij per kern een bedrag beschikbaar wordt gesteld (10.000 euro voor de grotere kernen) en waarbij nog maar één ontmoetingscentrum per kern gesubsidieerd wordt. Bovendien moeten die centra vooral door vrijwilligers gerund worden. Dat betekent voor bijvoorbeeld de Haarstek en de Korf, die momenteel beide een professionele beheer van ContourDeTwern kennen, een behoorlijke aderlating. Bij de Mand en bij de Stulp blijft wel professionele begeleiding beschikbaar. Maar de discussie spitst zich eigenlijk voornamelijk toe op D’n Elshof in Elshout en in iets mindere mate op Hunenhof in Drunen. Voorstel is namelijk het subsidie voor D’n Elshof te beëindigen; immers ’t Rad wordt gezien als ontmoetingsruimte en daar gaat het gemeentelijk budget naar toe. Voor D’n Elshof resteert alleen een overgangsregeling waarbij het subsidie in enkele jaren tijd wordt afgebouwd. Felle protesten in Elshout met o.a. ook een petitie van KBO, en uiteindelijk gaat de raad akkoord met een voorstel van Gemeentebelangen om het subsidiebedrag in ieder geval voor 2017 te handhaven op het voorgestelde niveau van 2016, nl. 7500 euro per jaar. Dat betekent dat er toch al 2500 euro ingeleverd moet worden maar het biedt in ieder geval wat extra ruimte om te zoeken naar oplossingen. Bovendien wordt afgesproken dat er in 2017 een evaluatie van dit beleid zal plaats vinden, waarbij bijstellingen van beleid natuurlijk altijd mogelijk zijn. Het subsidiebedrag voor Hunenhof wordt al in 2017 volledig geschrapt; Hunenhof zou dan geïntegreerd moeten zijn in de dan inmiddels verbouwde Voorste Venne. Ook op dat punt volgt een toezegging van het college: mocht de verbouwing van de Voorste Venne in 2016 niet afgerond kunnen worden, dan wordt er gezocht naar een passende oplossing. Een amendement van het CDA wordt ingetrokken, een amendement van Heusden Transparant wordt verworpen, en uiteindelijk wordt het raadsvoorstel met alleen de stemmen van Heusden Transparant tegen aangenomen. Tijd voor het zomerreces.

Op 29 september weer een reguliere raadsvergadering met diverse agendapunten. De Werkgroep Veerkrachtig Bestuur heeft haar taak vooralsnog afgerond en is gekomen met een eindrapport. Het college heeft daar ook zijn licht over laten schijnen en nu staat het rapport ter vaststelling op de raadsagenda. Het is een A-stuk; dus er wordt verder niet meer over gesproken. Dat geldt ook voor het regionale beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord. Maar natuurlijk zijn er ook onderwerpen waar wel uitvoerig over gesproken wordt.
Zo is er de verplaatsing van Aldi naar Dillenburg. In het bestemmingsplan Dillenburg werd detailhandel buitengesloten. Er is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Daarnaast is er een omgevingsvergunning nodig. Aldi heeft nu gevraagd om beide procedures samen te voegen, ofwel om de zgn. coördinatieregeling toe te passen. Dat is mogelijk maar dat moet dan wel passen in het gemeentelijk beleid. Het toeval wil dat enkele maanden geleden de gemeenteraad het Sociaal-Economisch Plan Heusden heeft vastgesteld en daarin werd nog bepaald dat winkelvoorzieningen in de winkelcentra geconcentreerd zouden moeten worden. In dit geval wordt daar van afgeweken, immers de Dillenburglocatie valt duidelijk niet onder het winkelcentrum Drunen. In beide zaken, de coördinatieregeling en wijziging SEP, wilde het college wel meewerken en de raad volgde dat standpunt.
Het bestemmingsplan Groenewoud III maakt twee ontwikkelingen mogelijk, een nieuw tankstation aan de noordzijde van de Spoorlaan bij de rotonde naar het Ei van Drunen en, voor de gemeente nog belangrijker, het creëren van een verbinding tussen het Ei van Drunen en het bedrijventerrein Groenewoud via de Christiaan Huijgensweg. En dat is een belangrijke ontsluiting, want in de afgelopen jaren is wel gebleken dat het verkeer op de Spoorlaan behoorlijk vastloopt bij de kruising Spoorlaan-Simon Stevinlaan. Dat knelpunt wordt met die nieuwe verbindingsweg voor een belangrijk deel opgelost.
Een ander belangrijk discussiepunt is het buitenonderhoud van de schoolgebouwen.
Gemeentebelangen dient een motie in om de geschilpunten tussen gemeente en de Stichting Scala in de komende jaren tot een goede oplossing te brengen. Een integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs is daarvoor van groot belang. De motie werd door een grote meerderheid van de raad aangenomen (alleen CDA, D66 en HT stemden tegen).
Verder de Revitalisering van de Voorste Venne. Gemeentebelangen diende een (mondeling) amendement in waarbij een gedeelte uit het conceptraadsbesluit werd geschrapt, nl. dat een deel van de opbrengst verkoop bibliotheek gebruikt zou kunnen worden om incidentele tegenvallers bij de Voorste Venne te kunnen opvangen. Dat er tegenvallers aan zitten te komen, dat is wel duidelijk, maar om daar al bij voorbaat geld voor beschikbaar te stellen, dat ging ons nou net iets te ver. Uiteindelijk ging de raad ook met dit amendement mee. Er wordt nu gezocht naar een kwartiermaker die de verdere ontwikkelingen moet gaan managen.

De geplande raadsvergadering van 3 november ging wegens gebrek aan agendapunten niet door. De begrotingsvergadering van12 november natuurlijk wel, maar die vergadering bood weinig nieuws. De begroting in Heusden komt gelukkig weer in een wat beter perspectief te staan, het meerjarige begrotingsbeeld ziet er redelijk positief uit, de algemene reserve komt weer op redelijk korte termijn weer op het gewenste minimale niveau van 10 miljoen, de grondexploitatie trekt gelukkig weer wat aan, kortom na jaren van crisisbeleid met bezuinigingen en kortingen komt er weer wat licht in de tunnel en gaat het eindelijk weer een beetje de goede kant op. Het enige minpuntje in de begroting 2016 is de lokale lastendruk, die dit keer wat hoger uitvalt dan we in de afgelopen jaren gewend waren. Dat is met name het gevolg van de stijging van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht.
Gemeentebelangen diende twee moties in: de eerste motie ging over het initiatief tot het houden van een zgn. Verenigde Vergadering bij Hart van Brabant. Deze motie werd met 16 stemmen vóór ook aangenomen. De andere motie hebben we samen met Heusden Eén ingediend en ging over de beschikbaarheid van open WIFI in alle gemeentelijke openbare gebouwen. Die motie werd met algemene stemmen aanvaard. Verder bood de begrotingsvergadering dit jaar weinig spectaculaire momenten.

De laatste raadsvergadering van dit jaar vindt plaats op 22 december. Een uitgebreide agenda met 20 punten, waarvan diverse op de bespreeklijst staan. Niet op die bespreeklijst staat het raadsvoorstel met betrekking tot de opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders. Het vluchtelingenprobleem is dit jaar verreweg het grootste probleem waarmee Europa geconfronteerd wordt; alleen al in Nederland komen tienduizenden vluchtelingen, voornamelijk uit Sirië en Eritrea. Heusden kiest voor een kleinschalige opvang met meerdere locaties voor de opvang van ca. 100 personen. Het Centraal Orgaan Asielzoekers geeft echter de voorkeur aan grootschalige opvang. Van het Heusdense aanbod is dan ook tot op heden geen gebruik gemaakt en er zijn ook nog geen locaties aangewezen. Wel heeft Heusden al een bijdrage geleverd aan de noodopvang van ruim 100 vluchtelingen die enkele weken zijn opgevangen op de abdij Mariënkroon. Naast de opvang van vluchtelingen heeft Heusden gekozen voor de huisvesting van de zgn. statushouders. Elke gemeente krijgt daarvoor via het COA een taakstelling, maar Heusden heeft zich nu bereid getoond verder te willen gaan dan die taakstelling. Randvoorwaarde daarbij is wel dat dit niet ten koste mag gaan van de mensen die nu al op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan.
Ander onderwerp dat niet op de B-lijst staat is de Vangnetregeling BUIG-uitkering. De herverdeling van de budgetten voor de bijstandsuitkeringen door het Rijk blijkt voor Heusden uitzonderlijk slecht uit te vallen: Heusden moet in 2015 zo’n 9 ton inleveren. Voor de komende jaren ligt het budget weer op het normale niveau. Reden voor Heusden om bij deze eenmalige dip een beroep te doen op de vangnetregeling; wellicht volgt er ook nog een juridische procedure.
Een andere financiële tegenvaller zit bij de uitkering uit het Gemeentefonds. Ook daar moet Heusden over 2015 behoorlijk inleveren (een dikke acht ton); gelukkig wordt die tegenvaller in de komende jaren weer gecompenseerd door een even zo grote meevaller. Een en ander wordt gemeld in de Bestuursrapportage.
Tijdens de raadsvergadering wordt erg veel tijd besteed aan een mogelijk verbod op het carbid schieten. Het college stelt voor om het carbid schieten in de bebouwde kom geheel te verbieden; op oudejaarsavond zou het nog wel toegestaan worden buiten de bebouwde kom. Reden: overlast en veiligheid. Na uitvoerige discussie gaat de raad niet akkoord en wordt besloten om volgend jaar een integraal beleid te ontwikkelen voor zowel vuurwerk als carbid. De discussie zal volgend jaar dus in alle hevigheid terugkeren.
Een ander belangrijk discussiepunt is het voortbestaan van zwembad ’t Run. Exploitatie van het zwembad zonder gemeentelijke steun is uiteindelijk niet mogelijk gebleken. Op de valreep van het jaar besluit de raad om stichting n’Joy een overbruggingskrediet van een ton te verstrekken en het groot onderhoud van machinekamer en zwembaden voor rekening van de gemeente te laten komen en dat voor een periode van minimaal vier jaren. Daarna wordt opnieuw bekeken of voortzetting van deze “hulp” noodzakelijk is.
Tot slot van de raadsvergadering ook nog een discussie over het nieuwe Economisch Programma de Langstraat. Niet echt inhoudelijk, maar meer over de samenwerking met met name Waalwijk. Vanuit de Waalwijkse gemeenteraad is namelijk nogal wat kritiek gekomen over de bereidheid van samenwerking van Heusden en Loon op Zand. In Waalwijk heeft men daarover nogal wat twijfel. Via amendering is het raadsbesluit daar aangepast; in Heusden houdt men vast aan de samenwerking in Langstraatverband, maar “it takes three to tango”. En zo wordt het politieke jaar 2015 afgesloten.

Drunen, 13 april 2016
namens de fractie,
Kees Musters

De gemeentelijke politiek in het jaar 2014

De eerste raadsvergadering van 2014 (op 18 februari) is meteen ook de laatste echte raadsvergadering van de raadsperiode 2010-2014. Een redelijk uitgebreide agenda met diverse punten die zonder bespreking worden vastgesteld zoals de Woonvisie, een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV), bestemmingsplannen Haarsteegsestraat 99 en Touwslager en Regioproces Bedijkte Maas.
Maar andere punten roepen wel de nodige discussie op. Het nieuwe hondenbeleid bijvoorbeeld waarbij meer aandacht komt voor handhaving. Uitgangspunt is dat de hondenbezitter zelf de poep opruimt. Communicatie en meer voorzieningen zoals poepcontainers moeten daarbij helpen. En natuurlijk 300 uren extra toezicht en handhaving. Zelfs op de hondenuitrenvelden moeten de mensen zelf de poep opruimen, maar of daar iets van terecht komt. Onze fractie stelt daar in ieder geval grote vraagtekens bij.
Een ander item wat veel tijd vraagt is het bestemmingsplan Vlijmen-Vliedberg. Met name de woningbouwlocatie Parklaan 2 (de voormalige mavo) roept nogal wat discussie op. Het gaat daarbij vooral over de herhuisvesting van de verenigingen die momenteel gebruik maken van het pand. Een motie op dat punt van de gezamenlijke oppositiepartijen (de eerste keer dat die partijen elkaar op deze manier vinden) wordt echter verworpen. Het college kan gebruik maken van de wijzigingsbevoegdheid op het moment dat zich een koper voor het terrein meldt.
Het Beleidskader Sociale Transitie en het Beleidskader Jeugdstelsel Hart van Brabant worden ongewijzigd en unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Aan het einde van de vergadering nog discussies naar aanleiding van artikel 61-vragen over de Voorste Venne, topsalarissen bij instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen en over verkoop gemeentelijke eigendommen waarbij het dit keer vooral gaat over de gymzaal aan de Demer in Heusden en het voormalige mavogebouw op diezelfde locatie. Tot slot nog een interpellatiedebat van Heusden Transparant over het parkeerbeleid in de Vesting Heusden. Het college heeft in december een ontwerpbesluit genomen waarbij de Vismarkt op zondagmiddag autovrij wordt en waarbij parkeren op de zondagmiddag alleen wordt toegestaan met parkeervergunning. Dit allemaal om het parkeren door toeristen in de vesting zoveel mogelijk te voorkomen. Maar er is hevig verzet gekomen vanuit de vesting: 664 zienswijzen. De eerste fase zou niet (voldoende) geëvalueerd zijn met de bewoners van de vesting en dat steekt. Heusden Transparant dient aan het einde van de discussie een motie van treurnis in maar die krijgt alleen steun van CDA en van GroenLinks.
Een ander hot item wat in deze periode wel speelt maar niet in de raad besproken wordt is de verkeerssituatie in Drunen-west en dan vooral de verkeersoverlast in de Eindstraat. Ook hier heeft het college in december een ontwerpbesluit genomen waarbij er eenrichtingsverkeer werd ingesteld in zowel de Eindstraat als de Kleinestraat en ook op de Dwarsweg en op de Overstortweg. Bij een groot aantal bewoners en andere belanghebbenden is dat helemaal verkeerd gevallen en ook dat besluit heeft vele zienswijzen opgeleverd. Binnenkort zal daarover een definitief besluit worden genomen.

De verkiezingen op 19 maart komen er aan; de verkiezingscampagnes kunnen van start. Bij Gemeentebelangen is Caspar van den Brandt wederom lijsttrekker. De campagne verloopt voorspoedig; er zijn weliswaar meldingen van het ronselen van stemmen, maar dat betreft niet onze partij. De uitslag van de verkiezingen is voor ons uitstekend: ondanks een klein stemmenverlies behouden we onze zes zetels en worden daarmee opnieuw de grootste partij. DMP-Heusden wint een zetel en komt daarmee op vijf. Heusden Eén is de grootste verliezer; de partij gaat van zeven naar drie zetels. Maar van die vier zetels verlies had men er halverwege de vorige raadsperiode feitelijk al drie verloren aan Heusden Transparant. Het vertrek van Mark Buijs uit die partij heeft er vervolgens ook geen goed aan gedaan. Opvallend was dat Heusden Transparant in feite een zetel verloor; immers vóór de verkiezingen had men nog vier zetels, maar na de verkiezingen zijn er nog drie over. De landelijke partijen doen het deze keer in Heusden niet slecht: D66 en PvdA komen op twee zetels, de andere partijen allemaal op drie. Gemeentebelangen mag het voortouw gaan nemen bij de coalitievorming. Maar eerst nog het afscheid van de oude raad; dat gebeurt op dinsdag 25 maart. Wij nemen afscheid van Adri van den Hoven als raadslid van onze partij. Adri is 32 jaren actief geweest in de gemeentelijke politiek, waarvan 16 jaar als wethouder en 16 jaar als raadslid. Beide zowel in de voormalige gemeente Drunen als in de huidige gemeente Heusden. Ook Thé Herman neemt afscheid maar we gaan ervan uit dat Thé terug keert als Wim van Engeland wethouder gaat worden.
Op donderdag 27 maart wordt de nieuwe raad alweer geïnstalleerd. Nieuwkomers voor onze partij Annemarie Bok en Wim van Engeland. Caspar van den Brandt, Hüseyin Simsek (met 492 stemmen), Dries van Delft en Kees Musters worden herbenoemd. Het proces rondom de vorming van een nieuwe coalitie kan beginnen; Gemeentebelangen heeft als grootste partij het voortouw in handen.

Op 8 april komt de raad in een extra zitting bijeen. De Raad van State heeft het bestemmingsplan Centrum Vlijmen met de bijbehorende exploitatieopzet vernietigd. Belangrijkste reden: de verkeersafwikkeling via de nieuwe randweg Vlijmen-oost is nog niet voldoende zeker gesteld. Ook is in de toelichting onvoldoende aandacht besteed aan het voorkomen van leegstand in het nieuwe winkelcentrum en directe omgeving. De gemeente moet haar huiswerk dus overdoen. De raad neemt deze avond een voorbereidingsbesluit om ongewenste ontwikkelingen in het centrum van Vlijmen te kunnen tegen houden. De raad wordt wegens afwezigheid van de burgemeester voor de eerste keer voorgezeten door plaatsvervangend voorzitter Kees Musters. Hij is als langstzittend raadslid door het presidium aangewezen als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Op 6 mei is er weer een reguliere raadsvergadering met een beperkte agenda. De gemeente gaat startersleningen aanbieden; bovendien wordt voortaan de mogelijkheid geboden om bouwgrond in erfpacht te gebruiken. Twee instrumenten die weer een mogelijke positieve impuls kunnen geven aan de nog altijd kwakkelende woningmarkt. Verder stelt de raad nog een voorbereidingskrediet van 8 ton beschikbaar om het gebied De Grassen verder te kunnen ontwikkelen.

In de tussentijd verlopen de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe coalitie voorspoedig. In een eerste informatieronde is gesproken met alle partijen uit de raad. Daaruit is naar voren gekomen dat een nieuwe brede coalitie zeer gewenst is. Breed draagvlak is belangrijk in verband met de grote transities per 1 januari 2015 en ook in verband met het financiële beleid dat grote bezuinigingen noodzakelijk maakt. Gemeentebelangen gaat o.l.v. Caspar van den Brandt de formatie in met DMP Heusden, Heusden Eén, PvdA en nieuwe coalitiegenoot VVD. Op 16 mei wordt in een persbericht het nieuwe coalitieakkoord, genaamd “Sociaal.Groen.Sterk.Heusden.” bekend gemaakt. Op 22 mei worden de vijf (!) wethouders in het nieuwe college benoemd, namens Gemeentebelangen wederom Wim van Engeland.
Op 3 juni wordt het nieuwe coalitieprogramma in de raad uitgebreid behandeld (na een informatiebijeenkomst een week eerder). Redelijk constructief kritische commentaren vanuit CDA en D66, een uitgesproken negatieve benadering van Heusden Transparant. Maar die trend zijn we zo langzamerhand gewend. Op de agenda van diezelfde raadsvergadering nog diverse andere punten waaronder een rapport van de rekenkamercommissie over de grondexploitatie in de gemeente Heusden. De rekenkamercommissie is met diverse aanbevelingen gekomen die het college ook bijna allemaal overneemt. Meer aandacht voor risicomanagement, meer openbaarheid van de informatie, analyse van risicofactoren zoals prijs, woningbouwprogramma e.d. Gemeentebelangen dient een motie in waarin het college de opdracht meekrijgt om de Grondnota te actualiseren. Zowel het raadsvoorstel als de motie worden met algemene stemmen door de raad aangenomen. Verder op de agenda punten als het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol, het oprichting van de stichting Agrifood Capital en diverse jaarrekeningen en begrotingen van gemeenschappelijke regelingen.

Op 1 juli de jaarlijkse raadsvergadering met jaarrekening en jaarverslag, de 1e Berap en de Voorjaarsnota. Opnieuw een groot tekort in de jaarrekening 2013, maar liefst 7,5 miljoen tekort dat afgeboekt moet worden van de Algemene Reserve. Dit tekort wordt bijna uitsluitend veroorzaakt door de toevoeging van ruim 8 miljoen aan diverse verliesvoorzieningen voor de grondexploitaties. Met name de Poort van Heusden springt er uit met een verlies van 4,4 miljoen. Gevolg van een en ander is dat de Algemene Reserve beneden het minimale niveau van 10 miljoen komt. In een meerjarenprognose is aangegeven dat het niveau van 10 miljoen binnen enkele jaren wel weer bereikt gaat worden maar voorlopig blijven we daar royaal onder. Maar er is nog een onderwerp dat meer aandacht krijgt zowel in de raad als in de pers: een rekenfout. Bij de berekening van de stille reserve op pachtgronden blijkt er al enkele jaren een rekenfout gemaakt te zijn. De stille reserves blijken bijna 10 miljoen lager uit te komen dan in het jaarverslag gemeld. De prijzen voor vaste pachtgronden (3 euro per m2) en voor vrije pachtgronden (5 euro per m2) blijken verwisseld te zijn. Daar komt nog bij dat de Reserve Centrumplan Vlijmen voor het overgrote deel (6 miljoen) moest worden omgezet naar een voorziening centrumplan Vlijmen. Het weerstandsvermogen is daarmee voor een groot deel verdwenen en zit nu nog maar net boven de benodigde weerstandscapaciteit. Al met al een zorgelijke ontwikkeling.
De eerste Berap sluit met een positief saldo van 1,9 miljoen, voor een belangrijk deel te danken aan uitstel van investeringen in de Voorste Venne en Sporthal Dillenburg. De discussie gaat met name over de kosten van de Dromen.Doen.Heusden.-dag. Het budget daarvoor ad 50 duizend euro was wel erg fors overschreden; de totale kosten blijken uit te komen op ruim 88 duizend. Niet acceptabel voor de raad en bijna alle fracties geven aan dat dit niet voor herhaling vatbaar is.
Het belangrijkste stuk blijft natuurlijk toch de Voorjaarsnota, al zit daar dit jaar niet veel nieuws meer in. Immers het coalitieprogramma is net door de raad behandeld en de Voorjaarsnota is niet veel meer dan een eerste vertaling van dit programma in een meerjarenbegroting. Eind dit jaar zal er wat dat betreft meer duidelijkheid komen.
Enkele onderwerpen van gesprek: de maatregelen aan de Tuinbouwweg (verkeersremmende maatregelen, een fietspad Wolfshoek-Meeuwaert en evt. in een later stadium fietssuggestiestroken) en de voorgenomen ombouw van de Front Office in Drunen naar een zorgloket.

Dinsdag 8 juli de laatste raadsvergadering vóór het zomerreces. Op de agenda o.a. het bestemmingsplan ’t Run. In de directe omgeving van het zwembad is er nog al wat weerstand tegen de komst van een nieuwe camping op de zuidelijk gelegen ligweide. De nieuwe camping komt op een afstand van 30 meter van de dichtstbijzijnde woningen. Normaal gesproken is 50 meter de norm maar met een goede onderbouwing kan die afstand ook terug gebracht worden naar 30 meter. Daartoe is o.a. een akoestisch rapport opgesteld en op basis van de resultaten van dat rapport wordt geconcludeerd dat de afstand van 30 meter moet kunnen. De geluidsoverlast blijft bij die afstand binnen de daarvoor geldende normen. Ook voor andere zaken zoals verkeer, parkeerdruk, overlast van horeca en/of evenementen zijn in het bestemmingsplan gedetailleerde voorschriften opgenomen. Geen reden meer om tegen de komst van de camping te zijn, te meer ook omdat het voortbestaan van het zwembad op de tocht komt te staan als die camping niet gerealiseerd kan worden. En een openluchtzwembad blijft toch een belangrijke voorziening voor onze gemeente en de regio.
Ander belangrijk agendapunt: hoe om te gaan met de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Centrum Vlijmen. De Raad van State heeft het bestemmingsplan in maart jl. vernietigd en de gemeente gaat nu samen met projectontwikkelaar Heijmans op zoek naar een mogelijke voortzetting: of een reparatieplan (maar dat zal weer de nodige tijd vergen) of delen van het plan toch nog uitvoeren op basis van de vigerende bestemmingsplanregeling. Direct na de vakantie volgt uitsluitsel en kan de raad een definitief besluit nemen.
Ook Baanbrekers staat op de agenda: diverse stukken liggen voor zoals een gewijzigde begroting 2014 en een bestuursrapportage. Inmiddels zijn die stukken weer opgevolgd door de nu pas vastgestelde jaarrekening 2013 en een eerste Berap-2014. Bovendien nog een meerjarenbegroting 2015-2018. Laatstgenoemd stuk gaat binnenkort naar de gemeenteraden zodat zij hun zienswijzen daarop kunnen geven. Duidelijke lijn uit al die financiële stukken: Baanbrekers wordt bij ongewijzigd beleid geconfronteerd met miljoenentekorten. In 2013 en 2014 is het aantal bijstandsgerechtigden erg sterk gestegen; de budgetten van het Rijk blijven daarbij ver achter. In de komende jaren zit het probleem voornamelijk bij de SW-lonen. De subsidie voor die lonen neemt in de komende jaren met miljoenen euro’s af terwijl de salariskosten gelijk blijven of licht stijgen (CAO-verplichtingen). Het gat dat overbrugd moet worden loopt op tot zo’n drie miljoen euro per jaar. Na de zomervakantie zullen de raden zich moeten uitspreken over aanpassingen in het beleid. Zonder aanpassingen zal Baanbrekers een enorm beroep op de drie gemeenten moeten doen, want het Eigen Vermogen bij de instelling is al geheel opgesoupeerd. Geen vrolijke boodschap zo direct vóór het zomerreces.

Na het zomerreces vindt de eerste raadsvergadering plaats op 23 september. Diverse agendapunten die de aandacht vragen. Opvallend agendapunt daarbij is de situatie rondom ’t Run, het zwembad dat vorig jaar geprivatiseerd werd en dat dit jaar in financiële problemen is gekomen. Een slechte zomer, vooral in augustus en september, heeft gezorgd voor een aanzienlijke exploitatietekorten; ’t Run BV dreigt failliet te gaan. Moet de gemeente hier dan weer bijspringen? Vooralsnog voelt de raad daar niet veel voor. Het college wacht de nadere ontwikkelingen vooralsnog nog even af en is wel in overleg met de eigenaars. Een ander belangrijk agendapunt: de invulling van de bezuinigingstaakstelling op de subsidies. Bij de coalitievorming is overeengekomen dat er een forse bezuinigingsronde noodzakelijk is en ook bij de subsidies kunnen we daar niet onderuit. Er moet 3 ton bezuinigd worden en dat bedrag zal in de komende jaren nog verder oplopen naar 5 ton. Voor 2015 wordt er o.a. bezuinigd op de accommodatiesubsidies, de budgetsubsidies en de sportaccommodaties. In 2015 zou er een uniforme regeling moeten komen m.b.t. de sociaal-culturele verenigingen en instellingen in onze gemeente.
De jaarstukken van Baanbrekers worden voor kennisgeving aangenomen. Verder o.a. nog de bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen Nieuwkuijk en Groenewoud II, waarbij een amendement van Gemeentebelangen en DMP unaniem door de raad wordt overgeno-men.

Op 6 november vindt de volgende raadsvergadering plaats. De Raad gaat akkoord met het voorstel van het college om het door de Raad van State vernietigde bestemmingsplan Centrum Vlijmen niet te repareren. In plaats daarvan kiest men voor een ontwikkeling die binnen het bestaande planologisch regime past. Het plan wordt compacter, er komt geen ondergrondse parkeergarage en er komt minder uitbreiding van winkelruimte. Kortom, er komt een afgeslankt plan. De overeenkomst met Heijmans is in onderling overleg opgezegd; de gemeente probeert wel de nieuwe ontwikkeling met Heijmans te realiseren.
Verder staat de transitie Sociaal Domein prominent op de agenda. Op de eerste plaats de beleidsnota i.v.m. de invoering van de nieuwe Participatiewet; vervolgens de Regionale Jeugdzorg en de wijziging van de GR Hart van Brabant die daarvoor noodzakelijk is, En dan ook nog een tweetal verordeningen i.v.m. de nieuwe WMO en de nieuwe (lokale) jeugdzorg. Als klap op de vuurpijl dan ook nog de nodige wijzigingen bij de Hulp in de Huishouding. In een informatievergadering enkele weken eerder is er al uitgebreid over deze onderwerpen gesproken. Men kwam zelfs wegens tijdgebrek niet toe aan beantwoording van de vele vragen; reden waarom veel vragen nu schriftelijk beantwoord zijn. Maar ook tijdens de raadsvergadering wordt er uiteraard weer uitvoerig over deze belangrijke onderwerpen gesproken. In totaal is er een budget van zo’n 18 miljoen mee gemoeid. Heusden lijkt de zaken goed op de rails te hebben, maar er moet ook nog veel gebeuren. De raad maakt zich zorgen over de gevolgen van de transities, op de eerste plaats natuurlijk de effecten op de zorgverlening, maar natuurlijk ook de financiële gevolgen. De budgetten zijn beperkt, maar het zijn allemaal open einde regelingen, waarvan we maar moeten hopen dat de budgetten toereikend zijn.
Ander onderwerp: de evaluatie van het afvalbeheerplan. Het gaat niet goed met de afvalscheiding in onze gemeente; zo komt er nog altijd teveel GFT-afval in de grijze container terecht. Met ingang van 2015 wordt de lediging van de groene container bij wijze van proef gratis. Daarnaast komt er in een nog aan te wijzen wijk een proef waarbij drankenkartons en metalen afzonderlijk zullen worden ingezameld. In die wijk zal de inzamelfrequentie van de grijze container ook teruggebracht worden naar eens in de 4 weken.
Ook op de agenda: de beleids- en beheerplannen onderhoud wegen, onderhoud openbaar groen en onderhoud gemeentelijke eigendommen. Algemene tendens: het moet allemaal goedkoper; het nieuwe motto is “heel en veilig”, het esthetisch gehalte doet niet meer mee.

Een week later de jaarlijkse begrotingsvergadering. Opvallend dit jaar, de begroting 2015 worden met alleen de fractie Heusden Transparant tegen, goedgekeurd zonder stemming over moties en amendementen. Die waren er wel enkele, maar ze werden allemaal weer teruggenomen zodat stemming daarover niet noodzakelijk was. Een thema dat uitvoerig besproken werd was de Dromen.Doen.Heusden.-dag. Nadat het budget in 2014 wel erg fors was overschreden (totale kosten ruim 88 duizend euro bij een budget van 50 duizend) vindt de raad unaniem dat dit in 2015 anders moet. Het budget van 50 duizend blijft beschikbaar, maar mag zeker niet meer overschreden worden. Bij de invulling van het evenement worden ook andere organisaties betrokken, bedrijven, verenigingen en instellingen. Ook het financiële draagvlak moet op die wijze verbreed worden. Verder komt ook de notitie van Heusden Transparant over de pachtgronden in onze gemeente ter sprake. HT is met een notitie gekomen waarin wordt gesteld dat de administratie van de pachtgronden in onze gemeente een “puinzooi” is en dat er in enkele jaren tijd 13,6 miljoen aan stille reserves door het col-lege en coalitie is opgesoupeerd. Het college moet binnenkort nog met een reactie komen, maar Gemeentebelangen neemt al bij voorbaat afstand van de conclusies uit het rapport. Wij sluiten uiteraard niet uit dat er best fouten gemaakt kunnen zijn, maar de conclusies van HT gaan veel en veel te ver. Verder verloopt de begrotingsvergadering vrij tam.

De laatste raadsvergadering van 2014 vindt plaats op 16 december. Traditioneel agendapunt tijdens de decembervergadering is ook dit jaar de tweede bestuursrapportage. Bij de eerste bestuursrapportage werden enkele grote meevallers gemeld, althans financiële meevallers zoals uitstel van de investering in de Voorste Venne en uitstel van investeringen Dillenburg (met name de nieuwe sporthal Onder de Bogen). Het eindsaldo van de bijgestelde begroting 2014 kwam daardoor aanzienlijk positiever uit dan in de primaire begroting verwacht (ruim 1,9 miljoen positief). Nu zijn er flinke tegenvallers te melden, waardoor dat saldo weer met ruim 1,2 miljoen moeten worden verlaagd. De bouwleges vallen zwaar tegen, Baanbrekers kost aanzienlijk meer geld, de renteverlaging van 4% naar 3% kost enkele tonnen en er kunnen geen uren meer worden toegeschreven aan het GOL-project. Ook de belangrijkste bouwgrondexploitaties zijn opnieuw doorgerekend, mede op advies van de rekenkamercommissie en op aandringen van diverse fracties. Voorheen gebeurde dit alleen bij het opmaken van de jaarrekening. Die actualisatie heeft geleid tot een extra storting in de verliesvoorzieningen van ruim 4 ton t.l.v. de algemene reserve. Niet alle fracties steunen dit laatste onderdeel, met name het CDA en HT zijn van mening dat dit verlies genomen moet worden bij het vaststellen van de jaarrekening, een merkwaardig standpunt als je dat beziet in het historisch perspectief van deze twee fracties die toch jaar in jaar uit gepleit hebben voor een veel meer stringente aanpak van de in hun visie veel te slap beleid t.a.v. risicobeheersing van de grondexploitaties door de huidige en vorige coalitie.
Ook de grondprijzen 2015 worden vastgesteld. Het college heeft de adviezen van de re-kenkamercommissie op dit punt zoveel mogelijk gevolgd, d.w.z. er is een extern onderzoek gekomen naar de marktconformiteit van onze prijzen, er worden meerdere scenario’s bij de grondexploitaties doorgerekend, er wordt gekeken naar de prijzen bij de gerealiseerde grondtransacties in het afgelopen jaar en de belangrijkste grondexploitaties zijn nu zoals al eerder gesteld wederom geactualiseerd. Dit alles heeft geleid tot de conclusie dat de basisprijs van 345 euro met 1% inflatie verhoogd kan worden naar 348 euro per m2. Nieuw in het raadsbesluit is wel dat er bij verschillende exploitaties verschillende richtprijzen gehanteerd worden; de mogelijkheid om de prijzen met 15% op te hogen of te verlagen was er al en wordt gehandhaafd.
Vermeldenswaard is ook dat het krediet voor de turnzaal t.b.v. SHJ ad 850 duizend euro door de raad wordt goedgekeurd. Samen met de judoclub kan de nieuwe hal volgend jaar gerealiseerd gaan worden (als ten minste alles voorspoedig blijft gaan). Het nieuwe beleidsplan Sport in Bewegen moet de kadernota Sport gaan vervangen, het is een zgn. ontwikkelplan met als ondertitel “volop in beweging”. De nota wordt niet erg enthousiast door de raad omarmd, zou te vaag en te algemeen geformuleerd zijn met te weinig concrete doelstellingen. De nota wordt wel door de raad goedgekeurd en zal jaarlijks worden bijgesteld.
En zo komt ook het politieke jaar 2014 geleidelijk tot een einde. Verschillende kwesties zullen zeker in 2015 weer terug komen. Zo dreigt nog altijd het faillissement voor ’t Run BV. De samenwerking met N’Joy, een firma die samen met ’t Run een outdoorcentrum wilde creëren, is van de baan en de gemeente heeft het erfpachtcontract opgezegd. De eigenaars van ’t Run waren nalatig waar het het vorstvrij maken van het zwembad betreft. Om grotere schade te voorkomen heeft het college besloten om in te grijpen en het erfpachtcontract op te zeggen. Ook de Poort van Heusden blijft een slepende kwestie, het college heeft eind december besloten om het park weer open te stellen voor publiek en zoekt nu een kandidaat om een horecafaciliteit in het kasteel te gaan exploiteren. En natuurlijk zullen de transities in het komende jaar volop in de belangstelling blijven staan. Heusden lijkt wat dat betreft haar zaakjes goed geregeld te hebben, de verordeningen zijn gereed en er is eigenlijk niet of nauwelijks kritiek op de wijze waarop het college tot nu toe in dit moeilijke dossier gehandeld heeft. De praktijk begin 2015 zal uitwijzen of dit ook inderdaad zo goed gaat lopen zoals nu verwacht wordt.

Drunen, 6 maart 2015
namens de fractie,
Kees Musters

De gemeentelijke politiek in het jaar 2013

Dinsdag 5 februari vindt de eerste raadsvergadering van 2013 plaats. Enkele weken eerder is raadslid Rob Boersma overgestapt van de VVD naar Heusden Transparant. De officiële lezing geeft aan dat de overstap te maken heeft met onvrede met de bestuurlijke gang van zaken binnen de leiding van de VVD. Hoe dan ook, Heusden Transparant telt vanaf nu dus vier raadsleden; de VVD is gezakt naar twee zetels.

De agenda van 5 februari telt vele punten zoals bestemmingsplannen Oudheusden en Nieuwkuijk, het Masterplan Centrum Vlijmen en het Vastgoedbeleid. Maar verreweg het belangrijkste agendapunt is natuurlijk de privatisering van het openluchtbad ’t Run. Al enkele jaren staat in de begroting dat er 3 ton bezuinigd moet worden op sportaccommodaties en als belangrijkste alternatief werd steeds het zwembad ’t Run gezien. Een openluchtbad dat slechts 18 weken per jaar open is, de rest van het jaar ook helemaal niet gebruikt wordt en waarbij elk jaar meer dan drie ton vanuit de gemeenschap bijgelegd moet worden. Als je dan ook nog overweegt dat we nog een andere dure zwemaccommodatie in onze gemeente hebben, dan is de keuze toch al redelijk snel gemaakt. Maar die privatisering blijkt niet zo gemakkelijk als verwacht. Vorig jaar na de zomer werd geprobeerd het zwembad in de markt te zetten. Er kwamen slechts vijf gegadigden opzetten, de meesten vroegen geld toe en uiteindelijk is er maar één serieuze kandidaat overgebleven, de Smulkar van de heer Peijnenburg. Die krijgt het complex in erfpacht tegen een jaarlijkse canon van 200 euro. En dan nog moet er in het eerste jaar veel geld van de gemeente bij om de overdracht verantwoord mogelijk te maken. De oppositiepartijen zijn allemaal tegen, de coalitie steunt het college, maar eerst moest een motie van PvdA en Gemeentebelangen nog besproken worden. In die motie geen grote eisen (openbaarheid van het zwembad, hoogte toegangsprijzen e.d.). Die motie werd uiteindelijk teruggetrokken omdat het college geen garanties op die punten kan afgeven. Immers dat wordt voor een belangrijk deel de verantwoordelijkheid van de ondernemer. In april zal het zwembad dus weer open gaan maar dan onder de verantwoordelijkheid van de Smulkar.

 

De raadsvergadering van 26 maart heeft een stevige agenda, maar telt weinig echte discussiepunten. De raad is enthousiast over het bestemmingsplan Geerpark met masterplan en met exploitatieopzet. De raad is vooral te spreken over het duurzame karakter van de wijk (meest duurzame wijk in Nederland) en roept het college op om vooral geen concessies op dat punt te doen bij de uitvoering. Er kan nu concreet gebouwd gaan worden. Het plan is verdeeld in een vijftal fasen en zal verspreid over de komende 10 jaren gerealiseerd gaan worden. Het bestemmingsplan Koesteeg ontmoet meer verdeeldheid. D66 en GroenLinks stemmen tegen; de rest van de raad steunt het voorstel. Diverse voorstellen zoals een groot en wellicht laatste kavelruilproject in onze gemeente, verordening WMO-voorzieningen, voorjaarsnota GGD en beleidskader 2013 Veiligheidsregio Brabant-noord roepen nauwelijks discussie op. Een voorstel om het beleid t.a.v. trouwlocaties in onze gemeente aan het college te delegeren werd met overgrote meerderheid aangenomen. Een amendement van Gemeentebelangen om toch nog wat randvoorwaarden in dat delegatiebesluit aan te brengen werd verworpen. Aan het einde van de vergadering kwam de kwestie bouwen op eigen grond nog aan de orde. Het college had begin februari een nieuwe beleidsmaatregel genomen; men besloot om voortaan niet meer mee te werken aan bouwplannen op particuliere gronden als die bouwplannen niet in de gemeentelijke woningbouwplanning waren opgenomen. De contingenten voor onze gemeente zijn beperkt en er zijn ruim voldoende kavels voor particuliere woningbouw binnen de gemeentelijke plannen zoals Geerpark en Grassen aanwezig, aldus het collegebesluit. Gemeentebelangen schreef al direct een brief met artikel 61-vragen en ook het CDA had grote problemen met het collegebesluit. De brieven met de antwoorden van het college stonden op de lijst met ingekomen stukken van deze vergadering. Gemeentebelangen kwam, samen met het CDA, met een motie waarin het college opdracht krijgt die beleidsmaatregel weer in te trekken. Wij zijn van mening dat nieuwe plannen, ook als die op particuliere grond liggen en ook als die niet in de woningbouwplanning zijn opgenomen, beoordeeld moeten worden op basis van ruimtelijke criteria en niet op basis van financiële motieven. De motie kreeg raadsbrede steun; alleen de PvdA stemde tegen. Het college zal dus die vermaledijde beleidsmaatregel weer moeten intrekken zodat bouwen op eigen grond toch weer mogelijk wordt.

 

De raadsagenda van 14 mei telt nauwelijks bespreekpunten. Toch een memorabele vergadering want wethouder Buijs gaat nu echt weg; hij is benoemd als burgemeester van Boxtel. Op 30 mei volgt zijn officiële afscheid. Zijn opvolger als wethouder namens Heusden Eén is verrassend genoeg Mart van de Poel, nu nog de enige vertegenwoordiger van GroenLinks in de raad. Zijn overstap is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Daarmee komt Peter Verboven weer terug als raadslid voor GroenLinks. Het enige echte agendapunt betreft de bezuinigingen op het subsidiebeleid. De raad heeft enkele jaren geleden een taakstellende bezuiniging van drie ton voor 2014 in de Voorjaarsnota opgenomen en die moet nu ingevuld gaan worden. Na een maatschappelijke discussie met alle verenigingen en instellingen en een discussieavond met alle raadsleden is uiteindelijk toch maar weer gekozen voor de kaasschaafmethode: alle verenigingen krijgen in 2014 een extra korting van 3,75%. Maar er wordt wel besloten om nog dit jaar een fundamentele discussie over het subsidiebeleid te houden zodat de raad in de nabije toekomst ook echt prioriteiten kan stellen. Want dat er in de komende jaren extra bezuinigd moet worden, dat staat wel vast.

Het college krijgt ook nog een gevoelige tik op de vingers vanwege het beleid inzake de chemievrije onkruidbestrijding. Die chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen blijkt veel duurder uit te vallen dan het beschikbare budget toelaat en dus is het college op zoek gegaan naar alternatieve methoden. Vorig jaar juli is er een studie verschenen van de Universiteit van Amsterdam die uitwees dat het gebruik van chemische middelen helemaal nog niet zo slecht is, tenminste als de zgn. DOB-methode (Duurzaam Onkruid Beheer) wordt toegepast. Dat betekent zeer zorgvuldig en zeer selectief (met sensoren) spuiten op die plaatsen waar het echt nodig is. Het gebruik van het gewraakte middel RoundUp blijkt dan zelfs milieuvriendelijker te zijn dan de zgn. heetwatermethode. En dus heeft het college besloten om de onkruidbestrijding op open verhardingen op die manier te gaan aanbesteden. Maar dat was natuurlijk tegen het zere been van GroenLinks en ook de rest van de raad voelde zich gepasseerd. Voor 2013 is er niets meer aan te veranderen, maar voor de jaren daarna volgt er nog een raadsbesluit na de zomer.

 

De raadsvergadering van 18 juni telt maar liefst 27 agendapunten waarvan diverse punten op de B-lijst. Twee punten springen er qua importantie boven uit: het bestemmingsplan Centrum Vlijmen en het project Revitalisering Voorste Venne. Nadat eerder dit jaar de samenwerkingsovereenkomst met Heijmans en het Masterplan al rond kwamen liggen nu het bestemmingsplan, een beeldkwaliteitsplan en het exploitatieplan ter bespreking voor. Er zijn 171 zienswijzen op dit plan ingediend waarvan overigens veel met exact dezelfde strekking. Het plan zou te duur zijn, economisch niet haalbaar en meer van dit soort bezwaren. Ook bezwaren tegen een nieuw element in het plan: een extra parkeerruimte achter de Emté. Deze parkeerruimte wordt in eerste instantie gebruikt als opvang tijdens de bouwperiode en zal daarna alleen gebruikt gaan worden als de noodzaak daartoe aanwezig is (bijv. bij extra uitbreidingen van winkels aan de westzijde van het Plein).  Diverse zaken worden nog tot in den treuren besproken; de kersverse wethouder Mart van de Poel slaat zich er kranig doorheen. Uiteindelijk worden de plannen unaniem door de raad goedgekeurd.

Met het project Revitalisering Voorste Venne ligt het allemaal een stuk moeilijker. Er ligt een Definitief Ontwerp voor de verbouwing, drie hoofdgebruikers (Stichting De Voorste Venne, Aleph en de bibliotheek) zijn het eens over een fusie om te komen tot één Heusdens cultuurbedrijf dat het gebouw gaat beheren en exploiteren. De plannen konden rekenen op grote steun maar op het allerlaatste moment (in het weekend voor de behandeling in de informatievergadering Samenleving) kwam er een brief van Aleph waarin toch weer aanvullende voorwaarden werden gesteld, ook al wordt de brief achteraf door Aleph anders uitgelegd. Ook de Stichting voor de Podiumkunsten kwam in een eerder schrijven al met het verzoek om het Definitief Ontwerp toch weer aan te passen. En daar bovenop kwam de Stichting De Voorste Venne dan ook nog eens met een brandbrief waarin een groot tekort over 2012 werd bekend gemaakt en waarbij de gemeente om een extra subsidie van 70 duizend euro werd gevraagd om een faillissement te voorkomen. Door al die ontwikkelingen was het vertrouwen in het welslagen van het project volledig verdwenen, bij onze wethouder Wim van Engeland, bij het college en nu ook bij de gemeenteraad. Het college heeft het oorspronkelijke voorstel dan ook van tafel gehaald en kwam nu met een voorstel om te komen tot een soberder renovatieplan, geen fusie, geen verhuizing van de bibliotheek, geen krediet van 8 miljoen. Er komt dus een nieuw versoberd plan; eind dit jaar hoopt het college dat te kunnen presenteren. Na jaren van praten, overleggen, ambtelijke en bestuurlijke inspanningen zijn we met dit project dus volledig bij af.

Ook andere zaken op de agenda zoals het bestemmingsplan Wolput Mortelweg, waarbij het college n.a.v. een ingediende zienswijze een wijzigingsbevoegdheid opnam om 4-6 woningen aan de Mortelweg mogelijk te maken. Dit ging onze fractie toch echt te ver en wij hebben een amendement ingediend om die wijzigingsbevoegdheid van tafel te krijgen. Het amendement werd met overgrote meerderheid aangenomen.

De participatienota “Iedereen doet mee” met bijbehorend addendum werd met overgrote meerderheid aangenomen; alleen het CDA stemde tegen vanwege het mogelijke ontslag van WSW-ers. De nota zal als uitgangspunt gebruikt worden bij de implementatie van de nieuwe Participatiewet in Heusden. De invoering van die wet (de opvolger van de nooit ingevoerde Wet Werken naar Vermogen) is overigens weer een jaartje opgeschoven naar 1 januari 2015. In Heusden zal Baanbrekers met de uitvoering belast gaan worden.

 

Dinsdag 25 juni is er weer de traditionele extra raadsvergadering met jaarrekening en jaarverslag, de eerste bestuursrapportage en het belangrijkste agendapunt, de voorjaarsnota. De jaarrekening 2012 sluit met een nadelig saldo van ruim 2,7 miljoen, maar dat wordt eigenlijk alleen maar veroorzaakt door een toevoeging aan de verliesvoorziening bouwgrondexploitatie van 6,3 miljoen. Zonder die dotatie zou het saldo dus aanzienlijk positief geweest zijn. Ook de bestuursrapportage geeft een negatief beeld met een nadeel van acht ton, voor een belangrijk deel veroorzaakt door de tegenvallende legesopbrengsten. De crisis op de woningmarkt doet zich ook in Heusden gelden. Ook in de Voorjaarsnota worden weer diverse bezuinigingen voor 2014 en de jaren daarna aangekondigd. Op de WMO zal 6 ton bezuinigd gaan worden en op subsidies twee ton en ook op  gemeentelijk inkoopbudget wordt stevig beknibbeld. Belangrijkste onderwerp van gesprek tijdens de bespreking in de raad is de alternatieve voorjaarsnota waar het CDA mee kwam. Het CDA is al jaren niet te spreken over het financieel beleid van de gemeente; men is van mening dat de gemeente de risico’s van de grondexploitatie zwaar onderschat. In de alternatieve voorjaarsnota stelt het CDA voor om geen rente meer bij te schrijven op verliesgevende complexen. Dat scheelt de gemeente ca. 3 miljoen aan inkomsten en dus moet er ook ergens stevig bezuinigd worden. Het CDA wil dat doen op groenonderhoud, wegenonderhoud, de formatie en ook nog via een stevige verhoging van de OZB. Het voorstel van het CDA vindt in de raad nauwelijks steun. Ook wordt lang gediscussieerd over een aan te leggen fietspad langs de Tuinbouwweg, al jarenlang op de politieke agenda, maar momenteel is er geen budget beschikbaar. Na lange discussies zegt het college toe om nog dit jaar 75 duizend euro beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar de aanleg van dit fietspad. Maar realisatie lijkt nog ver weg. In het GOL (Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat) ligt de eerste prioriteit bij een snelle oost-westverbinding voor fietsers tussen Waalwijk en Den Bosch. Voor het fietspad langs de Tuinbouwweg zijn binnen de GOL-overeenkomst geen middelen beschikbaar gesteld. Tijd voor het zomerreces.

 

Dinsdag 17 september, de eerste raadsvergadering na de zomervakantie. In heel Nederland en in Noord-Brabant in het bijzonder wordt uitvoerig gediscussieerd over nut en noodzaak van schaliegas. Velen zijn erg ongerust over de mogelijke risico’s bij proefboringen en bij eventuele winning van dit gas. Boxtel en Haaren hebben daarbij het voortouw genomen omdat zich daar diverse locaties voor proefboringen bevinden. De gemeente Heusden is solidair en verklaart zichzelf schaliegasvrij. Op de agenda verder o.a. de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant. Heusden bevindt zich in een bijzondere positie op de grens van Midden-Brabant  en Brabant-noordoost. Wij willen samenwerking zoeken in beide regio’s, waarbij de ene keer de nadruk zal liggen op Midden-Brabant (leisure) en een andere keer op Brabant-noordoost (agrifood). De bijdrage aan de GR Hart van Brabant is beperkt gebleven tot 75 duizend euro, maar in Brabant-noordoost eist men dat Heusden gewoon de volle bijdrage betaalt. Overigens is er daar nog geen gemeenschappelijke regeling.

Verder diverse kleinere bestemmingsplannen op diverse locaties in de gemeente. Overal zie je dezelfde problemen: buurtbewoners zijn bang voor beperking privacy, voor bouwhoogten, voor parkeeroverlast, voor schaduwwerking enz. De locatie aan de Kees Klerxstraat te Vlijmen wordt door een meerderheid van de raad afgewezen. De bestemmingsplannen De Putter Vlijmen (voormalige gemeentewerf), Frans Halslaan en Bosscheweg 10 in Drunen worden unaniem door de raad goedgekeurd. Het college zal bij de eerste twee locaties nog wel moeten zorgen om in goed overleg met de buurtbewoners te komen tot een inrichtingsplan en een groencompensatieplan.

Ook de vaststellingsovereenkomst Bosscheweg 67 (gasoverslag en -vulstation Van Delft) wordt unaniem door de raad goedgekeurd. Na jarenlange procedures en een mediation traject is het dan eindelijk gelukt om een goede oplossing voor dit bedrijf te vinden. Het bedrijf gaat naar de Touwslager op ’t Hoog in Nieuwkuijk.

Aan het einde van de vergadering komen de vragen aan bod die wij als Gemeentebelangen gesteld hebben over de verkeersoplossingen in Drunen-west, dit in het kader van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De plannen voor de verkeersontsluiting in Drunen-west blijken plotseling geheel veranderd te zijn waardoor een toekomstige rotonde dichtbij de woningen aan het einde van de Eindstraat komt te liggen, nog ten zuiden van de Spoordijk. Onze fractie heeft daarover schriftelijke vragen gesteld o.g.v. artikel 61 Reglement van Orde met het verzoek om de vragen mondeling te beantwoorden tijdens deze raadsvergadering. Wethouder Van de Poel bezweert de raad dat er nog geen definitieve oplossing gekozen is maar dat men wel op zoek is naar besparingsmogelijkheden. De GOL-pot is niet toereikend om alle projecten zoals gepland uit te voeren. Eind september wordt de bestuurlijke overeenkomst GOL getekend en in de maanden daarna zal de verdere uitwerking plaats moeten vinden.

 

De agenda van de raadsvergadering op dinsdag 29 oktober telt niet zoveel punten, maar er zitten wel enkele belangrijke zaken bij. Op de eerste plaats de lang verwachte GOL-overeenkomst. De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat is een al jaren lopend project dat uiteindelijk ten doel heeft de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van de kernen langs de A59 te verbeteren. Belangrijkste element daarbij is de herstructurering van de op- en afritten op de A59. Belangrijkste maatregelen: het Ei van Drunen (inmiddels gerealiseerd), de oostelijke randweg bij Vlijmen met ontsluiting op de Vijfhoevenlaan en op de Tuinbouwweg, en het project Drunen-west met nieuwe aansluitingen in de Baardwijkse Overlaat, het doortrekken van de Spoorlaan naar Drunen-west en een westelijke randweg naar de Overlaatweg. In totaal zijn de zgn. 1e fase maatregelen begroot op een dikke 76 miljoen euro; 19 miljoen daarvan komt op het conto van de gemeente Heusden en daarvan wordt weer 4 miljoen opgebracht door het Heusdense bedrijfsleven via een vrijwillige verhoging van de jaarlijkse onroerende zaakbelasting. De gemeenteraad Heusden gaat unaniem akkoord, Waalwijk, Den Bosch, Provinciale Staten en Waterschap Aa en Maas moeten nog volgen. Naast aanpassingen in de infrastructuur gaat het ook om waterberging en een klimaatbuffer ten oosten van Vlijmen en een ecologische verbindingszone langs het Drongelens Kanaal. In de tweede fase van het project zal de eerste prioriteit in ieder geval liggen bij de op- en afritten in Nieuwkuijk en het doortrekken van de zuidelijke parallelstructuur naar de Industrieweg/Nassaulaan in Vlijmen-Vliedberg; wethouder Van de Poel zal op aandringen van de Heusdense gemeenteraad de tweede prioriteit proberen te leggen bij het noordelijk deel van de oostelijke randweg, maar de zeggenschap daarover ligt in eerste instantie bij de stuurgroep die bij de GOL-overeenkomst is gevormd.

 

Een ander belangrijk agendapunt wordt gevormd door een viertal sportinvesteringen. Turnclub SHJ kan gaan bouwen aan een eigen accommodatie inclusief ruimtes voor Bewegen Op Muziek en een DOJO (judo-ruimte). Voetbalvereniging Nieuwkuijk kreeg eerder dit jaar al geld voor de aanleg van een nieuw hybride voetbalveld, deze avond komt daar nog eens extra geld bij voor aanpassingen aan de kleedaccommodatie. Ook voor VV Haarsteeg is geld beschikbaar voor een nieuwe kleedaccommodatie en voor de hockeyclub uit Vlijmen komt er geld voor een extra (derde) veld. Voetbalclub HHC’09 uit Oudheusden blijft een zorgenkindje, de accommodatie daar is hopeloos verouderd en daar zal op korte termijn dus ook nog een en ander moeten gebeuren. En dan ligt er ook een verzoek van de hockeyclub uit Drunen dat nog nader bekeken zal moeten worden.

 

Ook op de agenda de onteigening van Wijksestraat 3 in de vesting Heusden. Deze bouwval is al jaren een doorn in het oog van de gemeente, maar jarenlange onderhandelingen met de eigenaar (gebr. Schreuder) hebben een afdoende oplossing niet dichterbij gebracht. Laatste redmiddel is deze onteigeningsprocedure (succes uiteraard niet gegarandeerd).

Met de vaststelling van de gedragscode politieke ambtsdragers 2013 is deze belangrijke raadsvergadering dan wel afgerond.

 

Op donderdag 7 november is er de jaarlijkse begrotingsvergadering. Weinig echte verrassingen want de begroting 2014 is al voorgekookt bij de behandeling van de Voorjaarsnota eerder dit jaar. De begroting sluit met een positief saldo van 19 duizend euro. Ook de meerjarenbegroting vertoont onder de streep zwarte cijfers met uitzondering van het jaar 2015. De raadsbehandeling levert dan ook weinig spectaculairs op. Gemeentebelangen dient samen met DMP een amendement in om de toeristenbelasting minder te verhogen, niet naar 2,40 maar naar 1,50 per overnachting. Dit amendement wordt door een overgrote meerderheid van de raad ondersteund. Verder dienen we een motie in waarbij de raad wordt gevraagd een werkgroep in te stellen om de implementatie van de drie grote transities te begeleiden. Die grote transities komen er nu echt aan, de nieuwe Participatiewet wordt per 1 januari 2015 ingevoerd, de Jeugdzorg komt dan ook naar de gemeentes en delen van de AWBZ worden overgeheveld. Het gaat om grote financiële belangen, maar vooral natuurlijk om een goede en verantwoorde invoering zodat cliënten niet de dupe worden van deze overdrachten. De raad gaat unaniem akkoord met de instelling van een werkgroep.

 

Op dinsdag 17 december de laatste reguliere raadsvergadering van dit jaar. De agenda telt vele bespreekpunten en de vergadering begint dan ook al om 17:00 uur. Het wordt een vergadering van de amendementen. Dat begint al meteen bij het onderwerp Regeling Paracommercie Drank- en Horecawet. In het raadsvoorstel worden o.a. schenktijden geregeld voor sportkantines e.d. Voorstel is om de schenktijden vast te stellen op 13:00 u tot 24:00 uur. Voor enkele verenigingen die hun activiteiten op de vroege zondagochtend hebben komt dat niet zo goed uit. Zij willen graag eerder open. Gemeentebelangen en Heusden Eén dienen samen een amendement in waarbij de begintijd wordt vervroegd naar 11:00 uur (alleen op de zondagochtend). Het amendement wordt met grote meerderheid aangenomen. Ook bij de Winkeltijdenverordening wordt een amendement ingediend, in dit geval door DMP-Heusden. Gevolg is dat de winkels voortaan elke zondag open mogen vanaf 12:00 uur. Gemeentebelangen was wel voor een verruiming van 12 naar 18 zondagen per jaar, maar elke zondag open vonden we een stap te ver. Wij hebben dan ook (samen met het CDA) tegen de nieuwe regeling gestemd. Verder ook op de agenda het voorstel m.b.t. Kernmanagement Drunen en verordening reclamebelasting. Het onderwerp stond vorig jaar ook al een keer op de agenda. Nu een aangepast voorstel waarbij het centrumgebied verder beperkt is, de aanloopstraten vallen nu buiten de verordening en de eerstelijns gezondheidszorg hoeft ook niet mee te doen. Ondernemers in het centrumgebied gaan 500 euro reclamebelasting betalen, op eigen verzoek wel te verstaan, hoewel er natuurlijk ook altijd tegenstand is. Het Exploitatieplan Centrum Vlijmen 1e Herziening roept veel vragen op, met name vanwege het feit dat er bij de voorbereiding naar de raadsvergadering toe alles fout ging wat er ook maar fout kan gaan. Het is een sowieso al een ingewikkelde materie en de vele ambtshalve wijzigingen en correcties daar weer op maakten het niet eenvoudiger. Uiteindelijk stemt de raad er wel mee in. Verder op de agenda diverse punten als Masterplan de Grassen, welstandsvrije kavels Geerpark, bestrijding onkruid op verharding en de twee bestuursrapportage. De laatste raadsvergadering van 2013 telde wel geteld zeven amendementen, een absoluut record;  slechts twee ervan werden uiteindelijk aangenomen.

Namens de fractie,

Kees Musters

Politiek Jaarverslag 2012

De eerste raadsvergadering van 2012 is een extra vergadering op dinsdag 31 januari met maar één agendapunt: de voordracht voor de nieuwe burgemeester. Burgemeester Willems heeft per 31 december 2011 afscheid genomen; de vertrouwenscommissie (bestaande uit alle fractievoorzitters, wethouder Buijs en secretaris Hans van der Ven) heeft een unaniem advies uitgebracht en de gemeenteraad neemt dat advies (uiteraard) over. Jan Hamming, nu nog PvdA-wethouder in Tilburg wordt unaniem voorgedragen als nieuwe burgemeester van onze gemeente. Als de Minister inderdaad tot benoeming overgaat kan de installatie op 8 maart plaats vinden. Voor het zover is is er nog een reguliere raadsvergadering en wel op dinsdag 14 februari.

 

Die vergadering staat onder leiding van de plaatsvervangend voorzitter van de raad, Adri van den Hoven. De vergadering telt weinig bespreekonderwerpen, maar duurt uiteindelijk toch tot ruim 23:30 uur. Dat wordt o.a. veroorzaakt doordat voorafgaand aan de vergadering de nieuwe huisstijl van de gemeente wordt gepresenteerd met een nieuw logo en een nieuwe slogan: Dromen. Doen. Heusden. Verder worden er aan het begin van de vergadering enkele moties aangekondigd. Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, de Welstandsnota Heusden en het Armoedebeleid behoren niet tot de bespreekpunten. Wel weer uitvoerig aandacht voor het parkeerbeleid in de Vesting Heusden. Er wordt nu gestart met een eerste fase waarin binnen de vesting een aantal nieuwe parkeerplaatsen wordt aangelegd. Ook zal het parkeerterrein Bakkersdam aantrekkelijker worden gemaakt. Over die eerste fase is er eigenlijk nauwelijks verschil van mening; de discussie gaat met name over de vraag of en zo ja, wanneer er een tweede fase moet komen en welke maatregelen daar dan nog genomen moeten worden. De eerste fase moet nog vóór de zomervakantie afgerond kunnen worden; na de zomervakantie komt het college terug met een evaluatie en eventuele nieuwe aanvullende maatregelen. Ook de rapportage van de Rekenkamercommissie vraagt nog al wat vergadertijd. Het gaat met name over het vastgoedbeleid, waar volgens de rekenkamercommissie nogal wat aan schort. Zo zijn de huurcontracten van veel panden niet op orde en ook de privatisering komt niet echt van de grond. Het college neemt de adviezen van de rekenkamercommissie bijna allemaal over; afgesproken wordt dat het college de raad jaarlijks zal informeren over de voortgang van het vastgoedbeleid, zowel de privatisering als het op orde brengen van de huurcontracten.

De raad wordt verder nog geconsulteerd over het derde kavelruilproject in onze gemeente. En dan komen er nog twee moties waar uitvoerig over gesproken wordt. De eerste motie betreft het zgn. kinderpardon: volgens het kabinetsbeleid moeten kinderen die al langer dan 8 jaar in Nederland verblijven en die hier dus volledig geïntegreerd zijn, toch worden teruggestuurd naar het land van herkomst als hun verblijf hier door de rechter als illegaal is bestempeld. In de samenleving is hier tegen nogal wat verzet en diverse gemeenteraden hebben al een motie aangenomen waarin dat beleid wordt afgekeurd. Een dergelijke afkeurende motie is nu ingediend door Gemeentebelangen, PvdA, DMP Heusden en GroenLinks. Die motie wordt met royale meerderheid aangenomen. Enkele partijen stemmen tegen maar dan vooral omdat dit onderwerp in de Tweede Kamer thuis hoort en niet in de lokale politiek. Een tweede motie gaat over de bezuinigingen van de rijksoverheid op de sociale werkvoorzieningen. Ook de WML moet daardoor 6,5 ton structureel inleveren en heeft daarom besloten om een 44 tijdelijke SW-contracten niet voort te zetten. Het CDA stelt voor om de colleges de opdracht te geven te zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden zodat er geld vrijkomt om die 44 WML’ers aan het werk te houden. De motie wordt met overgrote meerderheid verworpen.

 

Op 8 maart is er een extra buitengewone raadsvergadering; de nieuwe burgemeester Jan Hamming wordt daarbij geïnstalleerd door de Commissaris van de Koningin Wim van der Donk. Hamming geeft aan al zijn kennis, kunde en energie te willen inzetten om aan de hoog gespannen verwachtingen te voldoen. Hij heeft na 13 jaar wethouderschap in Tilburg met volle overtuiging gekozen voor het burgemeesterschap van Heusden en wil de nieuwe slogan Dromen, Doen, Heusden dan ook graag waarmaken. Vol ambitie en tegen de wind van de economische recessie in wil hij werken aan de realisatie van de grote projecten en aan welzijn en welvaart van de gemeente Heusden. Adri van den Hoven mag als waarnemend raadsvoorzitter de ambtsketen en de voorzittershamer overhandigen.

 

Op dinsdag 27 maart is er dan weer een reguliere raadsvergadering, voor het eerst onder voorzitterschap van Jan Hamming. Die eerste vergadering is echter een “makkie”, want er is nauwelijks agenda. De Geuragenda vergt enige discussie en de Structuurvisie Centrum Vlijmen (eigenlijk een stuk op de A-lijst maar op verzoek van de VVD alsnog op de B-lijst geplaatst) levert nog een verrassing op. De VVD komt namelijk met een motie om het Centrumplan Vlijmen maar even op een laag pitje te zetten en om een bezinningsperiode in te lassen, dit tegen de achtergrond van de economische crisis en de “gammele” financiering van het centrumplan. Eigenlijk een motie die geheel buiten het kader van het agendapunt Structuurvisie valt, maar goed. Uiteindelijk stemt alleen de VVD vóór deze motie. Dan is er nog de Veiligheidsregio Brabant Noord. De beleidskaders voor de begrotingen in de komende jaren moeten worden vastgesteld en de raad kan daarover zijn bedenkingen uiten. En dat gebeurt ook, want de Veiligheidsregio heeft de zaakjes nog niet helemaal op orde. Er zit nog een flink gat (3,4 miljoen) in de begrotingen 2012 en 2013 en voor 2014 heeft adoptiegemeente Oss een extra bezuiniging van 1,5 miljoen euro voorgesteld. Verder blijkt dat de Veiligheidsregio wel erg karig is met bestuurlijke informatie: op de website is totaal niks te vinden over AB, DB, notulen, agenda’s en dat soort zaken. Hamming gaat het allemaal meenemen; resultaten daarvan zien we wellicht later.

 

De volgende raadsvergadering is op 15 mei, wederom onder voorzitterschap van Adri van den Hoven. Hamming is een weekje met vakantie. Het verkeer in het centrum van Drunen staat op de agenda, maar tot verbazing van velen is dat een A-stuk geworden. Het eenrichtingsverkeer in de Grotestraat-centrum was twee jaren terug nog een verkiezingsitem en bij de coalitievorming was het nog een belangrijk discussiepunt. Toen werd afgesproken eerst een evaluatie te houden; eind vorig jaar werden verkeerstellingen gedaan en ene kentekenregistratie en uit dat onderzoek is gebleken dat er sprake is van een redelijke spreiding van de verkeersdruk en dat de verkeersnormen bijna nergens worden overschreden. Alle partijen zijn dan ook akkoord gegaan met de conclusie dat er niets meer hoeft te veranderen. Politiek blijft zo nu en dan ondoorgrondelijk.

Een ander belangrijk agendapunt betreft de fusie tussen ISD en WML. De nieuwe gemeenschappelijke regeling staat ter discussie en het gaat met name over de vraag of er wel of niet raadsleden in het AB moeten plaats nemen. Enkele partijen houden vast aan het dualistische uitgangspunt dat raadsleden niet in het bestuur van een uitvoeringsorganisatie moeten plaats nemen; anderen waaronder Gemeentebelangen zijn van mening dat in dit specifieke geval de raad wel vertegenwoordigd moet zijn in het AB. Enerzijds om de betrokkenheid beter te waarborgen, anderzijds om te voorkomen dat wethouders in het DB voorstellen gaan formuleren en die aan zichzelf moeten voorleggen in het AB ter goedkeuring. Even lijkt het er op dat de meerderheid van de raad zich gaat uitspreken voor een AB zonder raadsleden, maar door onderlinge verdeeldheid blijkt dat uiteindelijk toch mee te vallen. CDA en VVD zijn beide voorstander van een AB met raadsleden en samen met Heusden Eén en Gemeentebelangen is dat voldoende voor een toch nog royale meerderheid. Uiteindelijk gaat ook de PvdA en de helft van DMP mee in het raadsvoorstel. Een ander discussiepunt is de verdeelsleutel; in het raadsvoorstel wordt daarvoor het inwoneraantal gebruikt. Tijdens de discussie blijkt dat de overgrote meerderheid van de raad dit kan steunen.

Ook het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan vraagt nogal wat vergadertijd. De verkeersstructuur in Vlijmen-oost met de inprikker vanaf de randweg op de Vijfhoevenlaan blijft een gevoelig punt. En dat geldt ook voor de rest van de verkeersstructuur in en rond het centrum van Vlijmen. In Drunen spelen eigenlijk nauwelijks problemen op dit gebied.

Enkele andere agendapunten die echter geen discussie oproepen betreffen het Beeldregieplan Metal Valley en de beëindiging van de jumelage met Idstein in Duitsland.

 

Op dinsdag 26 juni wordt in een extra raadsvergadering de voorjaarsnota 2012 behandeld. De gemeente Heusden wordt in de komende jaren geconfronteerd met grote tekorten, met name door de teruglopende uitkering uit het Gemeentefonds. Na de grote bezuinigingsronde van 2010 dus opnieuw maatregelen om de begroting in evenwicht te kunnen houden. Bezuinigingen op de bedrijfsvoering, op het wegenonderhoud, op het groenonderhoud, de subsidies, maar ook een voorstel om de OZB extra te verhogen. Vanuit de raad en ook vanuit onze fractie krijgt het college de opdracht mee om nog eens goed te kijken naar andere bezuinigingen om die extra verhoging van de OZB (in de meerjarenraming zat nl. al een behoorlijke verhoging) te voorkomen. Bij de behandeling van de begroting later dit jaar zal blijken of dit ook gaat lukken.

Ook de jaarrekening 2011 wordt in deze vergadering behandeld. Op zich is de jaarrekening gesloten met een positief saldo, maar er is extra geld gereserveerd voor met name het Centrumplan Vlijmen (zowel in een voorziening voor waardeverlies panden die nu buiten het centrumplan vallen als voor de voorbereidingskosten). Overigens zijn gemeente en  Heijmans akkoord over een businesscase; na de zomervakantie zal een en ander in de raad komen.

 

Op 3 juli is er dan weer een reguliere raadsvergadering. Op de agenda o.a. het nieuwe bestemmingsplan Vesting Heusden. Vooral de mogelijkheid van functiewisseling in het centrumgedeelte is onderwerp van discussie. Bestaande woningen mogen wel een winkelbestemming krijgen, maar andersom ligt een stuk moeilijker. Uiteindelijk komt het college met een aanpassing waarbij dat via een omgevingsvergunning toch nog mogelijk wordt gemaakt. Een uitbreiding van het winkelgebied zoals GroenLinks dat al enkele jaren voorstelt wordt door de gemeenteraad afgewezen.

Ook het Beleidskader WMO 2012-2016 “Meerdoen met minder” wordt door de raad vastgesteld. Een zeer algemeen geformuleerd stuk dat weinig “smart” doelstellingen bevat. Die zullen wel in de diverse uitvoeringsprogramma’s opgenomen gaan worden zodat de raad zijn controlerende taak ook kan waarmaken.

Naast de vele andere agendapunten ook een brief van onze fractie Gemeentebelangen met artikel 61 vragen en het verzoek om die vragen mondeling te beantwoorden. Een week eerder heeft het college namelijk een belangrijk besluit genomen om niet in te gaan op een voorstel van Attero om aandelen tegen een symbolisch bedrag aan te kopen. Die aankoop is noodzakelijk om het nog tot 2017 lopende contract afvalverwerking te kunnen open breken. In dat nog lopende contract is sprake van een tarief van 185 euro per ton terwijl de huidige markttarieven liggen op een niveau van rond de 50 euro. Als alle gemeenten aandelen kopen van Attero kan er via een inbestedingsprocedure een nieuw contract gemaakt worden waarbij de gemeente Heusden aanzienlijk goedkoper uit zal zijn. Bij een scenario van afvalbeperking tot 50% in 2020 kan dat voordeel oplopen tot 1,8 miljoen euro over de jaren 2012 t/m 2016. Maar het college ziet veel haken en ogen t.a.v. de risico’s en wil vooralsnog geen aandelen kopen. Tijdens de raadsvergadering legt wethouder van Bokhoven uit wat de overwegingen van het college zijn. Een toch wel unieke gebeurtenis want artikel 61 vragen worden praktisch altijd gewoon schriftelijk beantwoord en meestal wordt er in de raad dan niet meer over gesproken. Zowel college als diverse raadsleden waren na afloop van de raadsvergadering bijzonder positief over dit initiatief van Gemeentebelangen. En dan is het tijd voor het zomerreces.

 

Na de vakantieperiode komt de raad weer bijeen op dinsdag 18 september. Verreweg het belangrijkste agendapunt is het Ei van Drunen. De samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat is onderwerp van bespreking, evenals het krediet van 6,2 miljoen dat de raad beschikbaar moet stellen. Daarvan wordt overigens 4,4 miljoen betaald door RWS en bovendien krijgt de gemeente ook nog eens 6 ton subsidie van de provincie. Maar er kleven nogal wat risico’s aan het project. Zo ligt er een zeer strak tijdschema voor de uitvoering; het hele project moet klaar zijn voor 1 december 2013, aanleg van de op- en afritten naar het Ei inclusief een turborotonde, het afsluiten van de huidige op- en afritten bij de Wolfshoek en de reconstructie van het kruispunt ten noorden van de Wolfshoek. Volgens het college moet het allemaal te doen zijn. De datum van 1 december 2013 ligt vast; halen we die niet dan vervalt het subsidie van RWS, dus er ligt best een groot belang. En er is nog een ander risico: de nadeelcompensatie die we aan Tankstation Tausch mogelijk moeten betalen. In het Brabants Dagblad kondigde Tausch aan te zullen komen met een schadeclaim van misschien wel 10 miljoen euro. In het raadsvoorstel is wel rekening gehouden met een nadeelcompensatie, maar dan met een aanzienlijk lager bedrag. Tijdens de raadsvergadering wordt de samenwerkingsovereenkomst uit het raadsbesluit gehaald; het krediet van 6,2 miljoen wordt wel beschikbaar gesteld. Zo kan het project toch doorgaan en heeft het college nog twee maanden de tijd om de risico’s verder in beeld te brengen. In die twee maanden gaat men overleggen met Tausch; voor 1 december 2012 komt de genoemde overeenkomst terug in de Raad.

Verder zijn er weinig agendapunten: de raad wordt geconsulteerd over het Ontwerp Geluidreductieplan industrieterrein Heesbeen-Bakkersdam, de Visie op de Dijken van Heusden wordt nog kort besproken en een nieuwe verordening op de HeusdenPas waarbij het subsidiebedrag in 2013 verhoogd wordt van 100 naar 150 euro per gezinslid.

In de afgelopen tijd is overigens wederom een lid van Heusden Eén overgestapt naar de fractie van Frans van der Lee, die voortaan aangeduid wenst te worden als de Fractie Heusden Transparant. Na Patrick van der Steen is nu ook Louise van der Heijden heel erg transparant geworden.

 

Tijdens de raadsvergadering van 30 oktober wordt de randweg Vlijmen-oost weer uitvoerig besproken. De Poldervariant voor het noordelijk deel is nu geschrapt en vervangen door een Voorste Zeedijk compact variant. Dit naar aanleiding van overleg met buurgemeente Den Bosch. De verkeersintensiteit op het noordelijk gedeelte van de randweg blijkt zodanig groot te zijn dat een scheiding van autoverkeer en landbouwverkeer niet perse noodzakelijk is. De oostelijk Poldervariant kan dan ook vervangen worden door de Voorste Zeedijk.

Verder wordt uitvoerig gesproken over het bestemmingsplan Sportlaan in Drunen. In dit nieuwe bestemmingsplan worden de huidige 8 standplaatsen vervangen door 6 nieuwe; bovendien wordt traditionele woningbouw aangemoedigd i.p.v. woonwagens. Maar die te bouwen woningen mogen volgens het raadsvoorstel wel erg groot worden (15 mtr. breed, 15 mtr. diep en 11 meter hoog). Onze fractie heeft hier al de nodige opmerkingen over gemaakt in de infovergadering en gelukkig krijgen we bij de raadsvergadering meer gehoor. Een amendement van onze fractie waarbij de inhoud van de te bouwen woningen wordt begrensd op 750 m3 wordt unaniem aangenomen.

De sportaccommodatie Dillenburg staat ook weer op de agenda. Na de bespreking in een eerdere raadsvergadering is het college gekomen met een nieuw voorstel waarbij de sportzaal nog altijd bestaat uit drie zaaldelen, maar die zijn nu wel groter geworden. Zodanig dat een zaaldeel bij trainingen kan worden opgedeeld in twee zaaldelen. Daardoor wordt de capaciteit aanzienlijk vergroot. De raad gaat dan ook unaniem akkoord met het raadsvoorstel. De investering bedraagt in totaal zo’n 7 miljoen euro. Het college gaat nu aan de slag met de verdere uitwerking van het plan. De aanbesteding is voorzien voor het 2e kwartaal 2013. Nog twee andere raadsvoorstellen die verder zonder discussie door de raad worden goedgekeurd: de weekmarkt in Drunen zal worden verzelfstandigd en een beleidsnota Vestigingsmogelijkheden (voor bedrijven).

 

Op dinsdag 20 november is er een extra raadsvergadering over de samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat over de aansluiting van het Ei van Drunen op de Spoorlaan. In september was dit ook al aan de orde, maar toen is het besluit m.b.t. deze overeenkomst aangehouden. Zodoende kreeg het college extra tijd om met tankstation Tausch te overleggen over een eventuele nadeelcompensatie. Tijdens deze raadsvergadering blijkt dat er in de tussenliggende tijd niet veel aan de situatie veranderd is. De gemeente heeft weliswaar een aanvullend rapport kunnen samenstellen mede op basis van jaarrekeningcijfers door Tausch aangeleverd, maar van echte besprekingen is geen sprake geweest, laat staan onderhandelingen. Het college heeft sinds september wel diverse pogingen ondernomen maar steeds weer werden documenten opgevraagd en aanvullende informatie opgeëist. Een eerste gesprek vond plaats op 11 november maar dat heeft niets concreets opgeleverd. Kortom, de raad staat voor hetzelfde dilemma als in september. Tausch komt waarschijnlijk met een schadeclaim van vele miljoenen; de gemeentelijke adviseurs komen op veel lagere bedragen. Onze fractie is en blijft van mening dat de verkeerssituatie rondom de op- en afritten aan de Wolfshoek onhoudbaar en onacceptabel is, dat er dus maatregelen genomen moeten worden en dat de subsidie van RWS van 4,4 miljoen niet in de waagschaal gelegd mag worden. Uiteindelijk kiest bijna de gehele raad voor dat standpunt; alleen Heusden Transparant stemt (uiteraard) tegen.

 

De laatste raadsvergadering van dit jaar vindt plaats op dinsdag 18 december. Een ellenlange agenda en vooraf is al gevraagd om de woensdagavond als reserveavond te reserveren. Dat blijkt echter niet nodig; zo rond half twaalf wordt het laatste agendapunt afgehamerd. Diverse onderwerpen vragen aandacht, maar het belangrijkste onderwerp is toch wel het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Na de uitvoerige behandeling in de speciale informatievergadering enkele weken eerder (met een bomvolle tribune) zijn er toch nog diverse vragen en opmerkingen. Het plan kent een lange voorgeschiedenis; de eerste voorbereidingen dateren al van pakweg 5 jaren geleden, vele plannen werden aangeleverd, vele inspraakreacties en zienswijzen (ruim 150) werden ingediend. Het is dan ook een omvangrijk boekwerk (ruim 130 MB en 1700 pagina’s tekst) en tot op de dag vóór deze raadsvergadering worden er nog wijzigingsvoorstellen aan de raad aangeleverd. Uiteindelijk wordt het voorstel unaniem door de raad goedgekeurd.

Ook een voorstel tot invoering van reclamebelasting wordt uitvoerig besproken. Het idee is om kernmanagement in het centrum van Drunen in te voeren; dat idee is afkomstig van de ondernemers zelf. De gemeente wordt om medewerking gevraagd om reclamebelasting te heffen en te innen; de opbrengst daarvan wordt doorgesluisd naar Stichting Kernmanagement Drunen. Maar er is in de voorafgaande weken nogal wat commotie ontstaat; diverse ondernemers trekken aan de bel en protesteren. De raad neemt geen beslissing over het voorstel; wil een betere onderbouwing en meer draagvlak. In principe is een meerderheid van de raad niet tegen kernmanagement en/of reclamebelasting, maar het moet wel breed gedragen worden.

Het bestemmingsplan Dillenburg wordt over het algemeen goed ontvangen in de raad. In het voorstel dat voorligt heeft het college echter voorgesteld om de nokhoogte naar 12 meter te verhogen. Onze fractie vindt dat een stap te ver en dient een amendement in om de deze nokhoogte weer terug te brengen naar 11 meter, de gebruikelijke afmeting in de afgelopen jaren. De raad steunt dit amendement unaniem. En zo komt het politieke jaar 2012 ten einde.

Drunen, februari 2013

Namens de fractie,
Kees Musters